پژوهش نامه گرافیک نقاشی (PGR) - مقالات آماده انتشار