نظام شبکه و شگرد دورخوانی در روایت‌گری نقاشی­ها و تصاویر پاره‌گفتگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران، نویسنده مسئول

2 کارشناسی ارشدگروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

 
 
پاره­گفتگو نمایشگر گروهی از افراد در حال گفتگو یا انجام فعالیتی مشترک در فضایی بسته یا باز است. شیوة روایت‌گری در این نقاشی‌ها که زیرمجموعه‌ای از هنر روایی هستند، پیچیده  است. همچنین، اولویت­بندی در سلسله رخدادهای مصور به دلیل هم‌زمانی و هم‌مکانی رویدادهای مستقل از یک‌دیگر از جانب مخاطب اغلب دشوار است. با این وجود، درک شبکه‌ای از روابط بین شخصیت‌ها و رخدادها در این آثار به وسیلة شگرد «دورخوانی»، روش ابداعی فرانکو مورِتی در بازخوانی روایت­های ادبی و تاریخی، و مفهوم «کارناوال» از باختین در راستای فلسفة کلاژ و همجوارسازی اجزای ناهمگون ممکن بوده و درک بیننده را از این آثار بیشتر می­کند. پژوهش حاضر با تکیه بر اصول روایت‌پردازی در کلاژ و پاره‌گفتگو، به کاربرد نظریة شبکه، مفهوم «کارناوال» و شگرد «دورخوانی» در بازخوانی روایت در نقاشی­هایی از این دست می­پردازد که گویی روابط ناگفته‌ای میان شخصیت­های خود ایجاد کرده­اند. در این راستا، با مقایسة مقابله­ای چهار نقاشی در سبک پاره­گفتگو و نگارگری به وسیلة شگرد «دورخوانی» ساختار چیدمان اجزای آن‌ها به منظور تحلیلی جامع از محتوای آن‌ها واکاوی شده و نظام موجود در روایت پوشیده در دل آن‌ها بررسی می­گردد. یافته‌های به‌دست‌آمده از این پژوهش گواه آن است که نقاشی­های با دورنمای باز و گسترده و دربردارندة تنوعی از افراد و وقایع مشهود به نوعی بازتابی از نظام شبکه در هنرهای دیداری و از مصادیق راستین آن به عنوان نظامی فراگیر در نظم طبیعت هستند. از سوی دیگر، درک بیننده از این آثار چنان‌چه از دریچة اصول دورخوانی یا نظام شبکه باشد می­تواند به تحلیل بهتری از آن‌ها ­انجامد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Narration of Paintings and Conversation Pieces through Network Theory and Distant Reading

