بررسی جایگاه اقتصادی نقاشی فیگوراتیو معاصر ایران با مطالعه ی آثار فروخته شده در حراجی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران، نویسنده مسئول.

2 کارشناسی ارشد نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

 
با این که اقتصاد هنر از جانب اکثر هنرمندان انکار می شود، حمایت مالی همواره از اساسی‌ترین عوامل شکل گیری و ادامه‌ یک جریان هنری در طول تاریخ بوده است. از طرفی نقاشی فیگوراتیو معاصر ایران همواره با چالش پیدا کردن خریدار در بین حجم انبوه مبادلات نقاشی انتزاعی، نقاشی خط و نگارگری‌های با مشخصه ارزش‌های  بازاری دست و پنجه نرم می کند. در این پژوهش سعی شده تا با بررسی آثار مبادله شده در حراجی تهران به این مقوله مهم پرداخته شود که جایگاه نقاشی فیگوراتیو در اقتصاد هنر معاصر ایران یعنی بازار ملی چیست، شمار اغلب آثار فروخته شده در چه سطحی قرار دارند و آیا منطبق با معیارهای بازاری شکل گرفته‌اند یا با ارزش‌های زیبایی شناختی همگام هستند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر بازار ملی بر جریان نقاشی فیگوراتیو ایران است که با روش اسنادی اطلاعات آن جمع آوری شده است. نتیجه این که نقاشی فیگوراتیو تنها ده درصد حجم کل مبادلات بازار ملی را به خود اختصاص داده است پس می توان این‌گونه به جمع بندی رسید که هنوز جای مناسبی در اقتصاد هنر معاصر پیدا نکرده است. شایان ذکر است در گذشته اغلب آثار با ویژگی ارزش‌های بازاری انتخاب می‌شدند اما رفته رفته این روند بهبود پیدا کرده و با توجه به حمایت مالی دولت از بازار ملی، می‌توان امید داشت که کیفیت آثار فروخته شده در حراجی تهران نقش به سزایی در ادامه جریان نقاشی فیگوراتیو در آینده خواهد داشت.
 
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Position of Iran’s Contemporary Figurative Painting in Economy of Art

نویسندگان [English]

 • M. Hessami Kermani 1
 • M. Inanloo 2
1 Associate Professor, Department of Painting, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran, Corresponding Author.
2 Master of Painting, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
In this survey the position of figurative painting in Iran’s contemporary art economy is studied with statistical population of Tehran’s auction. Despite the fact that the economy of art has always been denied by the artists, patronage is the most contributing factor that forms and maintains all the art movements through ages. On the other hand, figurative painting in Persian contemporary art has always competed with abstract paintings, calligraphy and miniatures to find purchasers as the foreign purchasers are more interested to buy calligraphy and miniatures. In this research, we have tried to find out how is the figurative painting’s position in the art economy with the case study of financial transactions in the national market, how they worth aesthetically and in which way are they created to satisfy the market or serve the needs of aesthetic. The main reason of conducting this documentary research is to discover the influence of the national market on the Persian figurative painting movement. The result is, according to accumulated data, among all 841 artworks which were sold in Tehran’s auction, only 60 of them are included as figurative paintings with aforementioned defined features in this survey, it is noteworthy to mention that only 10 percent of all transactions are allocated to such paintings. The highest sales were in December 2016 with total amount of 879 million IRR.  Finally it is concluded that figurative paintings occupy only 10 percent of the whole volume of financial transactions so it can be said that the figurative painting’s place is not secured in the national market. We should mention that in early auctions most of the artworks which were chosen, had the features of market’s values but gradually it improved and due to governmental subsidization it is anticipated that the quality of sold artworks in national market will have a significant impact on the maintenance  of figurative painting in future. Supplementary to this, the most expensive sold artworks have no market oriented features; this means that those artworks which have academically aesthetic values attract more purchasers so their market value is higher. This is a sign of the increasing tendency to this form of art. Despite this, the figurative painting has only 2 percent share in all transactions and according to abundance they are only 10 percent of all sold works of art. This indicates that, figurative painting has not yet secured its place in economic transactions. Figurative painting of Iran has already been surveyed by many researchers but its economic position which is the main purpose of this research, has never been studied before. The subject-related essays are “The mechanism of artworks pricing and determining pricing group in Tehran auction” by Mohammadjavad Mohammadi and  Mohammadreza,Moridi in A symposium of Iran’s art economy book, “Contributing factors in evolution of art economy process” by Samaneh Mohammadi in Pajoheshe-Honar research journal, “Processes, trends and perspectives of art economy” by Lotfali Agheli in A symposium of Iran’s art economy book and “An Introduction to the structure and logic of the visual arts” by Hamidreza Sheshjavani. Another research which is related to contemporary art is “A comparison of the viws of Ziapour and Greenberg of the concept of modern painting” conducted by Reza Rafie Rad and Alireza Akrami Hasan Kiyadeh in Alzahra research journal of graphic arts and painting. The research method is analytical and resources used were documentary. Statistical population was Tehran auction with the target group of sold artworks since 1978 by non-random and judgmental sampling approach.  The way of data analyzing was inductive reasoning. 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Art Economy
 • Contemporary Art
 • Figurative Painting
 • Tehran’s Auction
 • National Market
 1. ابینگ، هانس (1392)، چرا هنرمندان فقیرند؟ (درآمدی به اقتصاد استثنایی هنر)، ترجمه‌ حمیدرضا ششجوانی و لیلا میرصفاییان، اصفهان:نشر تحقیقات نظری، صفحه 84-85-116-120.

