امکان‌سنجی فناوری ویدئو آرت در روایتگری داستان رزم سهراب و گردآفرید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران، نویسنده مسئول.

3 استادیار گروه نقاشی، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر، داستان رزم سهراب و گردآفرید بر اساس نظریه روایت والتر فیشر و امکان­سنجی استفاده از ویدئو آرت بررسی شده‌است. بر اساس نظریه روایت فیشر، عقلانیت در همة شکل‌های آن، الزاماً بر اساس روایت است. با توجه به اینکه ساختارهای روایی تبدیل به عنصری ثابت در آثار رسانه­ای مانند ویدئو آرت شد، در این فرایند، بازروایت نمودن داستان­های روایت ناشده ایران از جمله داستان­های شاهنامه فردوسی با استفاده از رسانه ویدئو آرت، بیش از پیش الزامی به نظر می‌رسد. شیوه بازگو کردن روایت­های کهن از طریق ویدئو آرت، می­تواند منجر به اثربخشی و آشناسازی قشرها و گروه­های سنی مختلف جامعه شود. به همین منظور، روش پژوهش حاضر، توصیفی ـ تحلیلی بوده و برای کارآمدی بیشتر با مطالعه موردی داستان سهراب و گردآفرید چگونگی به تصویر در آوردن فناورانه این گونه روایت­ها بازگو می‌شود. یافته‌ها نشان‌دهندة آن است که از سویی کارکردهای تعاملی در بازگو نمودن این روایت‌ها مطلوبیتی نداشته و از سوی دیگر، هنرهای قدیم تاب تحمل بار سنگین تغییر و دگرگونی‌های جامعه کنونی و از یاد رفتن روایات کهن ملی را نخواهند داشت. بنابراین، ضروری ا­­ست تا امکان­سنجی فناوری برای خلق این آثار مورد بررسی قرار گیرد؛ در فرهنگ پویای عصر حاضر تنها با استفاده از رسانه­های جدید است که می­توان روایت‌های کهن مکتوب مانند شاهنامه را به مخاطب عرضه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Video Art Technology in Narrating the Battle Story of Sohrab and GordAfarid

نویسندگان [English]

  • Yasaman Bathaee 1
  • Zahra Rahbarnia 2
  • M. Keshmiri 3
1 MA. Student, Department of Art Research, Faculty of Arts, AlZahra University, Tehran, Iran.
2 , Associate Professor, Department of Art Research, Faculty of Arts, AlZahra University, Tehran, Iran, Corresponding Author.
3 Assistant Professor, Department of Painting, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

In this research, the battle story of Sohrab and GordAfrid has been investigated based on Walter Fisher's narrative theory and the feasibility of using video art. According to Fisher's narrative theory, rationality in all its forms is necessarily based on narrative. Due to the fact that narrative structures became a constant element in media works such as video art, in this process, retelling the untold stories of Iran, including the stories of Ferdowsi's Shahnameh, using the media of video art, has become more and more essential. The way of telling stories through video art can lead to effectiveness and familiarization of different age groups of society. In other words, narration is anything that tells or presents a story through text, image, performance or a combination of these. Hence, novels, plays, films, illustrated stories and even video arts are considered narratives. In addition, based on this almost unlimited variety of forms, narration is present in every era, place and society. Walter Fisher considered narrative as the basis of communication and looked at all communication as a narrative, so he presented the model of "human as a storyteller". Based on this theory, the author has tried to address the importance of the artist as a narrator. By using this theory and utilizing the developing technology of video, Iranian artists as contemporary narrators can tell their desired stories. With its storytelling feature, video art combines the logic of the story and narrative with the power of the artist's imagination, it invites the audience to watch a unique form of storytelling which combines ancient stories through a modern medium. According to the fact that most of the ancient Iranian stories have either remained untouched or have been subjected to shallow readings, the artist can use the features of this medium by addressing the ancient instructive stories and more importantly revive the concepts and texts of rich Persian literary and Iranian culture. One of the unique features of this presentation is establishing a relationship between domestic and foreign audiences in the unlimited space of social media, which is a big step in this process, for example, by narrating the stories of Ferdowsi's Shahnameh, including the narration of the aforementioned story, artists will represent their apprehensions for a large number of audiences all around the world which also helps with the idea of reviving Iranian ancient stories. Based on what has been stated the above, the questions that arise in this article are: Can technology or more specifically video art be a suitable tool for narration in the present era, or in other words, will technology be an efficient answer for traditionalists who are against the correlation of new art with classic art? And how to narrate ancient stories through new media? With this purpose, this research is of descriptive-analytical type, and the results indicate that in the dynamic culture of the present age, by using new media, ancient written stories such as Shahnameh can be thoroughly presented to the audience. On the one hand, it can be seen that the interactive functions in retelling these traditions have not progressed, and on the other hand, it can be seen that the classical arts will not be able to bear the heavy burden of the changes and transformations of current society and the forgetting of the ancient national traditions, so it is necessary to examine the feasibility of technology to create new classic artworks and for more efficiency, for the purpose of this article, it is possible to retell the battle story of Sohrab and GordAfarid through video art which is a form of narrative. In any case, the phenomenon of technology has affected our society and daily life which will have a lot of consequences. Certainly, it is not possible to stay away from technology in today's world, but using it can even be advantageous in cultural dissemination. Knowing the media of video art and the feasibility of using technology in order to narrate the mentioned story and examining the characteristics of the narration has helped the narrator or the artist to be able to use their creativity and their own point of view to create an original work with an ancient theme.
 


کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Video Art
  • Narration
  • Battle of Sohrab and GordAfarid
  • Feasibility Study
  • Technology
اسکولز، رابرت (1383). درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمه فرزانه طاهری (چاپ دوم)، تهران: آگاه.
امیرنژاد، قنبر (1387). «نقش دانش در توسعة انسانی»، توسعة انسانی، 2 و 3، 193ـ214.
آقا گل­زاده، فردوس (1389). تحلیل گفتمان رادیو بر پایه نظریه­ها و راهبردهای زبان­شناسی، تهران: طرح آینده.
تکلو، مریم؛ گودرزی، مصطفی (1396). تعامل ویدئو آرت و نقاشی، تهران: مهر نوروز.
داد، سیما (1378). فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید.
ربیع­زاده، سمیرا و جعفری­دهکردی، ناهید (1399). «نشانه­شناسی تصویری سه نگاره از نبرد رستم با سهراب در شاهنامة طهماسبی». پژوهش­نامه گرافیک و نقاشی، 5، 77-90. Doi: 10.22051/PGR.2021.33136.1086
شریف زاده، محمدرضا؛ اتحاد بابلی، فاران (1396). ویدئو آرت، تهران: نشر علمی.
شفیعی، اسماعیل؛ خلیل آذر، جلیل؛ ملک، نیلوفر (1395). «نقش ویدیو در خلق زمان­های فیزیکی، روانی و داستانی در صحنه­پردازی تئاتر معاصر غرب با تکیه بر آراء گامبریج در باب زمان». تئاتر، 66، 29-49.
شیروانی، محمدرضا (1392). «امکان­سنجی بهره­گیری از نگارگری در ویدئو آرت: نمونه موردی ویدئو آرت یوسف و زلیخا». هنرهای سنتی اسلامی، 2، 141-155.
صالحی مازندرانی، محمدرضا؛ ساکی، بهمن (1397). «ظرفیت­های نمایشی داستان رزم سهراب و گردآفرید با تاکید بر عناصر صحنه و دراماتورژی آن». پژوهش­های نثر و نظم فارسی، 2 (5)، 145ـ177. Doi: 10.22055/JRP.2020.15435
صداقت، فاطمه (1385). «شاهنامه شاه تهماسبی شاهکار مصورسازی مکتب تبریز»، مطالعات هنر اسلامی، 5، 45ـ72.
صمدی­نیا، اکبر (1397). مطالعه ساختار روایت­های کهن در رسانه­های امروزی با مطالعه موردی روایت لدوبه در گیلان برای رادیو، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته نویسندگی رادیو، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی..
ضیمران، محمد (1377). جستارهایی پدیدارشناسانه پیرامون هنر و زیبایی، تهران: کانون.
غلامعلی، فلاح؛ افشاری، نرجس (1395). «تحلیل داستان رستم و سهراب بر اساس نظریة روایت­شناسی کلود برمون». پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 5 (1)، 51- 71.
فرضی، ناهید (1384). «مطالعه امکان­سنجی»،  اطلاع­شناسی، 7 و 8، 137-156.
کزازی، میرجلال­الدین (1384). نامه­ باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (جلد دوم)، تهران: سمت.
گلن هوارد، رابرت (1388). «پایایی و شکل پذیری روایی (گفتمان آخرالزمان اینترنتی پس از یازده سپتامبر)»، ترجمه ابوالفضل حری. رواق هنر و اندیشه، 39 و 40، 106-135.
لوسی اسمیت، ادوارد (1396). مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش­های هنری قرن بیستم، ترجمه علیرضا سمیع آذر. تهران: نظر.
مارتین، سیلویا (1397). ویدئو آرت، ترجمه ویشه خاتمی­مقدم. تهران: مهر نوروز.
مشیریان فراهی، گلناز (1389). بررسی ویژگی­های گرافیکی هنر ویدئو آرت، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا.
میرزایی، خلیل (1388). کیفی پژوهی: پژوهش، پژوهشگری و پژوهش­نامه­نویسی، تهران: فوژان.
وندز، بروس (1394). هنر در عصر دیجیتال، ترجمه مهدی مقیم­نژاد و محمدعلی مقصودی. تهران: سوره مهر.
یان، مانفرد (1398). روایت­شناسی: مبانی نظریه روایت، ترجمه محمد راغب. تهران: ققنوس.
References
 
