بر اساس نویسندگان

ا

ب

پ

ج

ح

  • حسامی، شیدا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ، تهران، ایران .
  • حسامی، منصور [1] دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران .
  • حسینی، عاطفه [1] کارشناس ارشد ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا ، تهران، ایران.

د

  • دانشگر، فهیمه [1] دانشیارگروه ارتباط تصویری، دانشکده‌هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

ر

  • رفیعی راد، رضا [1] دانشجوی دکتری هنرهای اسلامی،دانشکده هنرهای صناعی اسلامی،دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

ش

ع

  • عربزاده، جمال [1] استادیار گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

ک

  • کاتب، فاطمه [1] استاد گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

م

ن

  • نجفی، فرزانه [1] استادیار گروه ارتباط تصویری، دانشگاه گلستان ، گرگان، ایران.