  افسریان، ایمان (1395)، هنر متجدد هنر بازاری، در جستجوی زمان نو، گردآوری: ایمان افسریان، تهران: حرفه هنرمند، صفحه 241-260.

  اسعدی، لیلا (1396)، نگرشهای انتقادی در هنر معاصر ایران، پایان نامه، ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده‌ هنر، صفحه 83.

  بلخاری قهی، حسن و محمدی وکیل، مینا (1396). جستاری در باب نمود پیکر انسان در هنر معاصر با تاکید بر نظریات بودریار، هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، شماره 70، صفحه 9-20.

  پاکباز، رویین (1393)، دایره المعارف هنر، تهران: فرهنگستان هنر (چاپ چهاردهم)، صفحه 148-889-898.

  خاص، عاطفه (1394)، بازار اقتصادی هنر با گرایش به فروش آثار هنر جدید در گالری‌های تهران، پژوهش هنر، شماره 9، صفحه 139-145.

  زهتابچی، مونا (1395)، نقاشی واقع نمای عامه پسند، در جستجوی زمان نو، گردآوری: ایمان افسریان، تهران: حرفه هنرمند، صفحه 261-274.

  ششجوانی، حمیدرضا (1395)، سطوح و اجزای بازار هنر؛ درآمدی به اقتصاد هنر (بخش دوم)، تندیس، شماره 321، صفحه 3 -31.

  عاقلی، لطفعلی (1395)، روندها، گرایش ها و دورنمای اقتصاد هنر در ایران، مجموعه مقالات اقتصاد هنر ایران، تهران: فرهنگستان هنر، صفحه 43-62.

  عمرانی، مریم (1395)، بازار زیر نگاه دیگری، در جستجوی زمان نو، گردآوری: ایمان افسریان، تهران: حرفه هنرمند، صفحه 633-646.

  قضاوی، رضا (1390)، ترکیب‌بندی با عناصر متفاوت و خاص (نقدی بر سویه‌های التقاط گرایانه و عقیم شدن مولف)، تندیس، شماره‌ 206، صفحه 6.

  محمدی، سمانه (1394)، عوامل تاثیرگذار بر روند تحولات اقتصاد هنر، پژوهش هنر، شماره 9، صفحه 146-148.

  محمدی، محمد جواد و مریدی، محمدرضا (1395)، ساز و کار قیمت‌گذاری آثار هنری و گروه مرجع قیمت در حراجی تهران، مجموعه مقالات اقتصاد هنر ایران، تهران : فرهنگستان هنر، صفحه 81-104.

  مدرسی، جواد (1393)، معاصر/متحجر (نگاهی به سومین حراج تهران)، حرفه هنرمند، شماره 52، پاییز 1393، صفحه 155-158.

  مریدی، محمدرضا (1393)، هنر به مثابه کار جمعی، مشهد: بدخشان (حوزه هنری خراسان رضوی)، صفحه 82-83.

  مریدی، محمدرضا (1395)، مجموعه مقالات اقتصاد هنر ایران، تهران: فرهنگستان هنر، صفحه 87-89.

  Abbing, H. (2013). Why Are Artists Poor (the Exceptional Economy of Art),Translated by Hamidreza Sheshjavani and Leila Mirsafian, (1st ed.), Isfahan: Publication of theoretical researches, 84-120 (Text in Persian).

  Afsarian, I. (2016). Modern Art Marketable Art, In Search of Modern Age, (1st ed.), Tehran: Herfeh-honarmand, 241-260 (Text in Persian).

  Agheli, L. (2016). Processes, Trends and Perspectives of Art Economy, A Symposium of Iran’s Art Economy, Tehran: Academy of Arts (Text in Persian).

  As’adi, L. (2017). Critical Attitudes in Contemporary Iranian Art, Alzahra University (Text in Persian).

  Ghazavi, R. (2011). Composition with Peculiar Elements, Tandis, 206, 6 (Text in Persian).

  Khas, A. (2015). The Art Market with the Tendency to Sell New Artworks in Tehran Galleries, Pazhushe-honar,9, 139-145 (Text in Persian).

  Modaresi, J. (2014). Contemporary/Retrogressive, Herfe-honarmand, 52,155-158 (Text in Persian).

  Mohammadi Vakil, M., Bolkhari, H. (2017). Essay on Presence of the Human Figure in Contemporary Arts with Emphasis on the Theories of Baudrillard, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye-Tajassomi, 22(2), 9-20. doi: 10.22059/jfava.2017.62396 (Text in Persian).

  Mohammadi, M., & Moridi, M. (2016). The Mechanism of Artworks Pricing and Determining Pricing Group in Tehran Auction, A symposium of Iran’s Art Economy,Tehran: Academy of Arts (Text in Persian).

  Mohammadi, S. (2015). Contributing Factors in Evolution of Art Economy Process, Pazhuheshe-honar,9, 146-148 (Text in Persian).

  Moridi, M. (2014). Art Amounts as Collective Work, Mashhad: Badakhshan

  Moridi, M. (2016). A symposium of Iran’s art economy, Tehran: Farhangestane-honar, (first ed), pages 87-89 (Text in Persian).

  Omrani, M. (2016). Market under others Scrutiny, In Search of Modern Age, Herfeh-honarmand, 633-646 (Text in Persian).

  Pakbaz, R. (2014). Encyclopedia of Art,(14th ed.), Tehran: Academy of Art (Text in Persian).

  Sheshjavani, H. (2016). The Levels and Components of Art Market, Tandis,321, 30-31 (Text in Persian).

  www.tehranauction.com

  Zehtabchi, M. (2016). Realistic Popular Painting, In search of modern age, Herfeh-honarmand, 261-274 (Text in Persian).