بررسی ترکیب‌بندی در بیلبوردها و عرشه‌های پلِ شهری تهران (1396-1394)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 مربی، گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد واحد یادگار امام، تهران، ایران.

چکیده

گیرایی و اثربخشی تبلیغاتِ محصولات یا خدمات، روشی نسبتاً قدیمی است، ازجمله رسانه‌های اثرگذار معاصر، بیلبوردهای شهریِ چاپی هستند که هر روزه چهرۀ کلان‌شهرها را دگرگون می‌کنند. یکی از روش‌های تأثیرگذار که اهمیت ویژه‌ای دارد، استفاده از ترکیب‌بندی جذاب، متنوع و متناسب با محتوای مدنظر برای حفظ زیبایی شهری و البته اثربخشی است که درنهایت موجب رضایت شهروندان می‌شود. سؤال‌های پژوهش این است که گونۀ ترکیب‌بندی و فنون بصری به کار رفته در بیلبوردهای شهری تهران در سال‌های 1394 تا1396 به چه صورت است و آیا در این سه سال روند تغییرپذیری مشاهده می‌شود. هدف این جستار آن است که بیلبوردها و عرشه‌های پل منتشرشده در سطح شهر تهران در بازۀ زمانی ذکر شده، ازمنظر تنوع ترکیب‌بندی و فنون بصری، تحلیل و بررسی شود تا راه‌گشایی برای خلق آثاری زیباتر و اثربخش‌تر در رسانه مدنظر باشد. روش این پژوهش، توصیفی‌تحلیلی و پیمایشی مقطعی است. نتایج نشان می‌دهد که آثار جامعۀ آماری ما به لحاظ ساماندهی ترکیب‌بندی تجسمی، هرچند عمدتاً متعادل و دارای گشتالت[i] نسبتاً مناسب بودند، از بهرۀ متوسطی برخوردار بوده و بیشتر در وضعیت ایستای افقی قرار دارند. نیز بهره‌گیری از فنون بصری برای خلق ترکیب‌بندی‌های خاص با هدف تأکید و تقویت بیان‌های ویژه به‌جز پراکندگی، استفادۀ چندانی نشده است. حال‌آنکه این روند ممکن است موجب کسالت شهروندان و بی‌تأثیرشدن پیام‌ها شود.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A composition Survey on Urban Billboards and Bridge Decks of Tehran (2015-2017)

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Daneshgar 1
  • Mona Taheri 2
1 Associate Professor, Department of Visual Communication, Faculty of Arts, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
2 Instructor, Department of Visual Communication, Faculty of Arts, Yadegar Imam Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Today, we are observing environmental propaganda bombardment all over the world, both in the metropolis and small cities. Every brand and service, whether new, reputable and familiar to the audience, uses a variety of visual media to introduce and promote their products and services; these media include billboards and bridge decks in the cities. Of course, with the trend of changing the face of cities as well as helping the environment, we are observing the use of electric billboards, digital billboards, and urban televisions more and more every day. But the use of printing media in urban environmental advertising as one of the beautifying elements in the urban environment is inevitable. Billboards and bridge decks belong to the family of posters; hence, we will define the poster scientifically only in terms of its function, because the expression of the physical and technical nature of the poster and its family is not appropriate to the subject of this study. The Canadian philosopher McLuhan has said that the poster is a collective image that sinks into the depths of a living society in space and time. This image gradually changes the audience's feelings to the extent that it motivates their creative imagination; thus, it somehow leads the audience to change social, economic, cultural, and political processes. One of the effective methods, which has special importance, is the use of attractive, diverse, and appropriate compositions to maintain the desired urban beauty and, of course, effectiveness, which ultimately leads to citizen satisfaction. In graphic media, the composition is a science. This science is based on determining the status of media elements within the frame so that it emphasizes the purpose of the message. Therefore, the relationship between the sizes and number of elements, their distances, their directions, their places, the emphasis on the importance of elements, their contrasts, and their color values ​​are examined and applied. In this regard, the internal forces and the interaction of the image components must be aware of the purpose of the message; which is a point that distinguishes composition in graphic works from composition in plastic arts. The graphic composition consists of two parts, image, and lettering. The image itself is created by the idea, composition, form, and color. Also in graphic works, the use of visual techniques with the help of the elements of the work is necessary to express the form that matches the content; in this way, the designer can be able to create various meanings with the help of visual techniques. In this research, we intend to investigate the type of composition and visual techniques and the appropriateness of their performance to be effective in urban printed static billboards and bridge decks. Also in graphic works, the use of visual techniques with the help of the elements of the work is necessary to express the form that matches the content; in this way, the designer can create various meanings with the help of visual techniques. We intend to investigate the type of composition and visual techniques and the appropriateness of their performance to be effective in billboards and bridge decks.
The main question of this research is what is the type of composition and visual techniques used in urban billboards and bridge decks in Tehran (2014-2016)? And the sub-question is whether there is a trend of change in these three years.
The main hypothesis: The types of compositions used in urban billboards and bridge decks in Tehran (2014-2016), although balanced, are mostly horizontal static and without expressive variety, so they do not create visual motivation in the audience. Sub-hypothesis: During the period of this research, the process of using composition and visual techniques has not changed significantly.
The purpose of this study is to investigate the type of compositions used in urban billboards and bridge decks in the city of Tehran in the period from 2014 to 2016 from the perspective of diversity and balance of composition and also to study the visual techniques used in the compositions with emphasis on their effectiveness; to pave the way for creating more beautiful, expressive and effective works in the desired media.
Related to previous studies according to this subject, it can be acknowledged that no research has been reported in the field of composition on billboards and bridge decks, and only one case of MA thesis entitled "The Importance of the Sharing of Image and Lettering on the Billboard" has been done under the guidance of Manavirad and Madari Mohaddes and written by Behnaz Arianfar at Al-Zahra University, which examines the strengths and weaknesses of lettering and the confrontation of image and lettering on Billboard design.

