هماهنگی ذهنیت خالق اثر موسیقائی و مخاطب در نشانه ها و ترکیب بندی های تجسمی جلد آلبوم های موسیقی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 مونا طاهری، مربی گروه گرافیک، دانشگاه آزاد واحد یادگار امام، تهران، ایران، نویسنده مسئول.

چکیده

اختلاف موسیقی و تصویر، قابل رویت و غیرقابل رویت‌بودن آن‌هاست. تبدیل این اختلاف به اشتراک امری مهم برای ماندگار شدن آثار موسیقایی در جلد آلبوم می‌باشد. احساسی که موسیقی در شنونده می‌آفریند با زبان قابل توصیف نیست؛ مگر نیروهای درونی آن، تجسم شود. برای دعوت مخاطب به خرید آلبوم موسیقی، تبدیل شکل موسیقایی به تجسمی ضروری است. هم‌چنین، تاویل‌های خالق اثر موسیقایی و مخاطب، براساس پیش‌زمینه ذهنی هریک صورت می‌گیرد؛ اما هماهنگی این دو به عهده طراح گرافیک است. در این پژوهش، به بررسی نوع نشانه‌های تصویری و ترکیب‌بندی‌هایی که طراحان استفاده می‌نمایند، پرداخته شده است. پرسش‌های مورد بررسی در پژوهش این است که، طراح از چه نوع نشانه‌هایی برای هماهنگ‌کردن ذهن خالق اثر و مخاطب استفاده می‌کند؟ از چه ترکیب‌بندی‌هایی برای نیل به این هم‌سویی بهره می‌برد؟ روش پژوهش توصیفیِ زمینه‌یاب و گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و آماری است. هدف بررسی تاثیر جلد آلبوم موسیقی بر ذهن مخاطب ایرانی و روش‌های تاثیرگذاری نشانه‌های تصویری آن‌هاست. نتایج نشان می‌دهد: طراحان، در جلد آلبوم موسیقی سنتی ایران و کلاسیک غرب، بیش‌تر از نشانه‌های ارجاعی و در موسیقی راک، جاز، الکترونیک بیش‌تر از نشانه‌های قراردادی استفاده می‌کنند. هم‌چنین، هماهنگی ترکیب‌بندی جلد آثار با اثر موسیقایی، در موسیقی سنتی ایران 73%، موسیقی کلاسیک غرب 32% و موسیقی راک، جاز و الکترونیک 15% است؛ که نشان می‌دهد، طراحان با موسیقی سنتی ایران آشنایی بیش‌تر و با موسیقی راک، جاز و الکترونیکی آشنایی کم‌تری دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mental Harmony of the Music Creator and the Audience in Music Album Cover Signs and Compositions in Iran

نویسندگان [English]

  • F. Daneshgar 1
  • M. Taheri 2
1 Associate Professor, Department of Visual Communication, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 University Instructor, Department of Graphic, Islamic Azad University, Yadegar-E-Imam Khomeini (rah), Tehran, Iran, Corresponding Author.
چکیده [English]

