نویسنده = فرنوش شمیلی
معنایابی روایت تابلوی «لوح» هانیبال الخاص از منظر رمزگان روایی رولان بارت

دوره 5، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 16-29

صلاح الدین خضرنژاد؛ حمیده حرمتی؛ فرنوش شمیلی


اسلوب کنایی و اشکال کاربست آن در نقاشی‌ ایرانی

دوره 3، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 74-85

رضا رفیعی راد؛ مهدی محمد زاده؛ فرنوش شمیلی


نقش آموزش نقاشی بر بهبود سازمان ادراکی افراد

دوره 2، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 4-14

فرنوش شمیلی؛ فاطمه کاتب