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Javad Haj'jari 1
  • Maryam Azadanipour 2
1 Assistant Professor, Department of English Literature, Razi University, Kermanshah, Iran, Corresponding Author.
2 MA., Department of English Literature, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Problem Statement. Conversation pieces are paintings or images, that depict a large number of people from the same class ordifferent groups of society, who are seemingly in a position of conversing with each other about a topic, in the same place. The context of these works, in common with the context of collage, is the juxtaposition of different and incongruous components in creating a general image of interwoven relationships. Since the arrangement of characters in these works is accidental, the narrative style does not follow a particular order and prioritization of components in the interpretation of the depicted events or characters due to the synchronization and co-location of the presence of different characters. Nevertheless, understanding the relationships between the characters and events in such paintings does not mean that it is impossible to receive their message; in other words, understanding such pictures depends on understanding the network of relationships between their components. This means that by analyzing the structural rules of the network system and the intricate connections between the components, Franco Moretti’s "distant reading", Mikhail Bakhtin’s concept of the "carnival", and the philosophy of collage, the viewer can recreate the mentality of the creators of conversation pieces and their philosophy of compositions. In this light, the present research tries to make a more comprehensive study of such pieces regarding the principle of the arrangement of illustrated components in them. Research Questions. This study tries to answer whether the figures depicted in conversation pieces have relationships with each other or not and whether their positions are random or not. Moreover, what philosophical and artistic principles do conversation pieces follow in essence, and are these principles bound by the imagination of their creator(s) or do they have different layers of meaning per se? Research Method. Since conversation pieces have a model of a paradoxical compatibility among a variety of figures, this study follows an interdisciplinary approach to interpret these paintings via Moretti’s “distant reading” in literature, the concept of "carnival" in Bakhtin's philosophy, and the philosophy of collage in painting. Research Results. Due to the complexity of understanding the works of collage, group portraits, conversation pieces, Persian miniature and related painting styles, regarding the juxtaposition of disparate components in the same background, a pattern that helps the viewer to understand the whole work can be desirable. The order existing in the arrangement of characters and events in this kind of visualization is a manifestation of the network, which itself is the manifestation of hidden relationships among a myriad of things. In other words, what connects different parts in a network through communication lines is actually the conceptual or structural concept between them that is hidden in the body of the work, not detectable with the viewer’s unequipped eye. Franco Moretti’s “distant reading” is a technique in the context of system networks that connects "nods" or various parts through "edges" or communication lines to reveal their hidden or intangible connections. This network of connections between incompatible or incongruous parts is a manifestation of the concept of "carnival" in Mikhail Bakhtin’s philosophy, based on which the position of the figures in the pictures will not bestow them with any kind of superiority over others. In fact, the communication lines in the network can provide the nods with a variety of theoretical and conceptual relationships with one another. Accordingly, conversation pieces and similar paintings are built on the basis of networks with an orderly structure among their components, even though they are irregularly patterned. With this description, in each painting of this kind, we can draw hypothetical lines between figures and events to unveil their relationships within historical, political, social, philosophical, religious, literary, and artistic contexts. These relations to the outside world of the image also reveal the trans-organizational relations of the components and how they resonate with meanings beyond the context.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Bakhtin
  • conversation pieces
  • distant reading
  • narration
  • network theory  
منابع
جامی، عبدالرحمن بن احمد (1380). هفت اورنگ، تهران: پارسامنش.
رهبرنیا، زهرا؛  نمازعلیزاده، سهیلا (1399). «پیامدپژوهی هنر مشارکتی با تأکید بر آرای باختین»، پژوهش‌نامه گرافیک و نقاشی، 3 (5)، 108-116. Doi:10.22051/PGR.2020.30184.1062
گودرزی، مصطفی؛ کشاورز، گلناز (1386). «بررسی مفهوم زمان و مکان در نگارگری ایرانی»، هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 31 (31)، 89-100.
References
Antin, D. (2011). Radical Coherency: Selected Essays on Art and Literature, 1966 to 2005, Chicago: University of Chicago Press.
Bakhtin, M. (1984). Problems of Dostoevsky's Poetics, Minnesota: University of Minnesota Press.
Baym, N. (2003). The Norton Anthology of American Literature: Shorter Version (6nd ed.), New York: W. W. Norton & Company.
Cran, R. (2014). Collage in Twentieth-Century Art, Literature, and Culture: Joseph Cornell, William Burroughs, Frank O’Hara, and Bob Dylan, Farnham: Ashgate.
Cureton, P. (2016). Strategies for Landscape Representation: Digital and Analogue Techniques, New York: Routledge.
Drag, W. (2020). Collage in Twenty-first-century Literature in English: Art of Crisis, New York: Routledge.
Frascina, F. (2014). “Collage: Conceptual and historical overview.” In M. Kelly (Ed.), Encyclopedia of aesthetics (2nd ed.), (pp. 382-88), Oxford: Oxford University Press.
Goudarzi, M. Keshavarz, G. (2007). “Space and time in Persian miniarure”, Honar-Ha-Ye-Ziba Memari-va-Shahrsazi, 31, 89-106, (Text in Persian).
Greenberg, C.  (2021). “Collage”, Sharecom. Retriever from <http://www.sharecom.ca/greenberg/collage.html. Accessed 15 July, 2022.>
Habibi, I., Emamian, E. S., Abdi, A. (2014). “Quantitative Analysis of Intracellular Communication and Signaling Errors in Signaling Networks”, BMC Systems Biology, 8, 89. 
Harris, J. K., Luke, D. A., Zuckerman, R. B., Shelton, S. C. (2009). “Forty Years of Secondhand Smoke Research: The Gap between Discovery and Delivery”, AMEPRE American Journal of Preventive Medicine, 36(6), 538–548.
Hopkins, B. (1997). “Modernism and the Collage Aesthetic”, New England Review, 18(2), 5–12.
Ishaghpour, Y. (1999). La miniature Persane: Les Couleurs de la Lumière : Le Miroir et le Jardin, Richmond: Editions Farrago.
Jami, A. R. (2001). Haft Awrang, Tehran: Parsamanesh, (Text in Persian).
Kostelanetz, R. (2001). A Dictionary of the Avant-gardes, New York: Routledge.
Leland, N., & Williams, V. L. (2000). Creative Collage Techniques, Cincinnati: North Light Books.
Moretti, F. (2013). Distant Reading, London: Verso.
Nycz, R. (2000). Tekstowy świat: Poststrukturalizm a Wiedza o Literaturze, Montreal: Universitas.
Rahbarnia, Z., Namazalizadeh, S. (2021). “Investigating the Effects of Participatory Art on the Environment based on Mikhail Bakhtin`s View”, Journal of Graphic Arts and Painting, 3(5), 108-116 Doi: 10.22051/PGR.2020.30184.1062, (Text in Persian).
Saleh, M., Esa, Y., Mohamed, A. (2018). “Applications of Complex Network Analysis in Electric Power Systems”, Energies, 11(6), 1381.
Sindbæk, S. (2007). “Networks and Nodal Points: The Emergence of Towns in Early Viking Age Scandinavia”, Antiquity, 81(311), 119–132.
Śniecikowska, B. (2009). “Wszystko Jest Kolażem?”, Teksty Drugie: Teoria Literatury, Krytyka, Interpretacja, 119 (5), 111–123.
Tomasula, S. (2011). “Electricians, Wig Makers, and Staging the New Novel”, American Book Review, 32(6), 5–6.
 
URLs:
URL1.     https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/z/zoffany/tribuna.html. 25 June, 2022.
URL2.       https://setodeh.files.wordpress.com/2010/01/1-2-2.jpg     
URL3.     https://www.earthlymission.com/wp-content/uploads/2015/09/famous-faces-painting.jpg. 26 June, 2022.
URL4.     https://npg.si.edu/object/npg_NPG.82.147. 26 June, 2022.