تأثیر عصر جهانی‌شدن در بازنمایی هویت ملی در تصویرگری‌های کتاب‌های داستانی تألیفی نوجوان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده مطالعه و علوم نظری هنر، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران، نویسنده مسئول.

2 دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

چکیده

امروزه تصویرگریِ کتاب نیز مانند دیگر عرصه‌های هنری، تحت تأثیر پدیده جهانی‌شدن قرار دارد. تأثیر این مسئله افزون بر مضامین، در اجرای سبک این آثار نیز قابلِ ‌مشاهده است. در این پژوهش، برای بررسی ابعاد پدیده جهانی‌شدن از آرای پژوهشگران حوزه جهانی‌شدن به ویژه گشتارگرایان بهره گرفته می‌شود و تأثیراتی که این پدیده بر روی مضامین و تصاویر کتاب‌های نمونه پژوهش گذاشته می‌شود، موردِ بررسی قرار می‌گیرد. نمونه موردِ مطالعة این پژوهش، ۱۷۰ کتاب داستانی گروه نوجوان شرکت‌کننده در «نهمین دوسالانه کتاب برتر انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان در سال ۱۳۹۶» است. پرسش اصلی پژوهش به این مسئله می‌پردازد که بازنمایی هویت ملی در تصویرگری کتاب‌های این گروه سنی با توجه به پدیده جهانی‌شدن چگونه جلوه‌گر شده‌است؟ نتیجه پژوهش نشان داد که کتاب‌های نمونه پژوهش، افزون بر مضامین کتاب‌ها، در فرم و سبک تصویرگری‌ها از جریان‌های جهانی تأثیر گرفته‌اند. زاویه دید به‌کاررفته در تصویرگری‌ها و بهره‌گیری از پرسپکتیو ذهنی، تأثیرپذیری از جریان‌ها و مکتب‌های نقاشی غرب، کاربرد ترکیب رنگی‌های جدید متأثر از فضای دیجیتال، تأثیرپذیری از فضاهای به‌کاررفته در انیمه‌های مطرح جهانی، شاخصه‌های بارزی بودند که تصویرگران تحت تأثیر جریان‌های جهانی در تصویرگری‌های خود به ‌کار برده بودند. همچنین، با بررسی سایر کتاب‌های نمونه پژوهش روشن شد که افزون بر بهره‌گیری از مؤلفه‌های هویت ملی در مضامین کتاب‌ها، در فرم و سبک تصویرگری‌ها نیز به شاخصه‌های هویت‌ ایرانی پرداخته ‌شده‌است. مهم‌ترین شاخصه‌های تصویری شناسایی‌شده مشتمل بر بهره‌گیری از از نقوش سنتی، تأثیرپذیری از مکاتب نگارگری ایرانی در طراحی، ترکیب‌بندی و رنگ‌گذاری و در نهایت زاویه دید عینیت‌گرا بودند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Globalization Era on the Representation of National Identity in the Illustrations of Teenagers’ Fiction Books in Iran

نویسندگان [English]

  • laleh Jahanbakhsh 1
  • Hassan Soltani 2
1 PhD. Student, Department of art research, Faculty of Art Studies and Theoretical Sciences, Tehran Art University Tehran, Iran, Corresponding Author.
2 Associate Professor, Department of painting, Tehran Art University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Whenever there is a talk about children and adolescents’ literature, the role of pictures and depictions of books is propounded as an important element. Because of special aspects of their age, children and adolescents need pictures to provide them with a better understanding of concepts and subjects propounded in their books. Children and adolescents limited experiences, and vocabulary treasure, and lack of ability to receive various phenomena at the same time, and etc. all are factors that make it a necessary task to put pictures beside the text in the books of this age group. Of course, we should notice that these limitations will drop in numbers as children grow up, and in the books of adolescents we see fewer picture elements and more dominance of text. Valuable illustrated literary works of children and adolescents, in addition to help mental and intellectual growth, cause transfer of original and excellent social and ethical values to them and has effective role in acquainting them with fundamental issues of national identity of the land they live in. In today's age, whenever it comes to the national identity of any country, undoubtedly, the most significant challenge against national identities, is the phenomenon of globalization and necessities and requirements resulting from it. It is obvious that globalization age, by emergence of phenomena like internet and global media that has surrounded Iran like other countries for about two decades, can be influential phenomenon in changing method and content of adolescents’ depictions. According to this introduction and the importance of education from a younger age, that is a very fundamental time period in formation of adolescents' identity, performing such researches seems necessary. The purpose of this research is investigating the method of representing national identity in the depictions of research sample according to globalization phenomenon. The main question of this research includes this issue that how is the national identity represented in the depictions of this age group's books with regard to globalization phenomenon? The hypothesis of this research is based on this principle that Iranian illustrators, according to rich history of depiction in Iran, have used traditions of Iranian depictions in their pictures. Also, due to influences of globalization that has also surrounded Iran like other countries, they have also used global popular trends both in contents and in depictions. In this research that is extracted from the Ph.D. thesis of first author entitled "studying national identity representation in adolescent's illustrated books (case study: story books participated in four biennials of best books held by cultural association of children and adolescents’ publishers in the 90s)". After considering important concepts of research which includes globalization phenomenon from viewpoint of transformationalists, concept of national identity and its main components in Iran, research samples are investigated so that the method of representing national identity in depictions of adolescents’ books is determined. About research background, it should be told that there are different books and researches in the field of globalization and its influence on culture and art in which impacts of globalization on culture or other branches of figurative connection like poster, picture, and etc. have been discussed; but, a research on illustrated story books for adolescent age group that comprehensively considers issue of encountering globalization and national identity in Iran hasn't been performed yet. In this research, according to high number of research samples and that all these samples have participated in one of the most important conferences of publishers of children and adolescents’ book in Iran, an extended perspective of status of publishing book in this age group can be given to its addressees. Today, book illustration like other artistic fields, is influenced by globalization phenomenon. Influence of this issue besides contents, can be seen in implementing style of these works.
