نقش گرافیک بسته‌بندی مواد غذایی در رشد عرضه و تقاضا (مطالعه موردی: محصولات کاله و روزانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران، نویسنده

2 استادیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

 
 
 
رشد تکنولوژی، نوع زندگی افراد را تحت تأثیر قرار داده است. این تأثیرات در همه زندگی اعم از تولید، عادات مصرف­کننده و نحوه بسته­بندی قابل مشاهده است. بسته­بندی، عامل اساسی برای فروش بیش‌تر کالاها، ایجاد روش­هایی خاص، جدید در ارائه آن محصولات به مصرف کنندگان است. هرقدر بسته­بندی محصول، زیبا، مناسب، در برگیرنده مشخصات، معرف محصول و مطابق با خصوصیات روان‌شناختی خریداران باشد، به همان اندازه، از فروش خوبی برخوردار خواهد بود.  ترغیب و تکرار اساسی­ترین مزایای بسته­بندی در مواد غذایی به عنوان معیار تبلیغاتی در تجارت است. بررسی گرافیک در بسته­بندی مواد غذایی، می­تواند هم اهمیت این هنر را نشان داده و هم عاملی برای توجه شرکت‌ها و بازاریابان در رقابت جهت برآورده کردن خواسته­های مصرف‌کنندگان و فروش محصولی باشد. این پژوهش، به پاسخ‌گویی به این پرسش می‌پردازد: گرافیک بسته­بندی مواد غذایی چه تاثیری بر ایجاد رغبت در خریداران دارد؟ در ادامه، میزان توانمندی تصاویر در پیام رسانی و جذابیت بصری در بسته­بندی مواد غذایی را بررسی می‌کند. روش انجام پژوهش، توصیفی‌ـ تحلیلی، و شیوه گردآوری اطلاعات کتاب‌خانه‌ای و میدانی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که، با توجه به مقایسه گرافیک بسته­بندی دو محصول کاله و روزانه، روزانه از اهمیت بیش‌تری در بین مصرف کنندگان برخوردار است. به طور کلی، شکل، رنگ و اطلاعات رویه محصول از مهم‌ترین ویژگی بسته­بندی در ایجاد علاقه  شناخته شد که در بسته­بندی مواد غذایی باید در نظر گرفت.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Food Packaging Graphics in Supply and Demand Growth; Case Study: (Daily and Kalleh Products)

نویسندگان [English]

  • S. Alimohammadin 1
  • H. Arefi 2
1 Master Student of Visual Communication, Faculty of Architecture and Urban Design, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran, Corresponding Author.
2 Assistant Professor, Department of Visual Communication, Faculty of Architecture and Urban Design, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
 
