فرایند پذیرش مقالات

مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات در  مجله پژوهشنامه گرافیک و نقاشی به شرح زیر است:
1-    اعلام نظر سردبیر؛ (در صورت تکمیل بودن پرونده، مقاله برای بررسی میزان تناسب با محور موضوعی نشریه، تعیین داور و در نهایت پس از اجازه ورود به فرایند داوری، برای سردبیر ارسال می شود).
در صورتی که نظر سردبیر در خصوص موارد یاد شده، مثبت باشد، مقاله به مرحله بعد وارد می شود.
در صورتی که نظر ایشان منفی باشد، مقاله به نویسنده(گان) عودت داده می شود.
  2- کنترل مقاله از نظر رعایت موارد یاد شده در شیوه نامه و فرمت نشریه؛ (در صورت وجود ایراد در فایل ها و رعایت نشدن فرمت نشریه، مقاله برای تکمیل موارد به نویسنده برگشت داده خواهد شد).
  3- ارسال به داوری؛ (در صورت تکمیل بودن فایل ها و رعایت شدن فرمت نشریه به صورت کامل، مقاله همزمان برای 2 داور ارسال می‌شود).
  4- دریافت نتایج داوری و ارسال به نویسندگاه جهت انجام اصلاحات؛
  5- دریافت اصلاحات و ارسال مقاله برای داوری نهایی؛ ( درصورت کامل بودن فایل ها و رعایت موارد یاد شده در نامه ویرایش، مقاله برای داوران قبلی، جهت کنترل اصلاحات نهایی ارسال می شود).
  6- دریافت نظرات داور نهایی و مطرح شدن مقاله در جلسه تحریریه جهت اعلام نظر نهایی؛
•    در صورتی که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تایید داور نهایی باشد، مقاله جهت تعیین تکلیف  در جلسه تحریریه مطرح می شود.
  7- قرار گرفتن مقالات پذیرفته شده در فهرست مقالات آماده انتشار
  8- انتشار مقاله. (تمامی مقالات، پس از صفحه آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار برای نویسنده مسئول ارسال می شوند، تا در صورتی که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشند، انجام شود و در نهایت، تاییدیه نویسنده برای انتشار اخذ می شود).
  نکته : تمامی مکاتبات با نویسنده مسؤول انجام می شود و تنها مراحل به صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می رسد.

نوع داوری مقاله

داوری در مجله پژوهشنامه گرافیک و نقاشی به صورت غیرحضوری میباشد. بدین صورت که داوران متناسب با هرمقاله توسط سردبیر انتخاب میشوند و مقاله از طریق سامانه نشریه برای ایشان ارسال میشود و نویسنده میتواند نتایج را بعد از تایید سردبیر در سامانه نشریه ببیند.

زمان بررسی مقاله

زمان بررسی مقاله با توجه به موضوع و کیفیت مقاله متغیر است (ممکن است یک مقاله نیاز به چندین مرحله داوری و اصلاح داشته باشد). ضمنا برای هر داور در هرمرحله 15 روز فرصت داوری درنظر گرفته شده است.

 

نمودار فرایند و روند پذیرش مجله پژوهشنامه گرافیک و نقاشی