دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، اسفند 1400 

مروری

تحلیل مطالعات دانشگاهی در حوزۀ ورنی (گلیم تک‌‌رو)  در چهار دهۀ اخیر

صفحه 55-68

رها سعادتی؛ منصور حسامی کرمانی؛ اشرف السادات موسوی لر؛ رضا افهمی