عنوان: بررسی ارتباط هنر بازیافت با تایپوگرافی در حفاظت از محیط‌زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران، نویسنده مسئول.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

3 دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران،ایران.

چکیده

 
 
در زندگی امروزی به دلایل مختلف از جمله ایجاد کارخانه‌های صنعتی و آلودگی هوای ناشی از آن، ازدیاد زباله‌های پلاستیکی و مخرب، قطع درختان و آلودگی تالاب‌ها و بسیاری از اتفاقاتی که به شکل باورنکردنی از اثرات تمدن شهری بوده، محیط‌زیست در معرض خطر و نابودی قرار گرفته‌است. همین مسئله، لزوم آشنایی انسان با حفاظت از محیط‌زیست را بیشتر از گذشته، مسلم می‌کند. هنر بازیافتی شامل آثار به‌ اجرا درآمده‌ای در جهان است که از مواد بازیافتی و دورریختنی پدید می‌آید. هنر بازیافت، در راستای یکی از همین روش‌های آگاهی‌سازی به جامعه، آثارش را از ابتدا با هدف حفاظت از محیطِ ‌زیست، با انواع مواد دورریختنی، در سراسر دنیا ارائه کرده‌است. این پژوهش بر آن است به بررسی ارتباط هنر بازیافت در آثار تایپوگرافی، با هدف یادآوری و گوشزد حفاظت از محیطِ ‌زیست بپردازد. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط هنر بازیافت در تلفیق با تایپوگرافی به‌عنوان یک اثر مستقل هنری، در راستای اهداف زیست‌محیطی است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که ارتباط هنر بازیافت با تایپوگرافی در حفاظت از محیط‌زیست چگونه است؟ روش انجام پژوهش بر مبنای ماهیت، توصیفی-تحلیلی بوده‌است. گردآوری اطلاعات به‌شیوة کتابخانه‌ای و اینترنتی به انجلم رسیده‌است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که می‌توان آثاری را با تلفیق هنر بازیافت و تایپوگرافی، با مواد دورریختنی و در یک ترکیب‌بندی اندیشیده‌شده منطبق با مبانی بصری گرافیک، ایجاد نمود. این آثار در عین داشتن جذابیت، ذهن مخاطب را در پیوند با استفاده دوباره از مواد دورریختنی در‌گیر ساخته و به‌نوعی باعث فرهنگ‌سازی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Recycled art and Typography in Environmental Protection

نویسندگان [English]