History has shown that in the beginning of human civilization, people did not need to pack food, but people went from place to place for food until they came to their permanent shelter. In such circumstances, they had to collect food from different places and bring it to their place of residence. This necessitated the use of the first samples of packaging such as dried pumpkins, mussels, leaves, animal skins and other natural materials. Animal skin was used to transport water, milk, yogurt, oil or buttermilk. Animal horns were used for transportation and storage of food and crops (currently bamboo is still used in the tropics for food storage). The industrial revolution made the world face the eruption of various industrial commodities. The diversification of goods and the intense competition between producers and traders over the arts also brought them into the collection of food packaging (dairy) as well as other sciences. With the advancement of the field, additional sciences such as individual, social and ergonomic psychology were added to the collection. The expansion of food packaging has made the industry independent from other industries, and competition from manufacturers and consumer needs has made the packaging industry a significant part of the production companies' budgets. The packaging industry has also become a powerful technology today. One of the types of packaging used in the food packaging industry today is the packaging of dairy products.
Nowadays graphics in packaging are one of the main and influential factors in creating a customer's desire to buy a product that can affect product differentiation. Therefore, consumer perception of the nature of products through packaging communication elements influences their choice. Food packaging is a key factor in selling more and delivering attractive products to consumers. There is a two-way relationship between the packaging of a product and its conformity with the psychological aspects and characteristics of buyers that influence its marketing and sales. Studying graphics in food packaging can, on the one hand, show the importance of this type of art and, on the other hand, serve as a driving force for companies and marketers to increasingly compete to meet consumer demands and sell more of a particular product. This research aims to explore the potential of images in messaging and the visual appeal of food packaging, by answering the question: What effect does food packaging graphics have on their shoppers' desires? The purpose of this study was to evaluate the effect of packaging according to the variety of designs and graphic elements mentioned in the packaging of dairy and beverage products such as Daily and Kalleh, because these products have a very competitive market. The research method was descriptive-analytical and the data were collected through a library and field study and randomly distributed among 300 students, senior students of Shahid Rajaee University. The purpose of this study was to understand the impact of color quality, shape, and form of packaging on customers' expectations and willingness to buy the product and then to understand the customer's expectations in order to properly design the packaging and create the right place in the customer's mind. Accordingly, in this study we first describe the concept of packaging, graphics, characteristics and its constituents, the criteria for the success of food packaging, and finally analyze the samples of Daily and Kalleh products. Research findings showed that Daily was more important among consumers due to the comparison of the packaging graphics of the two products. Although their differences were observed, overall color and product information were identified as the most important packaging features for consumers' interest in and desire to consider in food design and packaging.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graphics
  • Packaging
  • Food
  • Kalleh
  • Daily
ابراهیمی پور، علی(1392). بسته بندی دروازه ورود به بازار هدف، مجله صنعت بسته بندی4، سال نهم ، شماره 95،صص60-63.
پژمان فرد، حسین( 1392).  طراحی بسته بندی پایدار،  مجله صنعت بسته بندی ، سال نهم ، شماره 92، صص 42- 35 .
رنجبریان، بهرام (1378). بسته بندی کالا و بازاریابی، دانش مدیریت، سال دوازدهم، شماره44،صص 124-105.
دیلمی معزی، سمانه(1392).  تحلیل تاثیر مولفه‌های بصری بر جذابیت بسته‌بندی صنایع شیرینی و شکلات در مناطق ایران، فصلنامه علمی ترویجی علوم وفنون بسته بندی، سال هشتم، شماره 29، صص 6-8.
شهمرادزاده، نجمه(1391).  تاثیر اشکال و رنگ‌های مختلف بسته‌بندی محصولات لبنی با استفاده از تداعی واژها و تکنیک conjoint،، فصلنامه علمی ترویجی علوم وفنون بسته بندی ،سال هشتم ،شماره 31،صص 54-69.