The method of this research is descriptive and analytic. In this research, for considering dimensions of globalization phenomenon, opinions of researchers in the field of globalization especially transformationalists have been used and the influence of this phenomenon on contents and book pictures of research sample is considered. Information was collected through library resources. Access to versions of studied books has been by field method and direct observation and photography. Study sample of this research is 170 story books written for adolescent and participated in biennial of cultural association of publishers of books for children and adolescents in 2017. This group of books is suitable for age group of A, B, C and overall age group of adolescents (almost 10 – 15 years old). Individuals of this age group, are in a period of their life that can understand more fundamental issues like national identity and its importance in the land where they live in. This biennial is one of the most important conferences hold for publishers of books specific to children and adolescents in Iran. Research approach is also globalization approach and particularly school of transformationalists, because, among different approaches toward globalization phenomenon, transformationalists' theories have the most overlap according to research question and hypothesis. This approach believes that globalization has caused a change of power relation within national and transnational levels. However, globalization has not caused the end of governments-nations as main political and cultural units. Yet, it is likely to cause global convergence in culture; a viewpoint that we will also observe as a result of considering samples of this research.
The results showed that books of research sample have been under influence of global flows beside influences they got in contents. In the subject of contents, cases like family relation and issues, human's relation with environment, social problems like migration and identity crisis were from significant contents propounded in the books. Propounding such contents isn't related to a specific geographical point, and adolescents from all over the world can understand them. In the subject of form, the use of perspective in depictions and schools of thought, influence of west painting schools and flows (Cubism, expressionism, surrealism and …),the use of colorful combinations under influence of web and digital space, influence of used spaces in prominent animes at the world level, were from significant attributes that illustrators have used in their depictions under influence of global flow impacts. On the other hand, we saw that globalization encouraged individualism and identity and increased minority movements and other forms of identification. On this side of globalization, we saw that global general culture did not try to eliminate differences, but, recognized differences and encouraged nations to manifest themselves. These nations can take a step in direction of globalization through engaging with themselves and utilizing common global flows; and indeed, influence of globalization projects according to local extension to social media and system that deliver cultural messages, has caused nationalism projects to have a more and better domain for presenting themselves and pull out themselves from margin. Also, we determined the most fundamental components that make identity and unite Iran's people in four categories: local identity or collective land; cultural identity; religious identity; historical identity. The study of pictorial features of research sample indicated that beside using these components in contents of books, identity-forming attributes of Iranian illustration have been considered in the form and style of illustrations, and as we mentioned in theoretical literature, the most important identified attributes were using traditional plans, influence of Iranian miniature and traditional schools in design, coloring and finally objectivist view point. We have also observed that transformationalists insist that the governments which have applied closed cultural politics for minimizing foreign influence, are more exposed to threat of cultural globalization in contemporary age and believe that national cultural politics and innovation should be determined in line with new global conditions. This will be realized when governments and policy makers in the field of children and adolescents, besides accepting and identifying manifestations of globalization, consider recognizing and introducing components of national identity.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Illustration
  • Adolescent Book
  • National Identity
  • Globalization
منابع
ابوالحسنی، سید رحیم (۱۳۸۷). «مؤلفه‌های هویت ملی با رویکرد پژوهشی»، فصل‌نامه سیاست، ۳۸ (۴)، ۱-۲۲.
اسفندیاری، شهاب (۱۳۹۶). سینمای ملی و جهانی‌شدن، تهران: سروش
اسمیت، آنتونی (۱۳۸۳). ناسیونالیسم (نظریه، ایدئولوژی و تاریخ)، ترجمه منصور انـصاری، تهـران: تمـدن ایرانی.
