بازنمایی مؤلف در آثار وفا بلال و آرای رولان بارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران .

3 استادیار گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

در دوران معاصر مخاطب ، معنا و اثر هنری به عنوان متن دارای ارزش یکسانی نیستند و مخاطب از ارزش بالاتری برخوردار است زیرا معنا های جدیدی را در مواجهه با اثر می سازد . مولف در دوران معاصر تقریبا به حاشیه رانده شده است . هنردر دنیای معاصر از ابزارهای ارتباطی نوین برای تاثیر بیشتر بر مخاطب استفاده می کند. موضوع بدن در دوران معاصر مورد توجه هنرمندان قرار گرفته است و حضور بدن در دوران معاصر به عنوان اثر هنری از مهمترین تغییرات است که معانی و جایگاه بدن را در هنر را تغییر می دهد . مطالعه پیش رو به اثر نقشه عراق ، اثر وفا بلال هنرمند معاصر عراقی که به آمریکا مهاجرت کرده است می پردازد . در اثر او که مولف محور می باشد متن و هنرمند یکی می باشد و معنا از طریق نشانه های نوشتاری به مخاطب منتقل می شود . او از هنر دیجیتال و نت آرت بهره می گیرد و ابزار اصلی برای خلق اثر را بدن خودش انتخاب می کند . هنر اجرا بر بدن هنرمند در حال ترویج گفتمان انتقادی جدیدی است که بر مبنای ارزش های امروز جهان شکل گرفته است. دراین پژوهش پس از بررسی نظریات بارت در مورد مولف به اثرنقشه عراق بلال پرداخته می شود که در آن نوشتار شهرهای مختلف به عنوان پیامی نشانه ای روی بدن هنرمند مطرح شده است . سوال اصلی این پژوهش مطالعه معنای نوشتار در اثر بلال است که با محوریت بدن شکل گرفته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Author’s Representation in Works and Fables with Roland Barth’s Theory

نویسندگان [English]

  • E. Panjehbashi 1
  • M. Hesami 2
  • J. Arabzadeh 3
1 Assistant Prof. of Painting, Art Faculty, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof. of Painting, Art Faculty, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof. of Painting, Visual Arts Faculty, Art University of Tehran, Tehran. Iran.
چکیده [English]