  • Seyyed Nezamoddin Emamifar 1
  • Seyedeh Zahra Hosseini Valami 2
  • Somayeh Arezoofar 3
1 Associate Professor, Department of Visual Communication, Faculty of Art, Shahed University, Tehran, Iran,Corresponding Author.
2 MA. Student, Department of Visual Communication, Faculty of Art, Shahed University, Tehran, Iran.
3 PhD., Department of Visual Communication, Faculty of Art, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
The environment has been endangered and subjected to destruction in the modern life for various reasons, including the creation of industrial factories and its consequent air pollution, the increased amount of plastic and destructive waste, the felling of trees, the pollution of wetlands with chemical waste from factories and many events that have incredibly resulted from urban civilization. Obviously, destruction of the environment results in the destruction of all living things on Earth, including human beings. For this reason, there is an urgent need to raise people’s awareness about environmental protection through various methods and ideas along with the modern society development. In this regard, recycled art has presented its projects throughout the world from the beginning with the aim of environmental protection with a variety of disposable materials. Considering the importance of environmental goals and based on the responsibility they felt to protect the environment, contemporary artists presented works to the society that were gradually introduced to the world as recycled art. This art, which creates its works from waste and disposable materials, has pursues such a goal, and it is related to both environmental protection and the category of art and works of art. As an art mainly concerned about environmental protection, it has introduced itself to the society during and before the contemporary era. Recycled art is a reminder to humans, especially the producers of industries that disposed materials can be returned to the cycle of nature, and it is emphasized that recycling art in typography works remind the unfavourable environmental condition and prevent some overconsumption in the daily life of humans. This requires human’s knowledge about environmental protection more than ever before. The long history of recycling art indicates the importance of protecting the environment at different stages of human life throughout history, and raising public’s awareness of the history of recycling art can help them to understand these works and their environmental goals, better; and more importantly shows the originality of this art and its environmental goals. In this regard, artists and even humans who subconsciously spent their daily lives passing on the use of recyclable and disposable materials to future generations have a share in this great mission. Therefore, recycling art plays an influential role in society and the contribution of this art to the design and implementation of typographic works with the aim of protecting the environment is the focus of this study. This study provides a comprehensive definition of recycling art and describes the background of this art in ancient societies and times as well as the use of it during different years in different styles and its combination with artistic techniques, with a focus on the goal of environmental protection. This study defines typography as one of the graphic design-related arts used in various works of art and graphic design, both for advertising purpose and as a purely artistic painting in front of the audience. It also mentions the background of typography and describes its role in cultural and artistic projects in experiences with these works in various sections of graphic design, including posters, book covers, environmental graphic design, billboards, etc. The purpose of this study is to investigate the relation between recycling art and typography as an independent work in line with environmental goals. The question it seeks to answer is: "What is the relation between recycling art and typography in environmental protection?" It used a descriptive-analytical research method and collected its required data through literature review and the Internet.
Based on to the purpose of the research, it examines a number of typographic works of recycled and disposable materials in the world which, in addition to a high advertising effect on the audience, remind the audience of an environmental message any way. The results of the research indicate that works can be created by combining the recycling art and typography, from disposable materials with a thought-out composition in accordance with the visual principles of graphics to advance the advertising goals. This study examines the implementation of disposable materials in typographic works in order to emphasize the objectives of the research to preserve the environment and to reduce the production of destructive waste and return it to the life cycle. It is hoped that seeing these works and understanding their resemblance to waste and the reuse of disposable materials in a new way by the audience will change the lifestyle of human beings in order to protect the environment more. To use waste in typographic works, we should focus on choosing the material type of the disposable materials as much as we focus on the design of letters. In graphic design, disposable materials are used in typographic works taking into account readability, which is an important principle in relation to the audience, the arrangement of letters and the type of material used, as well as the effort made to maintain the readability of words and have the same type of disposable material to avoid disorder and coordinate with the client’s advertising product. An identical material can contribute to readability, as one of the major goals of the typographic work in front of the audience. However, different disposable materials can sometimes be used together depending on the subject and type of advertising product. It depends entirely on the graphic designer’s thought as to the selection of the type of material to create a work with an appropriate and harmonious composition in accordance with the goals of the client and to attract the audience. To examine the recycling typography works, we need to consider the role of letter grading. The arrangement of letters according to a regular grading makes it easier to use different materials and provide a better result from the composition of letters. Typographic works made of disposable materials can also be attractive to the audience as they convey the intended purpose of the client to the audience. Investigations into typographic works involve examining disposable and recyclable materials such as fabrics, cardboard, disposable glasses and various types of plastic materials (bottles, plastic bags, plastic bubble wrap, etc.) in the creation of typographic design works. For example, plastic bottles are reused in the design and implementation of decoration, environmental graphic design, painting and sculpture with the goal of environmental protection. This study also deals with the use of these disposable materials in typographic works. Collecting and sorting waste lead to the creation of letters with different disposable materials in static or horizontal shapes, depending on the state or subject of each typographic work. Paying attention to specific colour variations or colour combinations in this type of recycling typography works is also important. Typography with waste and disposable materials as recycling art includes not only fabrics, plastics, etc., but also wasted materials in nature, such as leaves. Leaves in a new composition can create different typographic works. Disposable materials are also used in typographic works with large dimensions in an environmental layout in environmental graphics, an example of which is examined in this study. In general, as shown by the  studied works of art, waste and recycled materials can be used in combination with letters and words in a typographic way in each part of graphic design works such as the design of magazine or book cover, posters and environmental graphic design. It is also possible to think of waste even in making animated graphics and design and present it to the audience using different visual techniques and methods. Recycled materials in typographic works are waste materials that we see during the day without taking notice of them. Reusing them in typographic works is a new and different perspective that will contribute a lot to building the culture of environmental protection in the community. In general, these works, while attractive, encourage people to reuse disposable materials and provide the cultural ground for environmental protection, thereby raise people’s level of environmental knowledge and creating an interest and sense of responsibility to preserve their environment and greater participation in environmental protection.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Recycling Art
  • Typography
  • Environment
  • Graphic Design
  • Trash
منابع
 
