دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، اسفند 1402 
طراحی به‌مثابه فعالیتی فرهنگی-شناختی: طرحِ رویکردی نو به بررسی تفکر طراحی

صفحه 84-99

مائده حسینی کومله؛ مهدی محمدزاده؛ امیر فرید؛ بابک امرایی؛ لیلا اردبیلی