نویسنده = منصور حسامی
بررسی ذهن مجسم از دیدگاه لسینگ و تجلی آن در پیکره لائوکن

دوره 6، شماره 11، اسفند 1402، صفحه 70-83

منصور حسامی کرمانی؛ نگار نجیبی


تحلیل مطالعات دانشگاهی در حوزۀ ورنی (گلیم تک‌‌رو)  در چهار دهۀ اخیر

دوره 4، شماره 7، اسفند 1400، صفحه 55-68

رها سعادتی؛ منصور حسامی کرمانی؛ اشرف السادات موسوی لر؛ رضا افهمی


بازنمایی مؤلف در آثار وفا بلال و آرای رولان بارت

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 17-28

الهه پنجه باشی؛ منصور حسامی؛ جمال عربزاده