اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

پریسا شاد قزوینی

فلسفه و علوم هنری دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)

staff.alzahra.ac.ir/shad/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/19840/Default.aspx
shadalzahra.ac.ir

سردبیر

منصور حسامی کرمانی

هنرهای تجسمی دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/hessami
m.hessamialzahra.ac.ir

مدیر اجرایی

حمیده آرخی

جامعه شناسی کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)

hamideh_arekhiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

عفت السادات افضل طوسی

گرافیک استاد دانشگاه الزهرا(س)

staff.alzahra.ac.ir/afzaltousi
afzaltousialzahra.ac.ir

نظام الدین امامی فر

ارتباط تصویری دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد.

prof.shahed.ac.ir/cv/emamifar/
emamifarshahed.ac.ir

اصغر جوانی

پژوهش هنر استاد، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.

profs.aui.ac.ir/javani
a.javaniaui.ac.ir

منصور حسامی کرمانی

هنرهای تجسمی دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/hessami
m.hessamialzahra.ac.ir

محمدرضا حسنائی

سینما( تصویر متحرک) استاد گروه آموزشی تصویر متحرک(انیمیشن)، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر.

faculty.art.ac.ir/hosnaee/fa
hosnaeeart.ac.ir

پریسا شاد قزوینی

فلسفه و علوم هنری دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/shad/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/19840/Default.aspx
shadalzahra.ac.ir

علیرضا طاهری

تاریخ هنر استاد گروه تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر.

www.usb.ac.ir/astaff/artaheri/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
artaheriarts.usb.ac.ir

مهدی محمد زاده

هنر در ادیان استاد، گروه هنر اسلامی،دانشکده هنرهای صناعی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

islamicarts.tabriziau.ac.ir/teacher/Mehdi Mohammadzadeh
m.mohammadzadehtabriziauac.ir

میترا معنوی راد

ارتباط تصویری دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا.

staff.alzahra.ac.ir/manavirad
m.manaviradalzahra.ac.ir

افسانه ناظری

پژوهش هنر دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.

profs.aui.ac.ir/Masters/default/?action=Biography&masterID=fba9d88164f3e2d9109ee770223212a0&LaID=1
a.nazeriaui.ac.ir