اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

پریسا شاد قزوینی

فلسفه و علوم هنری دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)

staff.alzahra.ac.ir/shad/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/19840/Default.aspx
shadalzahra.ac.ir

سردبیر

منصور حسامی کرمانی

هنرهای تجسمی دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)

staff.alzahra.ac.ir/hessami
m.hessamialzahra.ac.ir

مدیر اجرایی

حمیده آرخی

جامعه شناسی کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)

hamideh_arekhiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

پریسا شاد قزوینی

فلسفه و علوم هنری دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)

staff.alzahra.ac.ir/shad/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/19840/Default.aspx
shadalzahra.ac.ir

اصغر جوانی

پژوهش هنر دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.

profs.aui.ac.ir/javani
a.javaniaui.ac.ir

سید محمد فدوی

پژوهش هنر استاد، گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/fadavi
fadaviut.ac.ir

منصور حسامی کرمانی

هنرهای تجسمی دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/hessami
m.hessamialzahra.ac.ir

مهدی محمد زاده

هنر در ادیان استاد، گروه هنر اسلامی،دانشکده هنرهای صناعی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

islamicarts.tabriziau.ac.ir/teacher/Mehdi Mohammadzadeh
m.mohammadzadehtabriziauac.ir

فاطمه کاتب

معماری استاد، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)

staff.alzahra.ac.ir/kateb
f.katebalzahra.ac.ir

علیرضا طاهری

تاریخ هنر استاد، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/artaheri/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
artaheriarts.usb.ac.ir