 in contemporary times, audience, meaning and artwork are not the same value, and the value of the audience is more and more important because it has new meanings in dealing with the effect. In the contemporary era, the author has been marginalized. The contemporary world artist uses modern communication media to influence the audience more effectively. The theme of the body in contemporary times has been of interest to artists, and as a work of art, it is one of the most important innovations. Also, the meanings and position of the body have changed in art. The pre-study study of the Iraqi plan looks like a contemporary Iraqi artist, Wafa Bilal, who has immigrated to the United States. In his authoritative work, the text and the artist are the same, and meaning is transmitted through the written signs to the audience. Wafa uses digital art and computer art and chooses his body as the main tool for creating the work. The art of acting on the body of the artist is promoting a new discourse based on the values ​​of today’s world. In this research, after examining Barthes’s ideas about the author, the effect of the plan of Iraqi Bilal was discussed, in which various cities were referred to as the body of the artist. This research focuses on the study of the body of the text by Bilal. According to the results, the art of the ear has various semantic layers. Also, the text is used as a sign of protest on his body, and the author and artist are one of his works. His post is related to one another, as an objection to the artist’s body, and is considered a part of the artist.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Barth
  • Meaning
  • Sign
  • Writing
  • Wafa Bilal
  • Contemporary Art
ارباب‌زاده، مژگان، افضل طوسی، عفتالسادات و دادور، کاتب (1396)، بازتعریف بدن در هنر فمینیستی دهه 1960-1970، باغ نظر، سال دهم، شماره 55: 47-58.
اتحاد، علی (1387)، اینترنت آرت، فصلنامه هنر، سال 3، شماره 76: 270-296.
 بارت، رولان (1386)، اتاق روشن، ترجمه نیلوفر معترف، تهران: چشمه.
بارت، رولان (1386)، اسطوره امروز، ترجمه شیرین‌دخت دقیقیان، تهران: مرکز.
بلزی، کاترین (1384)، عمل نقد، ترجمه عباس مخبر، تهران: قصه.
بصیری، مهرانگیز (1392)، بدن و حواس در رسانه‌های نوین هنری نگاهی از منظر پدیدارشناسی لوریس مرلو پونتی، کیمیای هنر، سال دوم، شماره 9: 24-52.
پین، مایکل (1379)، بارت، فوکو، آلتوسر، ترجمه پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
سمیع‌آذر، علیرضا (1391)، انقلاب مفهومی، ج 2: تاریخ هنر معاصر جهان، تهران: نظر.
شمیسا، سیروس (1383)، نقد ادبی، تهران: فردوس.
گلستان‌حبیبی، مسعود (1388)، هنر در عصر فناوری ارتباطات، مجله جامعه‌شناسی هنر، سال دوازدهم، شماره 137: 10-21.
گات، بریس و آیورلوپس، مک (1389)، دانشنامه زیبایی‌شناسی، ترجمه صانعی و همکاران، تهران: فرهنگستان هنر.
مهدی‌زاده، علیرضا (1388)، هنر مفهومی، کتاب ماه هنر، سال دوازدهم، شماره 137: 10-21.
موسوی‌لر، اشرف‌السادات و کاظمیان مروی، سمانه (1390)، تحلیل خودنگاره با رویکرد انتقادی به نظریه رولان بارت، هنرهای زیبا، سال چهارم، شماره 47: 5-14.
وارد، گلن (1389)، پسامدرنیسم، ترجمه قادر، فخر رنجبری، ابوذر، کرمی، تهران: ماهی.
Arbabzadeh, Afzal Tusi and Dadvar, Kateb (2017), Reformation in the Artifist of the 1960s-1970s, pending, tenth, No. 55: 47-58.
Alliance, Ali (2008), The Art Internet, Seasonal Calendar, Vol. 3, No. 76: 270-296.
Bart, Roland (2007), Clear Room, Niloufar Matefar Translation, Tehran: Cheshmeh.
Bart, Roland (2007), Mythology Today, Shirandekht Precursor Translation, Tehran: Center.
Belzy, Catherine (2005), The Critique, Translation of Abbas Mokbar, Tehran: Gheseh.
Basiri, Mehrangiz (2013), Sensations in the Enlightenment, From the Viewpoint of the Enlightenment, the Illusions of the Ponti, Kimia Art, Vol. 2, No. 9: 45-52.
Bilal, W., and Lyderson, K. (2011), Drawing the Line, An Introduction to Shoo an Iraq: Art, Life and Resistance Under The Gun, Carl Becker.
Golestan Habibi, Masoud (2009), The Art of Excellence in Communications, Journal of Society Studies, Vol. 7, No. 14: 126-133.
Vard, Glenn (2010), Postmodernism, Translated by Ghader, Fakhr Ranjbari, Abuzar, Karami, Tehran: Mahi.
Gat, Briss, Anderson, Mac (2010), Encyclopedia of Practice, Translated by Sansi et al., Tehran: Art Academy.
Mehdizadeh, Alireza (2009), Artisticism, Book of Books, Vol. 12, No. 137: 10-21.
Mussavilar, Ashraf Sadat and Kazemiyan Maravi, Samaneh (2011), The Analysis of the Contemporary Approach to Theory of the Roland Barrett, Arts. Ziba, Vol. 4, No. 47: 5-14.
Pin, Michael (2000), Barth, Foucault, Althusser, Translation of the Yazdanjou Paper, Tehran: Markaz.
Samiyazar, Alireza (2012), Conceptual Revolution, c.2: The Contemporary World Art History, Tehran: Opinion.
Shamisa, Sirus (2004), Literary critique, Tehran: Ferdowsi.
Srimoyee, M (2016), Wafaa Bilal: 168: 01, Art Gallery of Windsor and the Authors, Windsor, Ontario n9a7ji.
www.wafaabillal.com