دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 4-70 

مقاله پژوهشی

1. نقش آموزش نقاشی بر بهبود سازمان ادراکی افراد

صفحه 4-14

فرنوش شمیلی؛ فاطمه کاتب