نقش آموزش نقاشی بر بهبود سازمان ادراکی افراد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده هنرهای صناعی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 استاد گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

ادراک فرایندی است که از طریق آن، احساس، یعنی اطلاعاتی که از اندامهای حسی گرفته شده است، به کل سازمان یافته و معناداری تبدیل می‌شود. اهمیت ادراک از آن جهت است که دنیای اطـراف مـا را منظم و زمینه را برای شناخت فراهم می‌کند. هدف از انجام این پژوهش مطالعه بررسی نقش آموزش هنر نقاشی بر کیفیت سازمان ادراکی افراد می باشد. فـرض ما بـر آن اسـت کـه ادراک هنرمند به واسطه ی انجام برخی تمرینات که در متن بدان ها اشاره خواهد شد، بهبود می‌یابد. جهت اثبات این فرضیه در این پژوهش سعی شده است در محیطی آزمایشگاهی سنجشی انجام گیرد که نتایج آن در واقع پاسخی به سؤال اصلی این پژوهش خواهد بود. این که "آموزش هنر چه تأثیری بر سازمان ادراکی افراد دارد؟ این آزمون، "آزمون کپی و بازپدیدآوری اشکال هندسی پیچیده ی آندره ری" نام دارد. 60 آزمودنی شامل 30 نفر هنرجوی نقاشی و 30 نفر از میان افراد غیرهنری در این پژوهش شرکت کرده اند. روش تحقیق، علّی- مقایسه ای پس رویدادی می باشد. برای تحلیل داده های پژوهش از روش های آماری استفاده شده است. مقایسه ی نمرات تفاوت معنی داری را در معیارهای سازمان ادراکی نشان می دهد. بر اساس این نتایج معیارهای مختلف سازمان ادراکی افراد ، شامل کیفیت و غنای ترسیم، سبک ترسیم و همچنین طول مدت ترسیم در گروه غیرهنری، نمرات کمتری را نسبت به گروه هنری نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Teaching Painting on the Perceptual Organization of Individuals

نویسندگان [English]

  • F. Shamili 1
  • F. Kateb 2
1 Assistant prof. of Islamic Art, Faculty of Islamic Arts, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
2 Prof. of Art Research, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
 
 
p < /span>erception is the process by which the sensation, that is, the information taken from the sensory organs, becomes organized and meaningful in the whole. The significance of perception is that the world around us provides a regular basis for knowledge. The purpose of this research is to investigate the effect of art of painting education on the perceptional organization of individuals. Our assumption is that the artist’s perception is improved by doing some of the themes that will be mentioned in the text. To prove this hypothesis, this study attempts to be conducted in an experimental laboratory environment whose results will actually be the answer to the main question of this research. What is the impact of painting education on the perceptual organization of individuals? This test is a test, copy and re-examination of the complex Andrei Ray’s geometric shapes. Sixty subjects including thirty students of painting and thirty non-artistic subjects participated in this research.
The research method is causal-comparative after-event. Statistical analysis has been used to analyze the research data. Comparison of meaningful scores shows the perceptual organization’s criteria. Based on these results, the different criteria of the perceptual organization of the people, including the quality and richness of the drawing, the drawing style, as well as the length of the drawing in the non-artistic group, show less scores than the artistic group.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceptual Organization
  • Art
  • Painting
  • Andrei Ray’s Complex Shape Test
آرنهایم، رودلف(1391). هنر و ادراک بصری. ترجمه مجید اخگر. تهران: انتشارات سمت.
 اتکینسون، ریتا ال و همکاران(1393). زمینه روانشناسی هیلگارد. ویراست جدید. ترجمه محمدنقی براهنی. تهران: انتشارات رشد.
بهرامی، هادی(1391). آزمون‌های روانی ـ مبانی نظری و فنون کاربردی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
پورحسین، رضا و رقیه معزز و محمدعلی بشارت (1389). «مقایسه حافظه دیداری تجسمی در کودکان مبتلا به صرع و کودکان سالم (براساس تست شکل تجمعی آندره ری)». فصلنامه علوم روانشناختی. سال نهم. شماره 36. زمستان.
حسینی، مهدی(1378). تعریف طراحی. جزوه دانشگاهی (چاپ‌نشده)
کرمی، ابوالفضل(1391). آشنایی با آزمون‌سازی و آزمون‌های روانی. تهران: انتشارات روان‌سنجی.
 کدیور، پروین (1391). روان‌شناسی یادگیری. تهران: انتشارات سمت.
 یارمحمدیان، احمد (1386). «بررسی توان مقیاس هوش کتل و آزمون حافظه بصری در تشخیص دانشجویان استعداد درخشان»، نشریه پژوهش‌های تربیتی و روانشناختی. دانشگاه اصفهان. سال سوم. شماره اول. بهار و تابستان.
Arnheim, R (2013), Art and Visual Perception, Translated by Majid Akhgar, Tehran: Samt Press.
Atkinson, RL, & E. Ropieguet (2015), Hilgard’s Introduction to Psychology, Translated by Mohamad nagi Braheni, Tehran: Roshd Press.
Bahrami, H (2013), Psychological testing, Tehran: Allameh Tatabatabai’I University Press.
Bocola, S (1999), The art of modernism, London: Prestel.
Bruno, F.J (1986), Dictionary of Word in Psychology, London: Routledge& Kegan Paul.
Elman, J (1996), Rethinking Innateness: A Connectionist Perspective on Develppment, Cambridg, MA: MIT Press.
Ghafarian Shayestegi, M & H, Alizadeh (2014), Effect of Visual-Perceptual Exercise. Based on Frostig Model on Reading Improvement in Dyslexic Student, Journal of European Academic Research. Accessed 5 May 2014:52-67. http://www.euacademic.org
Groth-Marnat, G (2001), Hand book of psychological assessment, New York: Willey.
Hauser, Peter C & J, Cohen & MW, Gpye & D, Barelier (2006), Visual Constructive and Visual Motorskills in Deaf Native Signes, Journal of Deaf Studies and Deaf Education: Oxford, Accessed 5 May 2006.
Hosaini, M (2000), Visual perception, unpublished Academic Pamphlet.
Karami, A (2013), Introduction to Testing and Psychological Tests, Tehran: Ravansanji Press.
Kadivar, P (2013), Psychology of Learning. Tehran: Samt Press.
McManus I. C &  R, Chamberlain & P, Wern Loo, H, Riley & N, Bbrunswick (2010). Exploring the Relations Between Drawing Ability, Visual Memory, Accuracy of Copying, and Dyslexia, Journal of Psychology off Aesthetics, Creativity and the Arts, Vol 4, No 1: 92-113
Mother, G (2011), Essentials of  Sensation and Perception, New York: Routledge.
Pourhosain, R & R. Moazzaz, M. Besharat (2011), Comparison of Visual Memory in Children with E and healthy Children (based on Andrea Rey’s cumulative form test), Journal of Advances in Cognitive Science, No. 36: 24-37.
Yarmohammadian, A (2008), Study of Power of the Scale of the Catholic Intelligence and Visual Observation Tests in the Recognition of Brilliant Talent Students, Journal of Educational Research, No 7: 17-34.