بررسی نشانگرهای نوآوری در ارزش‌یابی برنامه ­های درسی درس هنر دوره ابتدایی و میزان کاربست آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم تربیتی، گرایش برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، نویسنده مسئول .

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

 
 در عصر توسعه که نیاز جامعه به شهروندانی با سبک زندگی جهانی است، روزآمدکردن روش‌های ارزش‌یابی برنامه‌های درسی هنر آن‌ها، متناسب با نشانگرهای نوین ضروری است. پژوهش پیش رو، به تبیین نشانگرهای ارزش‌یابی برنامه­های درسی درس هنر دوره ابتدایی و بررسی میزان کاربست آن‌ها پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی- پیمایشی است و در انجام آن، از روش کیفی و کمی استفاده شده است. جامعه آماری بخش کیفی، جمعی از صاحب نظران داخلی و خارجی در  آموزش هنر و متخصصان برنامه‌های درسی در سطح کشور و اعضای هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان بودند؛ که به روش نمونه‌گیری هدفمند، تعداد 19 نفر از آنان انتخاب گردید. جامعه آماری بخش کمی، شامل 1969 نفر از معلمان ناحیه‌های 1، 3 و 4 اصفهان بود، که تعداد 170نفر، به صورت نمونه‌گیری متناسب با حجم انتخاب شده‌اند. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسش‌نامه محقق‌ساخته، گردآوری گردید. برای تعیین روایی از روایی محتوا، و برای برآورد پایایی از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد. طبق نتایج کیفی، مهم‌ترین نشانگرهای نوآوری در  ارزش‌یابی عبارتند از: نوآوری در حوزه‌  مفهوم پردازی  هنری، ارزش‌یابی فهم هنری، ارزش‌یابی فرایند تولید هنری در سطح فردی و جمعی، فراهم ساختن کارنمایه‌ای از اثرها و آفرینش‌های هنری، ارزش‌یابی توان نقد آثار هنری با توجه به استانداردهای ملی و فراملی. میزان کاربست نشانگرهای نوآوری در ارزش‌یابی برنامه­های درسی درس هنر، بیش‌تر از حد متوسط می‌باشد. بین نمرات میزان کاربست نشانگرهای نوآوری بر حسب متغیرهای جنسیت، میزان تحصیلات تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Innovation Indicators in Evaluation of Art Lesson in Elementary School Curriculum and Their Application

نویسندگان [English]

  • S. Mousavi 1
  • S. Rajaeipour 2
1 PhD in Educational Sciences, Curriculum Development, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran, Corresponding Author
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

 
One of the necessities of innovating in the curriculum process is that educational institutions, by recognizing their strengths and weaknesses and the opportunities available, design different curricula in a particular field. In today's age of competition and innovation and the creation of knowledge-based approaches for marketing, the role of art lessons in facilitating entrepreneurship is far greater. As a result, educational institutions should rethink their curricula to fit new indicators of curricula and institutionalize them in educational processes to compensate for the damage caused by neglecting of art lessons at various stages. In this regard, improving the quality of the evaluation process in art curricula provides the basis for improving learners' skills. Evaluation is a stage in investigation process in which the work is measured on the basis of individual standards. Given the valuable place of art in school curricula, the design and development of desirable curricula for this valuable knowledge has an extraordinary sensitivity that can only be achieved through enlightened evaluation. In the present study we would like to answer the following questions: 1) What are the innovation indicators in “evaluation of art lesson”? 2) To what extent do academic members apply the innovation indicators in evaluation of art lesson”? 3) Are there any differences among students’ perspectives in “applying the innovation indicators in evaluation of art lesson” with regard to demographic variables (sex, level of education, Faculty)?
The present research benefits from analytical-descriptive and surveying method. Depending on the theme of the research, two qualitative and quantitative approaches were employed in performing the different sections of this research work. Qualitative method was used to collect information from specialists and authorities in education while quantitative method was employed to collect information from elementary teachers.  The population in this research work consists of two sections: A) the authorities and high-ranking experts in art education at the national and international level form the qualitative section of the population in this research work. Nineteen authorities in education who were the sample of this research, were interviewed in a semi-structured manner.  B) The elementary teachers of Isfahan formed the population of the quantitative section of this research work.
The initial sampling method for the selection of the authorities and experts in art education in this research work was targeted. In addition to targeted sampling, network-sampling method was also used during the interviews.
