پژوهش نامه گرافیک نقاشی (PGR) - اعضای هیات تحریریه