-آزادبخت، بیتا (1398). «حقوق محیط زیست»، دانشنامه محیط زیست، 1(1)، 1-4.
-بی‌نظیر، سحر (1396). بررسی نقش گرافیک محیطی با تمرکز بر هنر بازیافت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گرافیک، دانشگاه سوره.
-جهانگیری، سارا؛ امامی‌فر، سید نظام‌الدین (1398). «مطالعه رسانه‌های نوین هنری در تبلیغات محیطی با رویکرد هنر بازیافت»، دومین همایش بین‌المللی هنرهای تجسمی و محیط‌زیست با رویکرد هنر بازیافت، 1-12. Retrieved from:< https://civilica.com/doc/1015039/>
-چارئی، عبدالرضا (1392). خلاقیت در تایپوگرافی، تهران: فرهنگسرای میردشتی.
-خدادادی، صدف (1396). کاربرد هنر بازیافتی در هنر معاصر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، نقاشی، پردیس بین‌المللی فارابی، دانشگاه هنر.
-زارع، مرضیه (1398). «نقش هنر بازیافت در مد و لباس»، دومین همایش بین المللی هنرهای تجسمی و محیط زیست با رویکرد هنر بازیافت،1 -10. Retrieved from:< https://civilica.com/doc/1015055/>
-سعیدی، ثمر (1391). بررسی تایپوگرافی در مکاتب نوین هنری، پایان نامه کارشناسی ارشد، ارتباط تصویری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
-سنجی، مونس (1392). تغییر کاربری اشیاء و لوازم برای خلق پیام در نقاشی، مجسمه سازی و طراحی حروف، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء.
-شکری، زهرا؛ خزایی، محمد؛ احمدپناه، سید ابوتراب (۱۴۰۱). «مطالعه خط کوفی کتاب التریاق موجود در کتابخانه ملی فرانسه به مثابة نمونه عالی تایپوگرافی در تاریخ خوشنویسی ایران»، پژوهشنامه گرافیک و نقاشی، ۵ (8)، ۵۲-۷۳.
-قائمی منش، فائزه (1393). نقش رسانه‌های محیطی (گرافیک) درحفظ محیط‌زیست، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان.
-قائمی منش، فائزه (1398). «گرافیک محیطی رسانه ای برای حفظ محیط زیست»، فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی، 4 (64) ، 11-22.
-کرمی، غلامحسین (1394). «تحلیلی بر نقش هنر- رسانه پویانمایی در آموزش حفاظت محیط زیست»، مطالعات رسانه ای، 10 (28)، 95-110.
-لوسی اسمیت، ادوارد (1382). جهانی‌شدن و هنر جدید، ترجمة علیرضا سمیع آذر، تهران: موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.
 