A semi-structured interview and a researcher-made questionnaire were used in this research work. The researcher interviewed the authorities to acquire their views. The validity of the interview form was investigated and confirmed by those who examined the validity of the questionnaire. The reliability of the questionnaire form was examined by three experts knowledgeable in the qualitative research methods. They studied the summery of the issues and determined the categories by the use of the triangulation method. To determine the content validity of the two tools of interview and questionnaire, the views of 12 academic members of the Faculty of Education and Psychology at Isfahan University and who enjoyed the required specialty were employed. The Cronbach’s Alpha was used to estimate the reliability and internal correlation of the questionnaire questions.
The most important indicators of innovation in the evaluation of art curricula are the views of faculty and art education experts at national and international level. These include: 1) Innovation in the field of conceptualization (evaluation, interpretation, and understanding) of art, evaluation of art perception, the process of art production at the individual and collective level, providing an overview of artworks and creations, evaluating the ability to critique artworks according to national and transnational standards, balanced attention to cognitive, emotional and psychological-motor skills in learners’ assessment, knowledge-based assessment 2) Advanced skills (Know-How) learning approach and evaluation for learning in the arts, applying innovative approaches to artistic appraisal (self-evaluation, observation, team exercises) and emphasizing on aesthetic skills of students.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art Curriculum
  • Elementary School
  • Innovation
  • Evaluation
امینی، محمد(1380). طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت هنری دوره ابتدایی و مقایسه آن با وضعیت موجود، پایان نامه دکتری برنامه ریزی درسی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
امینی، محمد(1397). تربیت هنری در قلمرو آموزش وپرورش، تهران: آییژ.
خسروی، رحمت‌الله و سجادی، سید مهدی(1390). تحلیلی بر نظریه انتقادی تعلیم و تربیت و دلالت‌های آن برای برنامه درسی، پژوهش در برنامه درسی، سال هشتم، دوره 2، شماره4(31)، 1-14.
شرفی، حسن(1388). تحلیل و نقد برنامه درسی هنر دوره ابتدایی در گذشته و وضع موجود، طرح پژوهشی، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت، وزارت آموزش و پرورش.
شرفی، حسن(1390). امکان کاربرد رویکرد تلفیق تولید هنری و مفاهیم علوم تجربی در آموزش هنر، نوآوری‌های آموزشی، شماره 39، 119-150.
شرفی، حسن(1390). تبیین مفهوم تولید هنری در آموزش هنر(با تاکید بر تربیت هنری در نهاد آموزش و پرورش)، پژوهش نامه هنرهای دیداری، شماره 1، 67- 78.
شرفی، حسن(1390). طراحی و تدوین برنامه درسی هنر بر اساس رویکرد تلفیق هنر و علوم با تاکید بر مفهوم تولید هنری در پایه های چهارم و پنجم ابتدایی، تعلیم و تربیت، سال بیست و هفتم، شماره 2، 105-130.
شرفی، حسن و سلسبیلی، نادر(1389). اثرگذاری فرصت‌های یادگیری، در تعامل نظریه و عمل برنامه درسی و آموزش هنر، مطالعات فرهنگ- ارتباطات، سال یازدهم، شماره11، 72-96.
شمیلی، فرنوش و کاتب، فاطمه(1398)، نقش آموزش نقاشی بر بهبود سازمان ادراکی افراد، پژوهش‌نامه نقاشی و گرافیک، دوره2، شماره2، 4-14.
 صابری، رضا؛ بورنگ، محمد؛ اکبری شکوهی فرد، حسین و عجم، علی اکبر(1392) واکاوی جایگاه رویکرد موجود در برنامه درسی هنر دوره راهنمایی، علوم تربیتی و روان شناسی، دوره 6،  شماره2، 131-150.
عابدی، حیدرعلی و علوی، موسی(1385). تجارب دانشجویان پرستاری از آموزش بالینی اثربخش، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دوره13، شماره3، 127-133.
فتحی واجارگاه، کوروش و مهمویی، حسین(1387). بررسی نقش عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه‌ریزی درسی دانشگاهی، آموزش عالی ایران ، دوره1، شماره1، 139-65.
فلاحی، ویدا؛ صفری، یحیی و فرحنک، ماندانا(1390). تأثیر آموزش با رویکرد تربیت هنری بر فعالیت‌‌های هنری و مهارت‌های فرایندی دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی، نوآوری آموزشی، دوره10، شماره 39، 101-118.
قدمی، مجید(1392). آموزش طراحی محور و نقش آن در موفقیت‌های علمی هنرجویان معماری، نقش جهان، سال سوم، شماره 4، 67-78.
 کیان، مرجان و مهرمحمدی، محمود(1392). شناسایی وجوه و ابعاد مغفول برنامه درسی هنر دوره ابتدایی، پژوهش‌های آموزش و یادگیری،  سال بیستم، شماره 3، 1-18.