The difference between images and music is visible and invisible potentiality of them. Changing this difference to similarity is an important factor to make the album cover of the music everlasting. The emotion that music creates in the listener cannot be described by the language unless its internal forces are visualized. To invite the audience to buy a music album, it is necessary to transform the musical form into a visual one. Also, the interpretations of the creator of the music and the audience are based on the mental background of each of them, but the graphic designer is responsible to coordinate these two. This study investigates the types of visual sign and compositions that designers use, and we have also sought to examine the harmony of the two audio and visual arts in order to maintain a more lasting sense of music in Iranian society. Without this type of investigation, the ineffective images are dominated on the cover design of the music albums and it confuses the art music audience. The questions being asked in the study are what kind of signs does the designer use to coordinate the mind of the creator of the work and the audience? What compositions does he/she use to achieve this alignment?
The research method was descriptive in the literature section of the documentary research and for the extraction of the signs and methods; we used descriptive field finder method. The purpose of this method was to study the relationship between the visual signs and compositions of the music albums covers and their effects and to report data extraction without any interference and inference of the status quo. For this purpose, 154 CD covers from the years 2000 to 2019 of Iranian traditional music, western classical music, rock, jazz and electronic released in Iranian Music Market were collected by easy sampling method and they were easily accessible for research purposes. Then they were analyzed by Gardner theory. An examination of the subjectivity and ways of changing the audience's mind showed that music artists use methods such as 1) evocative 2) associative 3) imagination to sustain their effect on the audience's mind. Evocative manner is reminding of an event in the listener's mind to a genuine recreation in the enclosures of his mind that drives the musician into a state of flux.
 The results showed that designers in Iranian traditional music have used more than 60% of the signs, and in western classical music nearly 50% of the audience has used signs rather than conventional ones. The results show that designers, as can be seen, are 80% familiar with Iranian classical music and more than 60% with western classical music. These signs are more familiar to the audience because they have more interactions with these styles. Nearly 70% of Iranian classical music has been using descriptive method, but in western classical music both the descriptive and the recovery method have been used relatively. 72% of Balancing and 80% of Single-Cone Composition have been used in the cover of Iranian traditional music albums. But arrangement, calmness, and consistency are less frequent, and designers tend to use more attraction and rhythm and give less attention to other elements. As a result, these compositions only account for 73% of their album covers. While traditional Iranian style of music is unique to Iran, and designers should strive more to make better covers. Studying the covers of rock, jazz and electronic albums show that designers have used more conventional signs. About 71% of designers use conventional signs, which is unknown for the audiences. Cover design should challenge the mind of the audiences. In this situation, the audience's mind acts like a white tablet on which the designers record their favorite image. The best way for designers is to make a sudden attraction by using asymmetric and complicated combinations, and this method has become very common these days. Asymmetrical and complicated compositions are mostly common. Visual elements are very low in music expression and they only care about traction and rhythm and the least attention to height of sound, which is very applicable in the cover design of this type of music has been paid. The designer in this style is more in a state of obscure imagination with ambiguity, while making the audience think about it.
Generally, it is the task of the designer in the process of introducing associative music to form the content of the musical work and then to associate it with the audience for the album. But the results showed that the designer was only somewhat successful in Iranian classical music.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Change of Mind
  • Musical Signs
  • Musical and Pictorial Coordination
  • Cover Composition
افضل طوسی، عفت‌السادات و فرضی روناک(1393). تاثیر سبک‌های موسیقی بر طراحی گرافیک(مطالعه موردی: طراحی جلد آثار موسیقایی)، جلوه هنر. شماره 2، 33-49.
چوبینه، ناتالی( 1385). جایگاه موسیقایی در برابر مخاطب، هنر، شماره 68، 220-224.
حلیمی، محمد حسین(1372). اصول و مبانی  هنرهای تجسمی زبان، بیان، تمرین، تهران، شرکت افست.
ریچارد، وی‍ن‍ک‌، ل‍وئ‍ی‍زج‍ی‌(1366). دعوت به شنیدن: سرآغازی بر دریافت موسیقی، ترجمه پرویز منصوری، تهران: زمان.
ژرانیت، ای ویگیز(1388). موسیقایی نحو و مفهوم معنا، هنر، شماره 80، 165-177.
ساسانی، فرهاد(1386). دلالت یا تداعی؟ روند شکل‌گیری معنا در موسیقایی، زیباشناخت، شماره17، 247-266.
ظفردیزجی، نعیمه(1393). بررسی طراحی جلد صفحات گرامافون، در دهه 60 و 70 میلادی اروپا، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده هنر و معماری، چاپ نشده.
ک‍ی‍م‍ی‌‌ی‍ن‌، راج‍ر(1380). درک و دریافت موسیقی، ترجمه حسین یاسینی، تهران: چشمه.
گاردنر، هوارد(1386). تغییر ذهنها هنر و علم تغییر ذهن خود و دیگران، ترجمه سید کمال خرازی. تهران: نی.
گرشاسبی‌نیا، ناهید  و جمالان، حمیده (1371). تجزیه و تحلیل جلد نوار موسیقی سنتی ایران، تهران: دانشگاه الزهرا.
مداح راد، کاوه(1390). بررسی تطبیقی تصویر و موسیقی راک، جاز، الکترونیک در دهههای 80 و 90 میلادی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده هنر و معماری، چاپ نشده.
یونگ، کارل گوستاو(1387). انسان و سمبولهایش، محمود سلطانیه، تهران: جامی.
Afzaltousi, E., Farsi, R. (2014). The Influence of Music Genres on the Related Graphic Design, Jelve-y Honar(Glory of Art) Alzahra Scientific Quarterly Journal, 6(2), 33-49. doi: 10.22051/jjh.2014.53 (Text in Persian).
Choubineh, N. (2006). The Musical Position of the Audience, Art Quarterly, 68, 220-224 (Text in Persian).
Gardner, H. (2007). Changing Minds: The Art and Science of Changing Our Own and Other People’s Minds, (2nd ed.), Tehran: Nashreney (Text in Persian).
Garshasbinia, N. (1992). Analysis of Traditional Iranian Music Covers, Tehran: Alzahra University (Text in Persian).
Geranit, E.V. (2009). Musical Syntax & Meaning, Art journal, 80, 165-177 (Text in Persian). 
Halimi, M. H. (1993). Basics of Visual Arts Language, Expression, Practice, (1st ed.), Tehran: Offset (Text in Persian).
Jung, C. (2008). Man and his symbols, Translated by Mahmoud Soltanieh, (6th ed.), Tehran: Jami
Kamien, R. (2001). Music: An Appreciation, (1st ed.), Tehran: Cheshmeh (Text in Persian).
Madah Rad, K. (2011). A Comparative Study of the Image and Music of Rock, Jazz, Electronics in the 80’s and 90’s, IAUCTB, Faculty of Art and Architecture (Text in Persian).
Maslin, K.(2009). An introduction to the philosophy of mind,(1nd ed).Gom: Islamic Sciences and Culture Academy.
Richard, W. (1987). ‎Invitation to Listening: An Introduction To Music, (1st ed.), Tehran: Zaman (Text in Persian).
Russell, B. (2008). The Analysis of mind,(3nd ed).Tehran: Khwarizmi.
Sasani, F. (2007). Signify or Associate? The Process of Forming Meaning in Music, Zibashenakht, 17, 247-266 (Text in Persian).
Zafar Dizaji, N. (2014). A Study of the Cover Design of Gramophone Plates in Europe in the 60s and 70s, IAUCTB, Faculty of Art and Architecture (Text in Persian).
URLs:
URL1: https://beeptunes.com
URL2: https://fa.wikipedia.org