مطالعه‌ای بر نمود اهمیت حروف­محوری در هنر معاصر ایران (مطالعه موردی: جشنواره فجر و حراج تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه هنر دانشگاه هنر و معماری پارس، تهران،ایران، نویسنده مسئول.

2 استادیار گروه گرافیک، دانشگاه اقبال لاهوری،مشهد، ایران.

چکیده

 
 
دلایل بسیاری بر اهمیت نقاشیخط و یا حروف ‌محوری معاصر ایران، به‌خصوص، پس از انقلاب وجود دارد و این، در حالی است که، این جریان تاکنون، به­جز تحلیل‌هایی کلی، مطالعه نشده است. از طریق مطالعه میزان ارجاع به این جریان در مصادیقی چون جشنواره فجر، به‌عنوان رویدادی رسمی و نیز حراج تهران، به عنوان رویدادی تجاری در حوزه هنر معاصر ایران، می­توان به اطلاعات کمی جهت مطالعه نمود این رویکرد در هنر معاصر ایران دست یافت. تقویت این رویکرد پس از انقلاب، می‌تواند به مبانی حفظ هویت ایرانی-اسلامی با توجه به اهمیت خوش‌نویسی در فرهنگ اسلامی ارتباط داشته باشد. هدف از مطالعات پژوهش شناخت جریان‌های حروف محور معاصر ایران، بررسی عملکرد کمی و کیفی حضور آن در تحولات یک دهه اخیر هنر ایران جهت پاسخ­گویی به این پرسش بوده است که: چه نمودهایی را می­توان به­عنوان نشانه­های اهمیت حروف و خوش‌نویسی در هنر تجسمی معاصر ایران معرفی و مورد بررسی قرار داد؟ مطالعات تاریخی رویدادهای معاصر، به عنوان داده‌‌های کیفی و استخراج اطلاعات کمی جشنواره تجسمی فجر و حراج تهران، بررسی رویکردهای مشابه تجسمی هنر غرب و طبقه‌بندی ساختاری نمونه‌های داخلی و مشخص نمودن زیرگونه‌های موجود، راهبردهای پژوهش در دست یابی به نتیجه بوده است. تلفیق روش تحقیق کیفی و کمی، مشاهدات و جمع ‌آوری اطلاعات کتاب‌خانه‌ای به تحلیل نهایی پژوهش منجر شده است. مطالعات کمی نشان داد که اقبال به جریان حروف محور در هنر معاصر ایران، در جشنواره تجسمی فجر و حراج تهران، تقریبا، برابر بوده است؛ اما تاثیر رویکرد تجاری در نمود این گرایش هنری بیش‌تر است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Importance of Letterism in Contemporary Iranian Art (Case Study of Fajr Visual Arts Festival and Tehran Auction)

نویسندگان [English]

  • G. Keshavarz 1
  • K. Khorasani 2
1 Assistant Professor, Department of Art, Pars University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Graphic, Eqbal Lahoori Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