References
-Akpang, C. (2013). “FoundObject, recycled art, readymade or Junk art? Ambiguity in Modern African art”,  Arts and Design Studies, (12), 41-48.
-Azadbakht, B. (2019). “Environmental law”,  Encyclopedia of Environment, 1 (1), 1-4, (Text in Persian).
-Binazir, S. (2018). Investigating the Role of Environmental Graphics with a Focus on Recycling Art, Master’s Thesis, Graphics, Soore University, (Text in Persian).
-Chareei, A. (2013). Creativity in Typography (3nd ed.), Tehran: Mirdashti, (Text in Persian).
-Ghaemi Manesh, F. (2019). “Environmental graphics as a media for environmental protection”, Quarterly Journal of Environment and Interdisciplinary Development, 4 (64), 11-22, (Text in Persian).
-Ghaemi manesh, F., (2014). Study of the role of environmental graphic Medias In environment protection, Master’s Thesis, Visual Communication, Faculty of Arts, Semnan University, (Text in Persian).
-Jahangiri, S.; Emamifar, N. (2019). “The study of new art media in environmental advertising with the art of recycling”,   The Second International Conference on Visual Arts and Environment with the Recycled Art Approach, 1-12, Retrieved from:< https://civilica.com/doc/1015039/>, (Text in Persian).
-Karami, Gh. (2015). “Analysis of the role of art-media animation in environmental protection educations”,  Media Studies, 10(28), 95-110, (Text in Persian).
-Khodadadi, S. (2017). Using Recycled Materials in Contemporary Art, Master’s Thesis, Painting, Faculty of Pardis, Tehran University of Art, (Text in Persian).
-Lucie-Smith, E. (2003). Globalization and New Art (10nd ed), Translated by Alireza Sami Azar, Tehran: Nazar Art, (Text in Persian).
-Saeedi, S. (2012). Study on Typography in Modern Art Style, Master’s Thesis, Visual Communication, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Tehran Branch. (Text in Persian).
-Sanji, M., (2013). Changing the Use of Objects and Accessories to Create Messages in Painting, Sculpture and Letter Design, master's thesis, Visual Communication, Faculty of Arts, Alzahra University. (Text in Persian).
-Shokri, Z.; khazaei, M.; Ahmadpanah, A. (2022). Studying the kufic script of kitab al-Diryaq in the national library of France as an Excellent of Typography  in the History of Iranian Calligraphy, Journal of Graphic Arts and Painting Research, 5(8), 52-73, (Text in Persian).
-Tahmassian, A. (2010). Art in Our Surroundings: An Exploration in Recycled Art Influenced by the Environment, University of Rhode Island, Senior Honors Projects, Paper 195. Retrieved from: <https://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/195/>
-Yahawa, N.; Maaruf, S. (2019). Creative knowledge transfer using Junk art to promotes sustainable development goals, Asian Journal of University Education, 15(1), 95-107.
-Zare, M. (2019). The Role of Recycled Art in Fashion and Clothing, The Second International Conference on Visual Arts and Environment with the Recycled Art Approach,1-10, Retrieved from:< https://civilica.com/doc/1015055/>, (Text in Persian).
 
URLs:
URL1:https://www.contemporist.com/drink-bottles-create-giant-logo-for-shop 4/6/2022
URL2 https://www.adsoftheworld.com/campaigns/switch-your-routine-yoga 7/8/2022
URL3: https://theinspirationgrid.com/bubble-wrap-typography-by-lo-siento 20/5/2022
URL4: http://www.posterposter.org/posters-created-with-old-televisions-video-games-and-computer-parts 7/8/2022
URL5: https://inhabitat.com/recycled-electronics-transformed-into-energetic-gym-posters-by-murilo-melo 7/8/2022
URL6: https://inhabitat.com/mark-langan-uses-recycled-cardboard-to-create-beautiful-company-logos 9/8/2022
URL7: https://recyclenation.com/2010/11/logos-recycling-cardboard 10/8/2022
URL8:http://graphiquefantastique.com/2011/03/06/jadore-anna-garforth 4/6/2022
URL9: https://www.pinterest.com/pin/604326843760937237/ 20/5/2022
URL10: https://www.pinterest.com/pin/2322237291855545 20/5/2022
URL11: https://www.pinterest.com/pin/604326843762282100 21/5/2022
URL12:https://www.recyclart.org/sign-design 7/8/2022
URL13: https://www.adsoftheworld.com/campaigns/trashy-tv 10/8/2022
URL14: https://langanart.com 10/8/2022