اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

پریسا شاد قزوینی

فلسفه و علوم هنری دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)

shadatalzahra.ac.ir

سردبیر

زهرا رهبرنیا

پژوهش هنر دانشیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)

z.rahbarniaatalzahra.ac.ir

مدیر اجرایی

حمیده آرخی

جامعه شناسی کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)

hamideh_arekhiatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

پریسا شاد قزوینی

فلسفه و علوم هنری دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)

shadatalzahra.ac.ir

اصغر جوانی جونی

نقاشی دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.

a.javaniataui.ac.ir

محمد کاظم حسنوند

نقاشی دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس.

mkhatmodares.ac.ir

سید محمد فدوی

گرافیک استاد، گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

fadaviatut.ac.ir

میترا معنوی راد

گرافیک دانشیار، گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)

m.manaviradatalzahra.ac.ir

منصور حسامی

نقاشی دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)

m.hessamiatalzahra.ac.ir

زهرا رهبرنیا

دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)

z.rahbarniaatalzahra.ac.ir