اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

پریسا شاد قزوینی

فلسفه و علوم هنری دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)

staff.alzahra.ac.ir/shad/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/19840/Default.aspx
shadalzahra.ac.ir

سردبیر

منصور حسامی کرمانی

هنرهای تجسمی دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)

staff.alzahra.ac.ir/hessami
m.hessamialzahra.ac.ir

مدیر اجرایی

حمیده آرخی

جامعه شناسی کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)

hamideh_arekhiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

پریسا شاد قزوینی

فلسفه و علوم هنری دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)

staff.alzahra.ac.ir/shad/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/19840/Default.aspx
shadalzahra.ac.ir

اصغر جوانی

پژوهش هنر دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.

profs.aui.ac.ir/javani
a.javaniaui.ac.ir

محمد کاظم حسنوند

نقاشی دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس.

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/mkh
mkhmodares.ac.ir

سید محمد فدوی

پژوهش هنر استاد، گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/fadavi
fadaviut.ac.ir

میترا معنوی راد

پژوهش هنر دانشیار، گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)

staff.alzahra.ac.ir/manavirad
m.manaviradalzahra.ac.ir

منصور حسامی کرمانی

هنرهای تجسمی دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/hessami
m.hessamialzahra.ac.ir

سید حسن سلطانی

سینما و هنرهای تصویری (گرافیک کامپیوتری) دانشیار، گروه نقاشی، دانشگاه هنر - تهران

faculty.art.ac.ir/soltani/fa
soltaniart.ac.ir

افسانه ناظری

پژوهش هنر دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.

profs.aui.ac.ir/nazeri
a.nazeriaui.ac.ir

مهدی محمد زاده

هنر در ادیان استاد، گروه هنر اسلامی،دانشکده هنرهای صناعی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

islamicarts.tabriziau.ac.ir/teacher/Mehdi Mohammadzadeh
m.mohammadzadehtabriziauac.ir