دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، اسفند 1399، صفحه 4-234 

مقاله پژوهشی

روایت تقابل عکاسی و نقاشی با رویکرد به آراء والتر بنیامین

صفحه 4-18

عفت السادات افضل طوسی؛ فاطمه یوسفی