 
There are many reasons to prove the importance of painting-calligraphy in Iran contemporary art, especially after the Islamic Revolution. Modernism was associated with the emergence of some kind of painting subset of the Sagha Khaneh Movement in the Pahlavi Era which was named painting-calligraphy or Letterism. This art stream has not yet been analyzed except in some cases superficially. So, the purpose of this research is to analyze the centrality of letters in some contemporary artworks in Iran, using the many examples available in this field and comparing the presence of this current in Iran in parallel to similar works in Western Art.
 By studying this art stream, through examples such as the Fajr Festival as an official event and Tehran's auction as a business event in Iran contemporary art, we can get enough information to study this approach in Iranian art. Achieving these goals provide a deeper understanding of contemporary Iranian art developments. Strengthening this approach after the revolution can be linked to the foundations of preservation of Iranian-Islamic Identity due to the Importance of calligraphy in Islamic Culture. The purpose of research studies was to Understanding Current Contemporary Iranian Letterism, quantitative and qualitative performance review of its presence in the developments of a recent decade of Iranian art in order to answer this question: "What examples can be seen as the reasons for the importance of letters and calligraphy in contemporary Iranian art?"
Historical studies of contemporary events as qualitative data and extracting quantitative data of Fajr Visual Arts Festival and Tehran Auction, examining similar visual approaches with Western Art, structural classification of Iranian samples and identify existing subtypes were the research strategies to achieve the result. Strengthening this approach after the revolution can be related to the basics of preserving Iranian-Islamic Identities in contemporary Iranian art. In contemporary time, this identity approach find out for the first time in Sagha Khaneh before the Islamic Revolution to emphasize on Iranian Cultural Identity.
The statistical population was based on the quantitative study of Tehran Auction and Fajr Visual Festival according to an overview of the emphasis on letters in contemporary Iranian art that: “Letter-based works are examples of which, lines, or calligraphy, or inspiration for their movements and shapes have been used in a visual structure. The technique and style of the artist are not considered in this diagnosis.”
It was found that reinforcement of this post-revolutionary approach could be linked to the foundations of preserving Iranian-Islamic Identity in contemporary Iranian Art, according to the importance of writing and calligraphy in Islamic Art. In the contemporary era, this identity approach first came to be in the art of pre-revolutionary Sagha Khaneh Art, to emphasize Iranian Cultural Identity. Similar trends in the use of letters as an expressive element in contemporary Western Visual Art have also been influential in the creation of this branch of Sagha Khaneh Art. But after the revolution and after observing the cultural currents that sought to emphasize and strengthen the use of letters in the art of recent years in the country by holding competitions and exhibitions, quantitative findings from the study of the Fajr Festival and Tehran Auction were cited to show that this visual approach is measurable as an accepted and considered method in major art events of the country. According to quantitative findings from the study of the Fajr Visual Festival and Tehran Auction, the research question can be answered as follows: “The Fajr Visual Festival and Tehran Auction are two examples of measurable features that indicate the importance of lettering in contemporary Iranian Visual Art”.
