شماره‌های پیشین نشریه

 

توجه:

لطفا قبل از تنظیم مقاله، راهنمای نویسندگان به دقت مطالعه شود.

چناچه مقالات ارائه شده برگرفته از طرح پژوهشی یا پایان نامه هستند، درج عنوان طرح و نام همکاران الزامی است.

شماره جاری: دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 4-70 

شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
‪۲۶۴۵-۶۵۱۶
شاپا الکترونیکی
۲۶۴۵-۶۵۲۴