نویسنده = حمیده حرمتی
معنایابی روایت تابلوی «لوح» هانیبال الخاص از منظر رمزگان روایی رولان بارت

دوره 5، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 16-29

صلاح الدین خضرنژاد؛ حمیده حرمتی؛ فرنوش شمیلی