درباره نشریه

دوفصلنامه پژوهشنامه گرافیک و نقاشی در زمینه هنرهای تجسمی با صاحب امتیازی دانشگاه الزهرا، معاونت پژوهشی، دانشکده هنر از پاییز و زمستان1397. براساس نامه ی مورخ 18/9/1396 به شمارهی 213044/18/3/ از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین براساس شماره مجوز 84721 مورخ 29/11/1397 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر میگردد.