دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. خوانش تاریخی هنر تعاملی از منظر آرتور کلمن دانتو با بررسی دو اثر هنری تعاملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

سارا السادات نوری؛ زهرا رهبرنیا