Aghagolzadeh, F. A. (2009). Analysis of Radio Discourses Based on Linguistic Theories and Strategies, Tehran: Tarh-e-No, (Text in Persian).
Amirnejad, G. (2009). “The Role of Knowledge in Human Development”, Journal of social Development, 3 (3), 193-214, (Text in Persian).
Canby, Sheila, R. (2011). The Shahnama of Shah Tahmasp, New York: The Metropolitan Museum of Art.Daad, S. (1999). Dictionary of Literary Terms, Tehran: Morvarid, (Text in Persian).
Fallah, Gh., Afshari, N. (2016). “Analysis of Rustam and Sohrab Tragedy on the Basis of Bermond’s Narrative Theory”, Journal of Literary Criticism and Rhetoric, 5(1), 51-71, (Text in Persian).
Farzi, N. (2005). “Feasibility Study”, Informology, 7-8 (2) , 137-156, (Text in Persian).
Fisher, Walter. R. (1985a). “The Narrative Paradigm: An elaboration”, Communications Monographs, 52(4), 348-367.
Fisher, Walter. R. (1985b). “The Narrative Paradigm: In the Beginning”, Journal of Communication, 35(4), 74-89.  
Howard, R. G. (2006). “Sustainability and Narrative Plasticity in Online Apocalyptic Discourse After September 11”, Translated by Abolfazl Horri, Ravaghe Honar Va Andisheh, (39), 106-135, (Text in Persian).
Kazzazi, M. (2005). Ancient Book: The Edition and Interpretation of Shahnameh of Ferdowsi (Volume 2), Tehran: SAMT, (Text in Persian).
Lucie-Smith, E. (1995). Movements in Art since 1945 - Issues and Concepts, Translated by Alireza Sami Azar, Tehran: Nazar, (Text in Persian).
Manfred, Y. . (2005). Narratology: A Guide to the Theory of Narrative, Translated by Mohammad Ragheb, Tehran: Qoqnoos, (Text in Persian).
Martin, S. (2006). Video Art, Translated by Visheh Khatami Moghaddam, Tehran: Mehr-e-Norouz, (Text in Persian).
Mirzaei, Kh. (2009). Qualitative Researching: Research, Researching  Writing, Tehran: Fozhan, (Text in Persian).
Moshirian Farahi, G.(2011). The Consideration of Graphic Characteristics of Video Art Master Thesis, Visual Communication, Faculty of Arts, Al-zahra University (Text in Persian).
Rabizadeh, S., Jafari Dehkirdi, N. (2021). “Visual Semiotics of Three Paintings of Rostam’s Battle with Sohrab in Shahnameh of Shah Tahmasp”, Journals of Graphic Arts & Painting Research, 3(5), 77-90 (Text in Persian). Doi: 10.22051/PGR.2021.33136.1086.
Salehi Mazandarani, M. S., Saki, B. (2018). “Dramatic Capacities of the Sory of Bale between Sohrab and Gordafarid with an Emphasize on Scene Element and Its Dramaurgy”, Quarterly Journal of Research in Persian Prose and Poetry, 2(2), 145-177, Doi:10.22055/JRP.2020.15435 (Text in Persian).
Samadinia, A. (2018). Studying the Structure of Ancient Narratives in Today's Media with a Case Study of the "Ladubah" Narrative in Gilan for Radio, Master Thesis, News Writing for Radio, Faculty of Radio and Television Production, IRIB University (Text in Persian).
Scholes, R. (2004). Structuralism in Literature, Translated by Farzaneh Taheri, Tehran: Agah, (Text in Persian).
Sedaghat, F. (2006). The Shahnameh of Shah Tahmasabi, The Masterpiece of Tabriz School Illustration, Islamic Art Studies, 5(3), 45-72, (Text in Persian).
Shafiee, E., Azar, J. K., Malek, N. (2017). The Role of Video Projection in Creating Physical, Psychological, and Narrative times in the Scenography of Contemporary Western Theater (With an Emphasis on Gombrich's Viewpoints on Time), Theater, (66), 29-49, (Text in Persian).
Sharifzadeh, M. R., Ettehad Baboli, F. (2017). Video Art, Tehran: Elmi (Text in Persian).
Shirvani, M. R. (2013). Feasibility of Using Painting in Video Art, A Case Study of Yusuf and Zuleikha Video Art, Traditional Islamic Art, (2), 141-155, (Text in Persian).
Takaloo, M., Goudarzi, M. (2017). The Interaction of Video Art and Painting, Tehran: Mehr-e Norouz, (Text in Persian).
Wands, B. (2007). Art of the Digital Age, Translated by Mehdi Moghimnejad and Mohammad Ali Maghsoodi, Tehran: Soore Mehr (Text in Persian).
Zaimaran, M. (1998). Phenomenological Essays About Art and Beauty, Tehran: Kanoon, (Text in Persian).
 
URLs