تحلیل نشانه‌شناختی نقاشی‌های واحد خاکدان بر اساس آرای پساساختارگرایانه‌ رولان بارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران، نویسنده مسئول.

2 استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه نیشابور، ایران.

3 دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه نیشابور، ایران

چکیده

نظریه‌ مشهور پل‌‌ والری آن‌جا که می‌گوید: «حیات همه هنرها به گفتار است»، ضرورت تحلیل آثار نقاشی را با رجوع به ابزاری ارتباطی مانند زبان، مطرح می‌کند. با استناد به این نظریه و با در نظر گرفتن جایگاه پراهمیت واحد‌ خاکدان، به‌عنوان نقاش فراواقع‌گرای هنر معاصر ایران، در حالی‌که تاکنون، خوانشی درخور و عمیق از نقاشی‌های وی صورت نپذیرفته، اهمیت رمزگشایی از نشانه‌های موجود در آثار وی را مطرح می‌کند که می‌تواند بخش بزرگی از ساز و کار آن‌ها را آشکار نماید. در این آثار، حضور مواردی همچون کیفیت فراواقع‌گرا، تکنیک و استفاده از عناصر زندگی روزمره‌، ظرفیت زیادی برای تحلیل نشانه‌شناختی آثار فراهم می‌سازد که می‌توان در تفسیر آن‌ها به‌نحوی نظریات برخی از متفکران قرن بیستم را به‌کار برد. یکی از مهم‌ترین این نظریه‌ها، تحلیل نشانه‌شناختی با رویکرد پساساختارگرایانه‌ رولان بارت است؛ چرا که با توجه به این نظریه می‌توان به لایه‌های عمیق معنایی دست یافت و هم‌چنان، به کشف معناها ادامه داد. بر این اساس، مساله پژوهش حاضر این است که، قابلیت‌های تفسیر نشانه‌ شناختی پساساختارگرایانه در زبان تصویری نقاشی‌های واحد خاکدان چیست؟ به نظر می‌رسد، زبان بصری و ایماژهای آثار واحد خاکدان کارکردی نشانه‌شناسانه داشته و نیازمند خوانشبا رویکردی پساساختارگرا باشند. این تحقیق از نظر هدف، بنیادین و از حیث روش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی بوده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای است. نظر به این‌که تطابق کاملی بین عناصر موجود در آثار خاکدان و رویکرد پساساختارگرایی رولان بارت وجود دارد، لذا، آثار وی کاملا با استراتژی‌های بیان شده در این نظریه قابل خوانش است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotic Analysis of Vahed Khakdan’s Paintings On the Basis of Post-Structuralism Views of Roland Barthes

نویسندگان [English]

  • M. Chaboksavar 1
  • F. Farrokhfar 2
  • S.H. Hosseini 3
1 Master Student of Art Research, Faculty of Art, Neishabour University, Neishabour, Iran. Corresponding Author.
2 Assistant Professor, Art Research Department, Faculty of Arts, Neishabour University, Iran.
3 Associate Professor, Art Research Department, Faculty of Arts, Neishabour University, Iran
چکیده [English]

 
With regard to this important fact that speech brings the art to live, the analysis of works of art and their reference to means including language is inevitable. In the visual arts, language, as a factor in explaining the meanings of what is inside or outside of these works, is needed. Analysis of visual works is necessary, as its purpose is to know and discover the mechanism of these works for better understanding. Here it seems necessary to state that the purpose of analyzing works of art is not to translate them all at once, but to analyze the works, to create meanings or - as critics say - to take meaning by the viewer. Viewers take meanings from the work or in other words, discover them, based on their visual literacy. The works of art are subject to analysis so that the reader can better communicate with the work by discovering more meanings; otherwise they are inherently free from criticism and unraveling and they alone reveal what is needed. In other words, work of art has the best and most complete expression, Nevertheless, throughout history, works of art have always been on the faced with criticism and analysis. This trend indicates that the viewer is not satisfied with the role of the elements of the work merely to express itself and has always sought to discover its broader meanings with the unique look of the viewer. In fact, the reader, by analyzing the works or taking meaning, reads the work and not makes it meaningful.Now, based on what has been said and also the importance of analysis to understand more meanings in the work and considering the significant position of Vahed Khakdan’s works as a contemporary surrealist artist of Iran, whose works have not been read properly; there is an opportunity to enter the semantic process by reading these works and based on that, study some of the goals of these works. Khakdan chooses Common and everyday topics and artistically creates realistic works with unique techniques the analytical path of his works is determined by his point of view, the stages of acting on the works and also the type of thematic selection and all these factors make viewers interested in reading them. In reading these works, which also have a great reading capacity, theories of some twentieth century thinker can be studied. One of the best of them is the views of the French thinker and philosopher, Roland Barthes. During his professional life, he has analyzed many works with various approaches he notes that, the analysis of the work is only with the intention of creating meaning and not taking meaning. Poststructuralist approach is one of his theories which are also one of his fundamental and controversial theories in the field of analysis. This study intends to read the works of Vahed Khakdan based on the concepts in Roland Barthes poststructuralist approach. The approach is also studied and examined this research consists of several parts. First, it explains Barthes's poststructuralist approach and how this approach was reached, as well as the concepts on which the reading is based. Then, in the other part of the research, a contemporary Surrealist of Iran, Vahed Khakdan, and his way of thinking about the creation of his works is introduced and by introducing works from his current age -as a statistical population- a reading with poststructuralist concepts is presented. Assuming that visual language and images of Vahed Khakdan’s works have a semiotic function and required reading with a poststructuralist approach, it could be asked that what the capabilities of poststructuralist semiotic interpretation are in the visual language of his paintings.
The purpose of this study is to try to answer this question by reading the post-structuralism of Khakdan's works and trying to discover more meanings and understanding the mechanism of his works. This research is fundamental in terms of purpose and with regard to the manner is descriptive-analytical method with a comparative approach. Library is the method of data collecting in this research. Since there is a significant and complete correspondence between the role-playing elements in Khakdan's works and Roland's approach, and also because this approach can be meaningful, the works of this artist can be properly read with the concepts expressed in this approach.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Contemporary Iranian Painting
  • Post-structural Semiotics
  • Roland Barthes
  • Vahed Khakdan
  • Photorealism Art
 