اشرف، احمد (۱۳۸۳). «بحران هویت ملی و قـومی در ایـران»، فصلنامه سیاست، ۳۹ (۴)، 521-550.
اکرمی، جمال‌الدین (۱۳۹۵). گوی و چوگان، تهران: کانون پرورش فکری.
امیریان، داوود (۱۳۹۵). شهری پر از مهربانی و مبارزه، تهران: موسسه فرهنگی خراسان.
امیریان، داوود (۱۳۹۶). در مصاف گرگ‌ها، تهران: موسسه فرهنگی خراسان.
امینی، حمیده (۱۳۹۲). قصه‌های کودکان و چگونگی بازنمایی هویت در آن‌ها (بررسی تطبیقی قصه‌های مجموعه کتاب قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب با قصه‌های هانس کریستین اندرسن، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، جامعه‌شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
آرین، آرمان (۱۳۹۶). حماسه سرآغاز، تهران: افق.
تاملینسون، جان (۱۳۹۳). جهانی‌شدن و فرهنگ، ترجمة محسن کریمی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
حافظ نیا، محمدرضا (۱۳۸۱). جغرافیای سیاسی ایران، تهران: سمت.
حسن بیگی، ابراهیم (۱۳۹۵). سورنا، تهران: کانون پرورش فکری.
حسن‌زاده، فرهاد (۱۳۹۶). عقرب‌های کشتی بمبک، تهران: افق.
خرامان، فاطمه (۱۳۹۶). دختر و پلنگ، تهران: آفتابگردان.
دهشیری، محمدرضا (۱۳۹۳). «جهانی شدن و توسعه پایدار»، آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 4 (2)، 64-77.
رابرتسون، رونالد (۱۳۸۰). جهانی‌شدن: تئوری‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمة کمال پولادی، تهران: ثالث.
رجبی، مهدی (۱۳۹۶). جنایت‌کار اعتراف می‌کند، تهران: افق.
روح‌افزا، سعید (۱۳۹۴). جان جهان، تهران: فرهنگ اسلامی.
زواریان، زهرا (۱۳۹۴). عروس آن خانه، تهران: قدیانی.
شکری، حسن و محمدی راد، امیر عباس (۱۴۰۱). «ریشه‌‌یابی تأثیرات عناصر تصویری مانگای ژاپن در تصاویر داستان مصور ایرانی «مرز»»، پژوهشنامه گرافیک نقاشی، 1 (6)، 82-92.
کلاه‌ دوز، مهدی (۱۳۹۵). حضرت موسی، تهران: نغمه نواندیش.
گل محمدی، احمد(1381). جهانی‌شدن، فرهنگ و هویت، تهران: نشر نی.
ملکی، سپیده و نظری، سعید (1395). «واکاوی تقابل یا تعامل ارتباط تصویری با فرآیند جهانی شدن»، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، 8 (2)، 139-162.
میر رحیمی، مرضیه (۱۳۹۷). بازنمود هویت اسطوره‌ای در تصویرسازی کتاب کودک گروه سنی (ب و ج) دهه ۹۰ ایران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، ارتباط تصویری (گرافیک)، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ.
میر کیانی، محمد (۱۳۹۵). همیشه قصه‌ای هست، تهران: به نشر.
هال، استوارت (۱۳۹۱). معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی، ترجمة احمد گل محمدی (چاپ اول)، تهران: نشر نی.
یوسفی، محمدرضا (۱۳۹۴ الف). تخت پهلوانی، تهران: خانه ادبیات.
یوسفی، محمدرضا (۱۳۹۴ب). رزانه دختر گندم، تهران: خانه ادبیات.
یوسفی، محمدرضا (۱۳۹۴پ). رستم و سهراب، تهران: خانه ادبیات.
یوسفی، محمدرضا (۱۳۹۴ت). روزی به نام سده، تهران: خانه ادبیات.
یوسفی، محمدرضا (۱۳۹۴ث). کاوه آهنگر، تهران: خانه ادبیات.
یوسفی، محمدرضا (۱۳۹۵). پادشاه کوران، تهران: خانه ادبیات.
یوسفی، محمدرضا (۱۳۹۶). درناهای عاشق، تهران: پیدایش.
یوسفی، ناصر (۱۳۹۵). و باز هم سفر، تهران: افق.                 
References
Abolhasani, S. (2008). “The components of Nnational identity Identity Elements with a Researchial Approach”. Politics Quarterly, 38(4), 1-22, (Text in Persian).
Akrami, J. (2015). Sphere and Polo, Tehran: Institute for the Intellectual Development of Children & Young Adult, (Text in Persian).
