دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-150 

مقاله پژوهشی

1. بررسی مفرغینه های دو محوطه سرخ دم و سنگ تراشان لرستان و نقوش آنها

صفحه 4-17

مریم اسلام دوست؛ هانیه شیخی نارانی؛ نسترن قنبری بابا عباسی