کاظم پور، اسماعیل؛ رستگارپور، حسن و سیف نراقی، مریم(1387). ارزش‌یابی برنامه درسی هنر دوره راهنمایی تحصیلی براساس رویکرد دیسیپلین محور، رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد گرمسار، سال دوم، شماره4، 125-150.
لرکیان، مرجان؛ مهرمحمدی، محمود؛ ملکی، حسن و مفیدی، فرخنده(1390). طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی هنر دوره ابتدایی ایران، مطالعات برنامه درسی، سال ششم، شماره 21، 123-163.
مهر محمدی، محمود(1386). بازاندیشی فرآیندیاددهی- یادگیری درتربیت معلم، تهران: مدرسه.
مهر محمدی، محمود(1390). آموزش عمومی هنر: چیستی، چرایی، چگونگی، چ. دوم، تهران: مدرسه.
مومنی مهموئی، حسین؛ تیموری، سعید و صداقت فریمانی، بتول(1390). دیدگاه مدیران و معلمان در رابطه با استفاده از ارزش‌یابی کمی و کیفی در برنامه های درسی قصدشده، اجراشده و تجربه شده، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، شماره 11، 27 -30.
نیلی، محمدرضا؛ موسوی، ستاره؛ نصر، احمدرضا و مسعود، محمد(1393). بررسی میزان آگاهی اعضای هیات علمی گروه‌های فنی و مهندسی   دانشگاه‌های اصفهان و صنعتی اصفهان از مولفه‌های اساسی نوآوری برنامه‌ریزی درسی و میزان کاربست آن‌ها.  آموزش مهندسی ایران، سال شانزدهم، شماره 64، 19-30.
Abaci,O. (2013). Concept Education by Art Education and an Investigation on the Opinions of Teacher Candidates about the Different Concept, Procedia -Social and Behavioral Sciences,106, 690-695.
Abedi, H. & Alavi, M. (2008). Nursing Students’ Experiences from Effective Clinical Education, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 13(3), 124-133 (Text in Persian).
Amini, M. (2001). Designing a Desirable Pattern of Elementary Art Education Curriculum and Comparing it with the Current Situation, Tehran: Tarbiat Modarres University (Text in Persian).
Amini,M.(2004). Art Education n Educational Systems, Tehran: Aij Publications (Text in Persian).
Aysel,Y. (2014). As An Approach to Improving Creativity in Design Education; Art Of Painting, Procedia - Social and Behavioral Sciences,141, 741 – 747.
Barrasa, A. (2010). Integrating Leadership Behavior and Climate Perceptive Team Work: Antecedents, Structure and Influence and Effectiveness in Organization, Madrid: Madrid University.
Belar, C., Brown, R. A., Hersch, L. E., Hornyak, L.M., Rozensky, R. H., Sheridan, E. P. , et al (2001). Self-Assessment in Clinical Health Psychology: A Model for Ethical Expansion of Practice. Prof Psychol Res Pr. 32(2), 135-41.
Billings, D. M., Halstead, J. (2009). Teaching in Nursing: A Guide for Faculty, (3rd ed.), St. Louis: Saunders-Elsevier.
Bondi, J. & Bondi, J. (2003). Curriculum Development: A Guide to Practice,(3rd Edition). Columbus, OH: Merrill Publishing Company.
Bourbonnais, F. F., Langford, S., Giannantonio, L. (2008). Development of a Clinical Evaluation Tool for Baccalaureate Nursing Students, Nurse Educ Pract., 8(1), 62-71.
Brewer, M. M. (2010). The Effects of Child Gender and Child Age at the Time ofParental Divorce on the Development of Adult Depression, United States, Minnesota: WaldenUniversity.
Calman, L., Watson, R., Norman, I., Refern, S., Murrells, T. (2002). Assessing Practice of Student Nurses: Methods, Preparation of Assessors and Student Views, J Adv Nurs., 38(5), 516-23.
Creswell, J. (2007). Qualitative inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches, Thousand Oaks: Sage.
Creswell, J., & Plano Clark, V. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research, Thousand Oaks: Sage.
Dreesmann, M., Grüner, H., Schmidt, A. (2014). Creative Industries: A New Sphere of Activities for the University of the Arts? Aspirations, Challenges And Restraints of Creative Industries in the Context of Management Education, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110, 587 – 594.
Drennan, J. (2002). An Evaluation of the Role of Clinical Placement Coordinator in Student Nurse Support in the Clinical Area, J Adv Nurs., 40(4), 475-83.
