دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1399، صفحه 4-148 
6. اسلوب کنایی و اشکال کاربست آن در نقاشی‌ ایرانی

صفحه 74-85

رضا رفیعی راد؛ مهدی محمد زاده؛ فرنوش شمیلی