نویسنده = اعظم محسنی تفتی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی نقش فرشته در نقاشی‌های معراج حضرت محمّد(ص) در دوره‌های تیموری و صفوی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1398، صفحه 203-218

اعظم محسنی تفتی؛ علیرضا کریمی