 Combining qualitative and quantitative research methodology, observation and collection of library information led to the final analysis of the research. Quantitative studies are showing that attention to the letterism in contemporary Iranian Art in Fajr Visual Arts Festival and Tehran Auction is almost equal but the impact of the business approach on this artistic trend is even more.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Letterism
  • Contemporary Iranian Art
  • Painting
  • Fajr Festival
  • Tehran Auction
آقایی، مجتبی(1394). طوبای زرین، آثار منتخب هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، تهران: موسسه توسعه هنرهای تجسمی.
آقایی، مجتبی(1395). طوبای زرین، آثار منتخب نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، تهران: موسسه توسعه هنرهای تجسمی.
آقایی، مجتبی(1396). طوبای زرین، آثار منتخب دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، تهران: موسسه توسعه هنرهای تجسمی.
انصاری‌زاده، صدرالدین(۱۳۹۵). تاثیر هنر بر اقتصاد، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، باتومی- کشور گرجستان، موسسه سرآمد همایش کارین.
افشار مهاجر، کامران(1384). هنرمند ایرانی و مدرنیسم، تهران: دانشگاه هنر.
بورکهارت، تیتوس(1381). هنر مقدس، ترجمه جلال ستاری، چ. سوم، تهران: سروش.
ترکاشوند، نازبانو(۱۳۹۵). نگاهی به اقتصاد شهر تهران به عنوان پایگاه تجارتی کالاهای هنرهای تجسمی در ایران و خاورمیانه، همایش بینالمللی اقتصاد شهری، تهران: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران.
تیموری، کاوه(1393). رازهای خط و نقاشیخط، تهران: سازمان زیباسازی شهرداری تهران.
پارمزانی، لوردانا(1388). شورشیان هنر قرن بیستم، ترجمه: مریم چهرگان و سمانه میرعابدی، تهران: نظر.
پاکباز، رویین(1379).  نقاشی ایران از دیروز تا امروز، تهران: نارستان.
خلیلی، ناصر(1379). تحول و تنوع در خوشنویسی اسلامی، تهران: کارنگ.
خلیلی، حسین؛ مصفا، سارا و حسینی نژاد، محمود(1395). مطالعه مکانیزم گالری‌های خصوصی در اقتصاد هنرهای تجسمی ایران، مطالعات مدیریت و کارآفرینی، دوره 2، شماره 2، 30-41
رحیمی، فرشید(1396). هنر انقلابی اسلامی از حسینیه ارشاد تا حراج تهران، تندیس، شماره 368.
رضایی، اسماعیل(1397). از سرگشتگی نقاشیخط تا گویشی بنام خطاشیک، تهران: سهراب.
زنده‌روح کرمانی، مسعود(1391). آثار منتخب چهارمین جشنواره بینالمللی تجسمی فجر، تهران: موسسه توسعه هنرهای تجسمی.
زنده‌روح کرمانی، مسعود(1392). آثار منتخب ششمین جشنواره بینالمللی تجسمی فجر، تهران: موسسه توسعه هنرهای تجسمی.
صحراگرد، مهدی(1386). ناصرالدین شاه و خوشنویسی، گلستان هنر، شماره 8، 75-86.
فضائلی، حبیب‌الله(1391). اطلس خط، تهران: سروش.
عبدی، عباس و گودرزی، محسن(1378). تحولات فرهنگی در ایران، تهران: روش.
کشمیرشکن، حمید(1394). هنر معاصر ایران: ریشهها، دیدگاه‌های نوین، تهران: نظر.
گودرزی، مرتضی(1384). تاریخ نقاشی ایران از آغاز تا عصر حاضر، تهران: سمت.
گودرزی، مرتضی(1385). جستجوی هویت در نقاشی معاصر ایران، تهران: حوزه هنری.
مجابی، جواد و میرعمادی، منیژه(1376). پیشگامان نقاشی معاصر ایران(نسل اول)، ترجمه محمدکریم امامی، تهران: هنر ایران.
مجابی، جواد(1395). نود سال نوآوری در هنر تجسمی ایران، 2 جلد، تهران: پیکره.
میرهاشمی، سیدعباس(1389). سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر، تهران: موسسه توسعه هنرهای تجسمی.
هراتی، محمد مهدی(1367). تجلی هنر در کتابت بسمالله، مشهد: موزه آستان قدس رضوی.
همتی ترابی، محمود(1390). نگاهی به نقاشی معاصر ایران، تهران: عزیزستان.
هویت طلب، میترا و شاهنده، ایما(1391). کاتالوگ حراج تهران. تهران: نظر.
هویت طلب، میترا(1392). کاتالوگ حراج تهران، تهران: نظر
هویت طلب، میترا(1393). کاتالوگ حراج تهران، تهران: بی نا.
Abdi, A. & Godarzi, M. (1999). Cultural Developments in Iran, Tehran: Ravesh (Text in Persian).
Afsharmohajer, K. (2005). Iranian Artist and Modernism, Tehran: Art University (Text in Persian).
Aghai, M. (2015). Selected Works of the 8th Fajr International Visual Arts Festival,Tehran: Visual Arts Development Institute (Text in Persian).
Aghai, M. (2016). Selected Works of the 9th Fajr International Visual Arts Festival,Tehran: Visual Arts Development Institute (Text in Persian).
