سطح دشواری آرایه های ادبی و میزان استفاده از آنها در تبلیغات چاپی (مطالعه موردی: تبلیغات چاپی برگزیده و نامزد جایزه کلایو، 2007-2016)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه ارتباط تصویری، دانشکده‌هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا ، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش‌هایی که تأثیر صنایع بدیع بر مخاطب را مطالعه کرده‌اند، در ارزیابی سطح دشواری آرایه-ها، فقط به دو گروه لفظی و معنوی اکتفا نموده و از تقسیم‌بندی‌های دقیق‌تر آرایه‌ها غافل مانده‌اند. نتایج آنها با هم متعارضند: گروهی آرایه‌های لفظی را مناسب‌تر می‌دانند، چون پیام را به‌وضوح انتقال می‌دهند؛ گروهی‌ دیگر آرایه‌های معنوی را مؤثرتر می‌دانند چون یادآوری و گرایش به تبلیغ را افزایش می‌دهند. این نتایج، طراحان را سردرگم می‌کند. به‌علاوه این تحقیقات تنها به ارزیابی واکنش مخاطبان پرداخته‌اند و نقش گرافیست‌ها در انتخاب آرایه‌ها را نادیده گرفته‌اند. این پژوهش با استفاده از طبقه‌بندی چهارگانه مک‌کوئری و مایک از دشواری آرایه‌ها، درپی پاسخگویی به این سوال است: میزان به کارگیری هر یک از چهار گروه آرایه‌ها در تبلیغات چاپی چقدر است و چرا؟ برای این منظور با روش کیفی و رویکرد اثباتگرایانه فراوانی استفاده آرایه‌های ادبی در سطوح چهارگانه دشواری در تبلیغات چاپی برگزیده مورد تحلیل قرارگرفت. هدف ما این است که با استفاده از تقسیم‌بندی دقیق‌تری از دشواری آرایه‌ها، ارتباط هریک از سطوح را با میزان استفاده طراحان از آن‌ها مشخص نماییم. نتایج نشان می دهد که آرایه‌ها، تکرار ،کمترین استفاده (%6) را داشته است درحالی که واژگونی ، بیشترین کاربرد (%31) را به خود اختصاص داده است. این بدان معناست که طراحان تبلیغ آرایه‌های با پیچیدگی کمتر را برای قابل درک کردن تبلیغ مناسب می‌دانند، اما نه لزوما آسان‌ترین آن‌ها را. همچنین گرافیست‌ها، از مجموعه‌های لفظی و معنوی به یک اندازه ‌استفاده کرده‌اند (%18). بنابراین، چنین استنباط می‌شود که طراحان به قابل‌فهم بودن و گیرایی تبلیغ توجه داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Difficulty Level and Usage Rate of Literary devices in Print Advertising (Case Study: Clio award-winning and shortlist print ads (2007-2016)

نویسندگان [English]

  • F. Daneshgar 1
  • A. Hosseini 2
1 Associate Prof. of Graphic Design, Art Faculty, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 M.A. of Graphic design, Art Faculty, Alzahra University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

On one hand, Studies about the influence of literary devices on the consumer, have only divided literary devices into two main groups of "tropes" and "schemes" in terms of difficulty level, and ignored the more precise taxonomies. On the other hand, their results contradict each other: those that encourage implementing schemes, because they do not confuse the consumers in understanding the ad's message. The others have suggested using tropes, because they increase ad recall and attitude towards ad. These results puzzle the designers which literary devices to use. Moreover, they have merely evaluated consumer response and have neglected the graphic designers' role in using the devices based on their difficulty levels. This study uses McQuarrie and Micke's four-level difficulty taxonomy of literary devices to answer this question: what is the usage percentage of each four level and why. To do that, we deployed a qualitative method with a positivist approach to analyse the frequency of literary devices of each four level of difficulty in Clio chosen ads. we aim to shed light on the relation between each difficulty level and their usage rates in ads, by using a more precise taxonomy of literary devices difficulty. The results show the repetition group (easier) has the least usage rate (6%), while the reversal group (easy) had highest usage rate (31%). This indicates designers appreciate less complex devices due to their comprehensible nature, but not the easiest devices (repetition). Also, the usage rate of schemes and tropes were equal (18%). So, it can be construed that designer want their ads to be both engaging and comprehensible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • literary devices
  • print ads
  • difficulty level
  • usage rate