The research method is descriptive-analytical based on a cross-sectional survey, which has been done about 404 printed billboards and printed bridge decks that were published in Tehran in 2014, 2015, and 2016. The choice of this period was not optional and was only due to our access to these works, which the cases studied in them can be observed and generalized at all times. For classification and information analysis, first, the works are examined from the perspective of types of composition, factors affecting the composition, and then the use of visual techniques. Finally, the frequency of each year is calculated separately and the average frequency of three years is calculated together, to avoid any doubtful results and to achieve a better understanding of the positive and negative points of the composition of the statistical community with the aim to examine its effectiveness. Because the evidence of the composition of a work, which affects the audience and their satisfaction and motivation, is concentrated in their subconscious.

Overall, the result of this study suggests that, according to Gestalt theory, instinctively the first and most enduring visual contact, emotional and affective response of the audience to the work is its plastic composition. In graphics by using visual techniques, various compositions are made with the help of visual elements to convey beautiful and effective expressions that fit the desired content to the audience more clearly, explicitly, and more powerfully. A clichéd composition that is too unified bothers the audience with too much disorder. People are eager for diversity and unity i.e. any action is at a standstill position. The works of our statistical community have a moderate interest in terms of organizing the visual composition, although they are mostly balanced and have a relatively good gestalt, which is due to the visual knowledge of the designers; because they are mostly in a horizontal static position. Also, the visual techniques to create special compositions to emphasize and reinforce special expressions, that have particular importance in graphic works, except the use of high-frequency dispersion technique, has not been used much. So, this process may make citizens bored and the messages become ineffective. Because the advertising design is not just the form, color, image, etc., but it must convey a specific content and message to the audience and impress him. One way to provide this is to use a variety of compositions which is appropriate to the subject and also use visual techniques to create beautiful and effective compositions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran urban advertisement
  • Billboard
  • Deck of the bridge
  • plastic composition
  • Visual techniques
اتحاد محکم، سحر؛ ناظری، افسانه؛ سبحانی فرد، یاسر؛ فرامرزی، سالار(1396) «کاربرد قوانین ادراک دیداری گشتالت در طراحی گرافیک بیلبوردهای تبلیغاتی، نمونۀ موردی: بیلبوردهای تجاری تهران در سال 1394، باغ نظر، شمارۀ 55.
آرنتسون، اِیمی ای (1396) مبانی طراحی گرافیک، ترجمۀ حسام حسن‌زاده. تهران: سورۀ مهر.
آرنهایم، رودلف (1392) هنر و ادراک بصری، روان‌شناسی چشم خلاق. ترجمۀ مجید اخگر، تهران: سمت.
احمدی، تقی (1389) مهندسی تبلیغات محیطی (مهندسی تبلیغات شهری)، تهران: فرازاندیش سبز.
افشار مهاجر، کامران (1394) گرافیک تبلیغات چاپی در رسانه‌ها، تهران: سمت.