Aghai, M. (2017). Selected Works of the 10th Fajr International Visual Arts Festival,Tehran: Visual Arts Development Institute (Text in Persian).
Ansarizade, S. (2015). The impact of Art on Economics, Third International Conference on Advanced Research in Management, Economics and Humanities, Batumi-Georgia (Text in Persian).
Burckhardt, T. (2002). Sacred Art in East and West, Translated by Jalal Satatri, (3rd ed.), Tehran: Soroush (Text in Persian).
Fazaeli, H. (2012). Calligraphy Book, Tehran: Soroush (Text in Persian).
Godarzi, M. (2005). The History of Iranian Painting from the Beginning to the Present, Tehran: Samt (Text in Persian).
Godarzi, M. (2006). Searching Identity in Contemporary Iranian Painting, Tehran: Hozeh Honari (Text in Persian).
Harati, M. M. (1988). Manifestation of art in book of Bismillah, Mashhad: Astan Quds Razavi Museum (Text in Persian).
Hemati Torabi, M. (2011). A Look at Contemporary Iranian Painting, Tehran: Azizestan (Text in Persian).
Hoviat Talab, M. & Shahande, I. (2012). Tehran Auction Catalog, Tehran: Nazar (Text in Persian).
Hoviat Talab, M. Shahande, I. (2013). Tehran Auction Catalog, Tehran: Nazar (Text in Persian).
Hoviat Talab, M. Shahande, I. (2014). Tehran Auction Catalog, Tehran: no name (Text in Persian).
Keshmirshekan, H. (2015). Iran Contemporary Art, Roots, New Perspectives, Tehran: Nazar (Text in Persian).
Khalili, H., Mosafa, S. and Hoseininejad, M. (2016). Study of the mechanism of private galleries in Iranian visual arts, Studies of Management and Entrepreneurship, 2(2), 30-41 (Text in Persian).
Khalili, N. (2000). Transformation and Diversity in Islamic Calligraphy, Tehran: Karang (Text in Persian).
Lamm, C. J. )1936(. Fatimid Woodwork, Its Style and Chronology , Institut d’Egypt, Bulletin
Mirhashemi, A. (2010). Third Fajr International Visual Arts Festival, Tehran: Visual Arts Development Institute (Text in Persian).
Mojabi, J.  and Miremadi, M. (1997). The Pioneers of Contemporary Iranian Painting (First Generation), Ttanslated by Mohammad Karim Emami, Tehran: Honare Iran (Text in Persian).
Mojabi, J. (2016). 90 Years Innovation in Iranian Visual Art, Tehran: Peykareh (Text in Persian).
Pakbaz, R. (2000). Iranian Painting from Ancient Times to Today, Tehran: Narestan (Text in Persian).
 Parmesani, L. (2009).  Art of the Twentieth Century: Movements, Theories, Schools and Tendencies 1900 - 2000, Translated by Maryam Chehregan & Samane Mirabedi, Tehran: Nazar (Text in Persian).
Rahimi, F. (2017). Islamic Revolutionary Art from Hosseiniyeh Ershad to Tehran Auction, Tandis, 368 (Text in Persian).
Rezai, E. (2018). From the Perplexity of the Painting-Calligraphy to the Dialect Called Khatashiak, Tehran: Sohrab (Text in Persian).
Sahragard, M. (2007). Nasser al-Din Shah and Calligraphy, Golestan-e Honar, 8, 75-86 (Text in Persian).
Teymuri, K. (2014). Calligraphy and Painting-calligraphy Secrets, Tehran: Tehran Beautician Organization (Text in Persian).
Torkshvand, N. (2016). A look at The Economy of Tehran as the Bazaar of Visual Arts Goods in Iran and the Middle East, International Conference on Urban Economics, Tehran: Tehran Beautification Organization (Text in Persian).
UB Libraries Digital Collections) 2013(. University at Buffalo, The State University of New York. Retrieved 11 April , New York.
Zenderooh Kermani, M. (2012). Selected Works of the 4th Fajr International Visual Arts Festival,Tehran: Visual Arts Development Institute (Text in Persian).
Zenderooh Kermani, M. (2013). Selected Works of the 6th Fajr International Visual Arts Festival,Tehran: Visual Arts Development Institute (Text in Persian).
URLs:
URL1: www.arthibition.net/fa/product/show/3090/-
URL2: www.shiaarts.ir/gallery/%D9%85%D8%F(96/12/3).
 URL3: www.instagram.com/modern_persian_calligraphy(97/1/29).
URL4: www.tehranauction.com/en(97/3/15).
URL5www.honaronline.ir/%D8%A8(97/4/18).