دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 4-78 
2. بازنمایی مؤلف در آثار وفا بلال و آرای رولان بارت

صفحه 17-28

الهه پنجه باشی؛ منصور حسامی؛ جمال عربزاده


5. نگارگری ایران فراتر از نظریات

صفحه 51-60

مهتاب مبینی؛ امین شاه وردی


شماره‌های پیشین نشریه