طاهری راد، مریم(1384).  بررسی طراحی گرافیک بسته‌بندی آبمیوه‌های تتراپک،  فصلنامه علمی ترویجی علوم وفنون بسته بندی، سال هشتم، شماره 31، صص 30-41.
عفراوی، بهرام(1386). برش و تا در بسته بندی. تهران: موسسه فرهنگی هنری سی بال هنر.
فیروزیان ، محمود و طهمورث حسنقلی پور و مهرداد استیری(1388). بررسی تاثیر گذاری عوامل بسته بندی بر فرایند های مختلف رفتار مصرف کنندگان محصولات غذایی،نشریه مدیریت بازرگانی،دوره 1،شماره 3،صص125-146
فیض، داوود و عظیم الله زارعی و فاطمه اشرفی (1394). تاثیر طراحی بسته بندی بر انتخاب مصرف کنندگان، چشم انداز مدیریت بازرگانی، سال یازدهم ، شماره 21، صص 176-180.
کی منش، شیوا(1390). نقش و اهمیت بسته بندی مواد غذایی در توسعه صادرات، تهران: چاپ و نشر بازرگانی.
کرمانی نژاد، فرزان؛ ترابی پاریزی، شبنم؛ حمیدخانی، پگاه و خوبرو، شیرین(1385).  نگاهی به طراحی بسته بندی. تهران: کارین.
گیوی، مجتبی(1396).  مدیریت رنگ و گرافیک در بسته بندی، تهران: مجتبی گیوی.
معنوی راد، میترا و فاطمه مرسلی توحیدی(1398). رابطه سرمایه فرهنگی- نهادی و سرمایه اقتصادی مخاطبان ارتباط تصویری با ذائقه زیبایی شناسی آنان، مطالعه موردی: طراحی جلد کتاب از منظر مخاطبان در شهر تهران، پژوهشنامه گرافیک و نقاشی، دوره 2، شماره 2، 15-28.
ُمهرانی، هرمز و صادقی، منصوره(1396). بررسی  تاثیر عناصر تصویری بسته بندی با تصویر ذهنی نشان تجاری در مشتریان یکی از شرکت های فرآورده لبنی گرگان، علوم و فنون بسته بندی، دوره8، شماره32، 18-37. 
مکابر، رضا و مدبر، علی(1391). بسته بندی مواد غذایی. تهران: چشمه.
ملکی، علیرضا( 1383)، تحلیل سیستماتیک رفتار مصرف کننده، تهران: پیام مدیر موفق.
نوخیزآذر، مریم(1392). تحلیل شاخصه‌های طراحی گرافیک بسته‌بندی محصولات لبنی دهه هشتاد ایران از منظر نشانه شناسی تصاویر پیام رسان، با تکیه بر رویکرد «مارتین ژولی»، فصلنامه علمی ترویجی علوم وفنون بسته بندی، سال هشتم ،شماره 29، صص 6-12.
Afravi, B. (2007). Cut and Fold in Packaging, Tehran: Sibal-E-Honar (Text in Persian).
Deylami,S.(2014). Analysis of the Impact of Visual Components on Packaging Attractiveness of Confectionery and Chocolate Industries in Iran,Tehran: Packaging Science and Technology,(29),6-8(Text in Persian).
Ebrahimi pour, A. (2013). Gateway packaging to the target market ,Tehran: Packaging Industry Magazine.
Feyz, D,Zarei,A,Ashrafi,F. (2013). Impact of packaging design on consumer choice, Business Management Perspective:Art,Issue21,pp.176-180.
Firozian, M,Hassan gholi,T, Estiri ,M.  (2010). A Investigating the Impact of Packaging Factors on Different Processes of Food Consumer Behavior, Tehran: Journal of Business Management, 1(3), 125-146 (Text in Persian).
Givi, M. (2018). Color management and graphics in packaging, Tehran: mojtaba givi (Text in Persian).
Kerman Nejad, F., Torabi Parizi, Sh., Hamidkhani, P. & Khoobrou, Sh. (2006). Take a Look at the Packaging Design, Tehran: Karin (Text in Persian).  
keymanesh, sh. (2011). The Role and Importance of Food Packaging in Export Development, Tehran: Commercial Print and Publications Company (Text in Persian).
Makaber, R., Modaber, A. (2011). Food Packaging,Tehran: Cheshmeh (Text in Persian).
Maleki, A. (2015). Systematic analysis of consumer behavior,Tehran: Successful admin message.
Manavi Rad, M., Morsali, F. (2019). Relationship between Economic Capital and Institutionalized Cultural Capital with the Aesthetic Taste of the Graphics Audiences Relationship between Economic Capital and Institutionalized Cultural Capital with the Aesthetic Taste of the Graphics Audiences Case study: book cover design from the perspective of the audience in Tehran, Alzahra Research Journal of Graphic Arts &  Painting, 2(2), 15-28. doi: 10.22051/pgr.2019.21819.1009 (Text in Persian).
Mehrani, H., Sadeghi, M. (2017). Effect of Image Elements on the Brand Image of a Brand in a Gorgan Dairy Company, Packaging Science and Technology, 8(32), 18-37 (Text in Persian).
Nokhiz azar, M. (2014). An Analysis of the Graphic Design Indicators of Packaging Dairy Products of the Eighties of Iran from the Semiotics Viewpoint of Messenger Images, relying on the “Martin Jouley” Approach, Packaging Science and Technology, 8(29), 6-12 (Text in Persian).
Pejman fard, H. (2013). Sustainable packaging design, Journal of Packaging Industry.Issue92,pp.35-42.
Ranjbarian, B. (2000). Packaging and marketing, Tehran: Management knowledge ,(44),125-105.
Shah moradzadeh. (2013). Influence of different shapes and colors on packaging of dairy products using word association and conjoint technique, Packaging Science and Technology, 8(31), 54-69 .
Taheri, R. (2006). Graphic design study of tetrapack juice packaging, Journal of Packaging Science and Technology, 8(31), 30-41 (Text in Persian).