Amini, H. (2012). Children's Stories and How to Represent Identity in Them (A Comparative Study of the Stories of the Book Collection of Good Stories for Good Children with the Stories of Hans Christian Under Sen. Master thesis, Sociology, Faculty of Social Science, Allameh Tabatabai University, (Text in Persian).
Amirian, D. (2015). A City Full of Kindness and Struggle, Tehran: Khorasan Cultural Institute, (Text in Persian).
Amirian, D. (2016). Against the Wolves, Tehran: Khorasan Cultural Institute, (Text in Persian).
Arin, A. (2016). The Epic of the Beginning, Tehran: Ofogh, (Text in Persian).
Ashraf, A. (2013). Crisis of national and ethnic identity in Iran, Politics Quarterly, 39(4), 22, (Text in Persian).
Dehshiri, M. R. (2013). “Globalization and Sustainable Development”, Journal of Environmental Education and & Sustainable Development, 4(2), 64-77, (Text in Persian).
Esfandiaryi, Sh. (2016). Iranian Cinema and Globalization, Tehran: Soroush, (Text in Persian).
Golmohammadi, A. (2016). Globalization, Culture and Identity, Tehran: Ney Publishing, (Text in Persian).
Hafez Nia, M. (2008). Political Geography of Iran, Tehran: SAMT, (Text in Persian).
Hall, S. (2011). Meaning, Culture and Social Life, Translated by Ahmed Golmohammadi (1nd ed.), Tehran: Ney Publishing, (Text in Persian).
Hasan Beigi, I. (2015). Sorena, Tehran: Institute for the Intellectual Development of Children & Young Adult, (Text in Persian).
Hassanzadeh, F. (2016). Scorpions of the Bambak ship, Tehran: Ofog, (Text in Persian).
Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., Parraton J. (1999). Global Transformation: Politics, Economics and Culture, USA: Stanford University Press.
Khoraman, F. (2016). The Girl and the Tiger, Tehran: Aftabdaghandar, (Text in Persian).
Kolah Doz, M. (2015). Hazrat-e Musa, Tehran: Nagheme Navandish, (Text in Persian).
Maleki, S., Nazari, S (2015). Analyzing of Global Culture and National Identity Challenges in Visual Communication. Art and Literature Sociology Journal. 8)2(, 139-162, (Text in Persian).
Mir Kayani, M. (2015). There is Always a Story, Tehran: Beh Nashr, (Text in Persian).
Mir Rahimi, M (2017). Representation of Mythical Identity in the Illustration of Children's Books for Age Group (B and C) in the 90s of Iran, Visual Communication, Faculty of Arts and Architecture, University of Science and Culture, (Text in Persian).
Rajabi, M. (2016). The Criminal Confesses, Tehran: Ofogh, (Text in Persian).
Robertson, R. (2010). Globalization: Social Theories and Global Culture, Translated by Kamal Poladi, Tehran: Sales, (Text in Persian).
Rouhfaza, S. (2014). Jan Jahan, Tehran: Islamic Culture, (Text in Persian).
Shokri, H., Mohammadi Rad, A. (2021). “Finding The Root Causes of the Effects of Japanese Manga Visual Elements on the Pictures of Iranian Comic Entitled Marz”. Journal of Graphic Arts and Painting Research, 4(6), 82-92, (Text in Persian).
Smith, A. (2013). Nationalism (Theory, Ideology, History), Translated by Mamsour Ansari, Tehran: Tamdon-e-Irani publication, (Text in Persian).
Tomlinson, J. (2013). Globalization and Culture, Translated by Mohsen Karimi, Tehran: Cultural Research Office, (Text in Persian).
URLs:
Yousefi, M. (2014a). Takht-e-Pahlavani, Tehran: House of Literature, (Text in Persian).
Yousefi, M. (2014b). Rozaneh the Girl of the Wheat, Tehran: House of Literature, (Text in Persian).
Yousefi, M. (2014c). Rostam and Sohrab, Tehran: House of Literature, (Text in Persian).
Yousefi, M. (2014d). One Day in the Name of Sadeh, Tehran: House of Literature, (Text in Persian).
Yousefi, M. (2014e). Kaveh-e-Ahangar, Tehran: House of Literature, (Text in Persian)
Yousefi, M. (2015). King of the Blinds, Tehran: House of Literature, (Text in Persian).
Yousefi, M. (2016). Lover Cranes, Tehran: Peydayesh, (Text in Persian).
Yousefi, N. (2015). And Again Travel, Tehran: Ofog, (Text in Persian).
Zavarian, Z. (2014). The Bride of that House, Tehran: Qadiani, (Text in Persian).
 
URLs
Url1: https://www.shebreh.com/ (تاریخ مشاهده: 28/03/1400 )
Url2: https://mojasamesazi.com/abstract-vs-figurative/ (تاریخ مشاهده: 28/03/1400 )