راهنمای نویسندگان

نوشتارهای علمی- پژوهشی و تحلیلی در زمینه‌های گرافیک، نقاشی و بین رشته ایی برای درج در نشریه‌ پذیرفته‌شده و پس از داوری و تصویب هیئت تحریریه به چاپ می‌رسند. نشریه پژوهشنامه گرافیک و نقاشی، از چاپ مقاله­های غیرعلمی- پژوهشی(ترجمه، گردآوری، مروری و یادداشت­های تحقیقاتی) معذور است.

نوشتارهای ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه‌ای به چاپ رسیده باشند.

مقاله‌ها‌ی ارایه شده به نشریه پژوهشنامه گرافیک و نقاشی برای بررسی و چاپ نباید همزمان به نشریه‌های دیگر ارایه شده‌باشند.

مقاله‌ باید دارای بخش‌های چکیده، مقدمه، روش تحقیق، بدنه تحقیق شامل موضوعات مختلف، نتیجه، پی‌نوشت‌ها و فهرست منابع باشد. اندازه این نوشتارها می‌باید حدود 14 صفحه نشریه (با احتساب تمام بخش­های مقاله) باشد.

نوشتارها باید دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشند. چکیده مقاله باید شامل بیان مسئله، هدف، چگونگی پژوهش، موضوعات مقاله و یافته های مهم و نتیجه باشد. این بخش باید به تنهایی بیان کننده تمام مقاله و به ویژه نتایج به دست آمده باشد. اندازه چکیده فارسی دقیقاً 250 کلمه و چکیده انگلیسی دقیقاً 300 کلمه است.

مقدمه نوشتار، ارایه‌کنندة مسئله، هدف تحقیق و معرفی کلی مقاله است.

نتیجه نوشتار باید به‌گونه‌ای منطقی و مفید که روشن‌کنندة بحث و ارایه یافته‌های تحقیق باشد، ارایه گردد.

در بخش تشکر و قدردانی، ‌راهنمایی و کمک‌های دیگران یادآوری شده و به‌طور خلاصه از آنها سپاسگزاری می‌گردد.

پی‌نوشت‌های مقاله (اصطلاحات و معادل‌های واژه‌ها، توضیحات و غیره) می‌باید در متن به ترتیب شماره‌گذاری شده و در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع نیز تحت عنوان پی‌نوشت‌ها گنجانده‌ شوند.

ارجاعات مربوط به منابع، در متن و داخل پرانتز، شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه، پس از نقل مطلب می‌آید.

فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگان در انتهای مقاله می‌آید.

ترتیب عناصر اطلاعات کتابشناختی در مورد مقالات، کتب، گزارش ها و سایر مراجع به شرح زیر است:

مقالات: نام خانوادگی و نام نویسنده مقاله(سال انتشار)، عنوان کامل مقاله، نام نشریه، جلد، شماره، شماره صفحات مقاله در نشریه.

کتب: نام خانوادگی و نام نویسنده(سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل انتشار.

صفحه اول مقاله باید شامل نام و نام‌خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، عنوان (رتبه علمی)، آدرس،‌ تلفن، نمابر وپست الکترونیکی نویسنده (نویسندگان) باشد. همچنین چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله و نام همکاران نیز در صفحه اول درج گردد. صفحه دوم باید بدون نام و مشخصات نویسنده (نویسندگان) و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی و واژه‌های کلیدی باشد. عنوان نوشتار باید کوتاه، گویا و بیان‌کننده محتویات نوشتار باشد.

واژه‌های کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بلافاصله بعد از چکیده و بین 4 تا 6 کلمه نوشته شود.

تعداد عکس‌ها‌، نگاره‌ها، جداول و غیره حداکثر 15 عدد و با کیفیت مناسب تهیه شوند. شماره و ماخذ عکس‌ها،‌ نگاره‌ها و غیره به ترتیبی که در متن به آن اشاره می‌شود در ذیل آنها قید گردد. همچنین می بایست فایل تصویری تمام عکس­ها، نگاره­ها و جداول، خارج از Word با فرمت JPG یا TIFF نیز ارائه گردد.

چنانچه مقاله‌ دارای چند نویسنده باشد، مکاتبه برای ارائه مقاله می بایست توسط تمام نویسندگان انجام شود. نویسندگان می‌بایست کتباً یک نفر را به عنوان نماینده جهت انجام مکاتبات بعدی به دفتر نشریه معرفی نمایند.

مقالات برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری، حتما می بایست با درج نام اساتید راهنما و مشاور ارائه گردند و درصورت عدم تمایل اساتید به درج نامشان، موضوع می بایست کتبا و با امضای استاد مربوطه به دفتر اعلام شود. همچنین درصفحه مشخصات نیز می بایست عنوان پایان نامه، رساله یا طرح پژوهشی درج شود.

چنانچه مقاله‌ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه نوشتارهای علمی نشریه به طریق مزبور باشد، قبل از ارایه به هیئت تحریریه و داوران به نویسنده برگشت داده خواهد شد.

تأیید نهایی نوشتارها برای چاپ در نشریه پس از نظرات داوران با هیئت تحریریه نشریه است.

صحت نوشتارهای علمی با نویسنده / نویسندگان است.

 

ملاحظات

هیئت تحریریة مجله در رد یا قبول مقالات دریافت شده آزاد است.

مجله در ویرایش، اصلاح و هماهنگ سازی اصطلاحات علمی‌مقاله، به گونه‌ای که مفاهیم آن تغییر نیابد آزاد است.

مقالات دریافت شده باز گردانده نخواهد شد.

ترتیب تنظیم مقالات تأیید شده برای چاپ، بنا به نظر هیأت تحریریة مجله خواهد بود.

چاپ نوشتارهای نشریه پژوهشنامه گرافیک و نقاشی بدون ذکر مأخذ در نشریه‌های دیگر ممنوع می‌باشد.