Duers, L. E., & Brown, N. (2009). An Exploration of Student Nurses` Experiences of Formative Assessment, Nurse Educ Today, 29(6), 654-659.
Fallahi, V., Safari, Y., Farahnak, Y. (2011). The Impact of Art Education on Artistic Activities and Process Skills of Elementary Fourth Grade Students, Quarterly Journal of Educational Innovations, 10 (39), 101-118(Text in Persian).
Fathi Ejghar, K., Mahmouie, H. (2008). Investigating the Role of Factors Affecting Faculty Members’ Participation in Academic Curriculum Planning, Iranian Journal of Higher Education, 1 (1), 139-65 (Text in Persian).
Federal Ministry of Economy and Technology (2009). Gründerzeiten – Informationen zur Existenzgründung und Sicherheit, 51.[Time to start –information on business start-ups and safeness.] Berlin: BMWi.
Filimowicz, M. A., Tzankova,V. K. (2014) Creative Making, Large Lectures, and Social Media: Breaking with Tradition in Art and Design Education, Arts & Humanities in Higher Education,10, 1-17.
Ghadami, M. (2013). Designing based Education and its role in Success of Architecture Students, Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, 4, 67-78. (Text in Persian).
Grierson, E. (2011). Art and Creativity in the Global Economies of Education, Educational Philosophy and Theory, 43(4), 336-350.
Grüner, H. (2012). Management für Kreativunternehmen[Management for creative businesses] In: H. Grüner & E.D. Konrad (Eds.), Edition Kreativwirtschaft. [Edition creative industries.] Stuttgart: Kohlhammer.
Hickman, R. (2000). Art Education 11-18, London and New York: Continuum.
Kay, L. (2013). Bead Collage: An arts-based research method, International Journal of Education & the Arts, 14(3), 1-22. Retrieved [date] from http://www.ijea.org/v14n3/.
Kazempour, E, Rastegarpour, H and Seif Naraghi,M (2008).Evaluation of the Artistic Curriculum Based on a Discipline-Based Approach, Quarterly Journal  of  Educational Leadership & Administration, 4, 150-125 (Text in Persian).
Khosravi, R.& Sajadi, S. M. (2011). An Analysis on the Critical Theory of Education and Its Implications for the Curriculum, Research in Curriculum Planning, 8(4), 1-14 (Text in Persian).
Kian,M. & Mehrmohammadi, M. (2014). Identifying the Neglected Aspects and Dimensions of Elementary Art Curriculum, Training and Learning Researches, 20(3), 1-18 (Text in Persian).
Konrad, E. D. (2010). Kulturmanagement und Unternehmertum, [Cultural management and entrepreneurship.] In H. Grüner & E.D. Konrad(Eds.), Edition Kreativwirtschaft. [Edition creative industries.] Stuttgart: Kohlhammer.
Larkian,M., Mehrmohamadi, M., Maleki, H. & Mofidi, F. (2011). Development and Validation of an Ideal Model for Art Curriculum in Elementary Schools of Iran, Journal of Curriculum Studies, 6 (21), 123-163 (Text in Persian).
Lee, W. S., Cholowski, K. & Williams, A. K.(2002). Nursing Student’ and Clinical Educators’ Perceptions Characteristics of Effective Clinical Educators in an Australian University School of Nursing, J Adv Nurs, 39(5), 412–420.
Lillibridge, J. (2007). Using Clinical Nurses As Preceptors to Teach Leadership and Management to Senior Nursing Student: A Qualitative Descriptive Study, Nurse Educ Pract, 7(1), 44-52.
Lim,Ch., Lee, J. & Lee, S. (2014). A theoretical Framework For Integrating Creativity Development Into Curriculum: The Case of A Korean Engineering School, Asia Pacific Educ. Rev, 15, 427–442.
Liu, L. B. (2011). Poetry As Progress: Balancing Standards-Based Reforms with Aesthetic Inquiry,  International Journal of Education & the Arts, 12(12), 1-12 Retrieved [date] from http://www.ijea.org/v12n12/.
MacDonnell, J. A. & Macdonald, J. (2011). Arts-Based Critical Inquiry in Nursing and Interdisciplinary Professional Education: Guided Imagery, Images, Narratives, and Poetry, Journal of Transformative Education, 9(4), 203-221.
McCarthy, B., & Murphy, S. (2008). Assessing Undergraduate Nursing Students in Clinical Practice: Do Preceptors Use Assessment Strategies?, Nurse Educ Today, 28(3), 301-313.
McCutchan, J. A. (2010).The Experience of Baccalaureate Degree Seeking Nursing Students Undergoing the Process of Clinical Evaluation Appraisal, Indiana: Indiana State University.
