مطالعة تطبیقی مفاهیم بصری انکسار و تکثر در آینه‌کاری ایرانی و مکتب کوبیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

 آینه‌کاری را می‌توان واپسین ابتکارِ هنرمندان ایرانی در گروه هنرهای زیبا دانست که ایرانیان در معماریِ داخلی و تزئین درون بنا به کار گرفته‌اند. در واقع به اجرای طرح‌های منظم و نقش‌های متنوع به وسیله قطعات کوچک و بزرگ آینه برای تزئین سطوح داخلی بنا هنر آینه‌کاری می‌گویند. هنرمند آینه‌کار با ایجاد اشکال و طرح‌های تزئینی منظم و بیشتر هندسی از قطعات آینه در سطوح داخلی بنا، فضایی درخشان و پرتلألؤ پدید می‌آورد که حاصل آن بازتاب پی‌درپی نور در قطعات بی‌شمار آینه و ایجاد فضایی پرنور، دل‌انگیز و رویایی است. این روش نتایج درخشانی دربر داشته و سبب به‌وجودآمدن شیوه نوینی از اجرا و تلفیق فرم گردیده که معادل تصویری آن را می‌توان در اشکال گوناگون هنر نوین (به طور مثال هنر کوبیسم) مشاهده کرد. این مقاله تلاشی است برای پاسخ‌گویی به این پرسش که آیا تشابهی میان تصاویر چندوجهی در آینه‌کاری ایرانی و نقاشی کوبیسم وجود دارد؟ بدین‌ترتیب نگارندگان برای دستیابی به هدف تحقیق، نشانه‌های بصری مشترک در آینه‌کاری ایرانی و هنر کوبیسم را به سه نشانه بصری (1. تجزیه سطوح هندسی، 2. هم‌زمانی بصری، 3. بازنمایی واقعیت) تقسیم کرده‌اند. از این رو با بهره‌جستن از روش توصیفی ـ تحلیلی و با جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی، به مطالعه پاره‌ای از وجوه اشتراک نمونه‌های مورد نظر می‌پردازیم. حاصل تطبیق و نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین انکسار و چندوجهی‌شدن تصاویر در آینه‌کاریِ ایرانی و کوبیسم فارغ از مجموع شرایط زمانی و مکانی مشابهت‌هایی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Refraction and Multi Surfacification of the Iranian Miror’s Art and Cubism.

نویسندگان [English]

  • M. Mohammadi Vakil 1
  • P. Behboodi Shoorijeh 2
1 Assistant prof. of Painting, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
2 M.A. of Painting, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran. Iran.
چکیده [English]

the mirror’s art is one of the Iranian traditional art. It is mainly used for interior decoration of monuments. The mirror can be considered the latest initiative of Iranian artists in the fine arts. Iranians have used it for interior design and decoration. As a matter of fact implementation of designs with small and large mirrors are used to decorate the interior surfaces of the buildings, which creates a brilliant and sparkling space. The result is a consistent reflection of light from the countless parts of the mirror and creating a pleasant and dreamy atmosphere. The equivalent of this brilliant atmosphere can be seen in various forms of modern art, for instance, cubism. This article is an attempt to answer the question whether there is a similarity between multidimensional images in Iranian mirror’s art and cubism. Thus in order to achieve the purpose of the research, the author has divided the common visual signs between the Iranian mirror and the art of cubism into their visual signs. Hence using a descriptive analytical method, visual concurrency and collecting library and field information we will study some aspects of the sample. The result of the matching and the studies show; there are similarities between refraction and multidimensional images in the Iranian mirror and cubism regardless of the time and space conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Mirror’s Art
  • Cubism
  • Multi Surfacification
  • Modern Art