-        Ahmadi, E. (2017). The Analysis of Meaning in the works of Three Modern Painters (Parviz Kalantari, Wahed Khakdan, Iman Afsarian), Sooreh University of Art (Text in Persian).
-        Okhovat, A. (2019). Proust et moi, Ofogh: Tehran (Text in Persian).
-        Asad, Sh. (2000). An Interview with Wahed Khakdan, Tavoos, 3 & 4, 172-176 (Text in Persian).
-        Alan, G. (2013). Roland Barthes, Translated by Payam Yazdanjoo, Tehran: Markaz (Text in Persian).
-        Parvizi, M. (2012). Analyzing the things That Make Memories, For the Purpose of Exhibiting the Works and Introducing Wahed Khakdan’s Book, Tandis, 237, 8-8 (Text in Persian).
-        Hosseini Nami, M. (2017). Structural Analysis of Anselm Keifer’s Works Based on Roland Barthes’ Mythology Theory, Sooreh University of Art (Text in Persian).
-        Roostaee, Z. (2019). Analyzing the Aesthetic View of Modern Western Painting with an Approach to Roland Barthes’ Theories (Text in Persian).
-        Sojoodi, F. (2011). Applied Semiotics, Tehran: Qesseh (Text in Persian).
-        Salajegheh, H. (1999). Painting: Time, Memory and Demolition Increase (A Criticism of Wahed Khakdan’s Exhibition in Mah Gallery), Tandis, 8, 8,127 (Text in Persian).
-        Selden, R. & Widdowson, P. (1998). A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory, Translated by Abbas Mokhber, Tehran: Tarheno (Text in Persian).
-        Shaygan, D. (2017). The New Enchanted Multifaceted Identity and Moving Thought, Tehran: Foroozan Mehr (Text in Persian).
-        Shaeeri, H. (2007). Barthes from Structuralism to Near Deconstruction, Barthes and Derrida’s Forum Articles, Tehran: Academy of the Arts (Text in Persian).
-        Safiee, K. & Salami, M. (2012). Introducing and Explaining Roland Barthes’ Five Codes with a Functional Example from the Physicists by Friedrich Durrenmatt, Motaleate Naghde Adabi, 6 (24-25), 140-162 (Text in Persian).
-        Goodarzi, M. (2006). Modern Art: The Studying and Analysis of the World’s Contemporary Art, Tehran: Sooreh Mehr (Text in Persian).
-        Malekzadeh, P. (2010). A Glance at Realist Painting in America, Glory of Art (Jelve-y Honar) Alzahra Scientific Quarterly Journal, 2(2), 57-69. doi: 10.22051/jjh.2015.13 (Text in Persian).
-        Morizinezhad, H. (2006). The Iranian Contemporary Artists: Wahed Khakdan. Tandis, 73, 4-6 (Text in Persian).
-        Nojoumian, A. A. (2007). From Semiotics to Deconstruction of Photography, Pazhouhesh Nameh-e Farhangestan-e Honar, 5, 99-116 (Text in Persian).
-        Nojoumian, A. A. (2018). Poststructuralist Semiology: Deconstruction in Peter Eisenman’s Architecture, The First Forum in Art Semiology, Tehran: Academy of the Arts (Text in Persian).
-        Nekonam, J., Namvarmotlagh, B. (2017). The study of language and expression in clay sculpture of Tughril Seljuk with an intertextual approach, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye-Tajassomi, 22(2), 45-54. doi: 10.22059/jfava.2017.62399 (Text in Persian).
-        Harland, H. (1999), Literary Theory from Plato to Barthes: An Introductory History, Palgrave Macmillan, UK.
-        Chandler, D.(2001), Semiotics: The Basics, Routledge, UK.
-        Chase, L. & Knoll, N. (2013), Photorealism: 50 Years of Hyperrealistic Painting, Hatje Cantz, Germany.
-        Landauer, S. (2003), The Not-So-still Life, California.
-        -URL 1: www.wahed-khakdan.de