بی.آر. هرگنهان متیو اچ السون (1383) مقدمه‌ای بر نظریۀ یادگیری، ترجمۀ علی‌اکبر سیف، تهران: دوران.
حسینی لاهیجی، سیدرضا(1390) آشنایی با تبلیغات شهری، تهران: راه‌دان، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
حلیمی، محمدحسین(1372) اصول و مبانی هنرهای تجسمی، تهران: شرکت افست.
داندیس، دونیس اِ (1368) مبادی سواد بصری، ترجمۀ مسعود سپهر، تهران: سروش.
دانشگر، فهیمه؛ حسینی، عاطفه(1397) «سطح دشواری آرایه‌های ادبی و میزان استفاده از آنها در تبلیغات چاپی، مطالعۀ موردی: تبلیغات چاپی برگزیده و نامزد جایزۀ کلایو 2016-2007 »، دانشگاه الزهرا: پژوهشنامۀ گرافیک و نقاشی.
سیدصدر، سید ابوالقاسم (1388) دایرة‌المعارف نقاشی، تهران: سیمای دانش.
غفاری، مسعود(1379) «رنگ و تأثیرات آن بر واکنش‌های ما»، انتخاب،  3 آبان.
فدوی، سیدمحمد (1392) فضای شهری و هنرهای کاربردی، مجموعه مقالات همایش علمی اولین دوسالانۀ دیوارنگاری شهری و گرافیک محیطی، تهران: سازمان زیباسازی شهر تهران.
کالن، گوردن (1395) گزیدۀ منظر شهری، ترجمۀ منوچهر طبیبیان، تهران: دانشگاه تهران.
محمدی‌فر، محمدرضا(1377) فرهنگ تبلیغات، تهران: سازمان چاپ و انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
References:
Arntson, Amy. E (2017). Graphic Design Basics. (1st ed) Tehran: Sore Mehr. (text in Persian)
Arnehiem, R. (2013). Art and Visual Perception, Psychology of the Creative Eye. (7th ed)
Tehran: Samt. (text in Persian)
Ahmadi, T (2010). Environmental Advertising Engineering (Urban Advertising Engineering).
(1st ed) Tehran: Faraz Andish Sabz. (text in Persian)
Afshar Mohajer, K. (2015). Graphics for Advertising in Print Media. (2nd ed) Tehran: Samt.(text in Persian)
Daneshgar, f; Hosseini, A. (2019) Difficulty Level and Usage Rate of Literary Devices in
Print Advertising. Case study: Clio Award-winning and Shortlist Print Ads (2007-2016).
Alzahra research Journal of Graphic Arts & Painting. 1(1) 4-16. (text in Persian)
Donis, D. A. (1989). A Primer of Visual Literacy. (1st ed) Tehran: Soroosh. (text in Persian)
Fadavi, S. M. (2013). Urban Space & Applied Arts, Proceeding of the First Scientific Conference
of Biennial of Urban Graffiti and Environmental Graphics, (1st ed). Tehran: Beautification
Organization of Tehran City. (text in Persian)
Fages, Jean Baptiste et les collègues (1971). Dictionnaire des media, technique-linguistiquesémiologie.
Paris: Mame.
Cullen, G. (2016), The Concise Townscape . (5th ed). Tehran: University of Tehran. (text in
Persian)
Ghafari, M. (2000). Color and Its Effects on Our Reactions. (1st ed) Entekhab 3 Aban. (text in
Persian)
Hergenhahn, B. R. (2004). An introduction to theories of learning . (7th ed) Tehran: Doran.
(text in Persian)
Hosseini Lahiji. R (2011). Knowledge of Urban Advertising. (1st ed) Tehran: Rahdan, Journal of
Urban and Rural Management, Urban and Rural Research Center. (text in Persian)
Halimi, M. H. (1993), Basic Design: Language, Meaning, Exercise. (1st ed) Tehran, Offset
company. (text in Persian)
Seid Sadr, A. (2009). Art encyclopedia. (1st ed) Tehran: Simaye Danesh. (text in Persian)
McLuhan, Marshall (1964). Understanding Media. McGraw-Hill. (text in Persian)
Mohammadifar, R. (1998), Advertising Culture. (1st ed). Tehran: Publishing Organization of the
Ministry of Culture and Islamic Guidance. (text in Persian)
Nazeri, A.; Sobhani Fard, Y.; Faramarzi, S. (2017) Application Study of Gestalt Visual
Perceptual Laws in Advertising Billboard Graphic Design. Tehran: Bagh-e Nazar. 55 (71-86)
scientific research/ ISC. (text in Persian)