کلیدواژه‌ها = صور خیال
اسلوب کنایی و اشکال کاربست آن در نقاشی‌ ایرانی

دوره 3، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 74-85

رضا رفیعی راد؛ مهدی محمد زاده؛ فرنوش شمیلی