Mehr Mohammadi, M. (2007). Rethinking the Teaching-Learning Process in Teacher Education, Tehran: Madreseh (Text in Persian).
Mehrmohammadi, M. (2011). Art education as General Education: What, Why, How,Tehran: Madreseh (Text in Persian).
Momeni Mahmouei, H. (2011). Pathology of Curriculum Evaluation in Higher Education, Educ Strategy Med Sci, 4 (2), 95-100.
Momeni Mahmuei, H. & Teimuri, S. & Sedaghat Farimani, B. (2011). Principals and Teachers’ Attitude in Relation with Manipulating Qualitative and Quantitative Evaluation in Intended, Implemented and Experimented Curriculum, Educ Strategy Med Sci, 4(1), 27-30 (Text in Persian).
Moreno, J. M. (2010).The Dynamics Of Curriculum Design And Development: in School Knowledge in a Comparative and Historical Perspective, In: Benavot, A.; Braslavsky, C., eds. Changing Curricula in Primary and Secondary Education. Hong Kong: Comparative Education Re-search Centre, 195–209.
Nili, M., Mosavi, S., Nasr, A., Masoud, M. (2015). Assessment of Knowledge of Faculty Members of Isfahan University of Technology and Engineering Departments on the Essential Components of Curriculum Innovation and Their Application, Iranian Journal of Engineering Education, 16(64), 59-88. doi: 10.22047/ijee.2015.7960
Oliver Shawn, L. (2008). Comprehensive Curriculum Reform as a Collaborative Effort of Faculty and Administrators in a Higher Education Institution: A Higher A Case Study Based On Grounded Theory, Ohio: Kent State University.
Pavlou, V., & Athanasiou,G.(2015). An interdisciplinary approach for Understanding Artworks: The Role of Music In Visual Arts Education, International Journal of Education & the Arts,15(11), 1-23.
Peeco, S. (2009).Acceptation of Educational Innovation, Journal of Vocational Behavior, 48, 275-300.
Rajab,T.(2013).  Developing Whole-Class Interactive Teaching: Meeting the Training Needs of Syrian EFL Secondary School Teachers, England: University of York.
Saberi, R., Borang, M., Akbari Shokouhi Fard, H. and Ajam, A. A. (2013) Exploring the Position of the Approach in the Middle School Art Curriculum, Educational Sciences and Psychology, 6(2), 131-150 (Text in Persian).
Shamili, F., Kateb, F. (2019). The Effect of Teaching Painting on the Perceptual Organization of Individuals, Alzahra Research Journal of Graphic Arts &  Painting, 2(2), 4-14. doi: 10.22051/pgr.2019.23179.1016 (Text in Persian).
Sharafi, H. & Salsabil, R. (1010).  The Effect of Learning Opportunities on Interaction Theory and Action in Curriculum  and Arts Education, Culture-Communication Studies, 11(11), 71-96 (Text in Persian).
Sharafi, H. (2009). An Analysis and Critique of the Past and Present State of the Art Curriculum, Research Project, Tehran: Education Institute, Ministry of Education (Text in Persian).
Sharafi, H. (2011). Designing and Developing an Art Curriculum Based on the Integration of Arts and Sciences with Emphasis on the Concept of Art Production in Elementary Fourth and Fifth Grades, Quarterly Journal of Education, 27(2), 105-130 (Text in Persian)
Sharafi, H. (2011). Explaining the Concept of Artistic Production in Art Education (With Emphasis on Art Education in the Institution of Education), Journal of Visual Arts, 1, 67-78 (Text in Persian).
Sharafi, H. (2011). The Possibility of Applying Integrated Approach to Artistic Production and Science Concepts in Art Education. Quarterly Journal of Educational Innovations, 39, 119-150 (Text in Persian).
The World Conference on Arts Education. (2006). Road Map for Arts Education: Building Creative Capacities for the 21st Century, Lisbon, 6-9 March 2006.
Walsh, T., Jairath, N., Paterson, M. A., Grandjean, C. (2010). Quality and Safety Education for Nurses Clinical Evaluation Tool, J Nurs Educ., 49(9), 517-22.
Wei,W.(2013). Research on Design-Conscious Cultivation in Basic Art Education, Sociology,14, 1-54.
Wilson, S. (2002). Information Art (intersections of art, science, technology,London and Masschusetts: MIT Press.
Wyse, D. Ferrari, A. (2014). Creativity and Education: Comparing the National Curricula of the States of the European Union and the United Kingdom, British Educational Research Journal, 2(4), 1-18.