کلیدواژه‌ها = نقاشی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل تطبیقی نقاشی های دیواری حمام های گنجعلی خان کرمان و مهدی قلی بیگ مشهد

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1399

علیرضا شیخی؛ اکرم پیله چیان؛ فاطمه زحمت کش


2. "مطالعه نقش میرزابابا در دوره قاجار به عنوان هنرمند نقاش باشی "

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1398، صفحه 68-84

الهه پنجه باشی


4. واکاوی نقش فرشته در نقاشی‌های معراج حضرت محمّد(ص) در دوره‌های تیموری و صفوی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1398، صفحه 203-218

اعظم محسنی تفتی؛ علیرضا کریمی


5. نقش آموزش نقاشی بر بهبود سازمان ادراکی افراد

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 4-14

فرنوش شمیلی؛ فاطمه کاتب