کلیدواژه‌ها = فرمالیسم
ارزش‌گذاری آثار هنرهای تجسمی بر مبنای نظریهِ روش تلفیقی نلسون گودمن

دوره 3، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 98-109

پریسا شاد قزوینی؛ فاطمه مرسلی توحیدی؛ فریماه فاطمی


سبک فرمالیسم و کاربرد آن در مکتب ( باهاوس) آلمان

دوره 2، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 219-228

مریم مقصودلو؛ سید مهدی نورانی