نقش کلیدی استوری‌بورد در روند تولید انیمیشن (مطالعه موردی شخصیت ناقهرمان داستان اسباب‌بازی4)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه گرافیک، دانشکده هنر شوشتر، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، نویسنده مسئول.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر شوشتر، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

10.22051/pgr.2023.45187.1217

چکیده

 
یکی از مهمترین و بحث‌برانگیزترین بخش‌های تولید انیمیشن، استوری‌بورد1 یا همان کارگردانی تصویری بر اساس نما ‌به ‌نمای یک انیمیشن است. استوری‌بردها، همان جدول‌های تصویری هستند که صحنه به صحنه هر سکانس را به تصویر می‌کشند. تا بتوانند روند داستان را بر اساس فیلم‌نامه و همچنین حالت‌های شخصیتی، زاویه دوربین و نمابندی دقیق و نظمی ریاضی‌وار به تصویر بکشند. انیمیشن داستان اسباب‌بازی‌های4 نیز دارای استوری‌بوردی منظم و دقیق است، که با توجه به کاراکتر و ویژگی‌های شخصیتی آن می‌کوشد بهترین نما، زاویه دوربین، ترکیب‌بندی و زبان بدن را به تصویر بکشد تا شخصیت‌ها ملموس‌تر و واقعی‌تر به نظر برسند. یکی از روش‌های شناختِ تیپ‌های داستانی، از دیدگاه مایرز بریگز شیوه‌ای است که توسط یک مادر و دختر ابداع و بر اساس کهن‌الگوهای یونگ پی‌ریزی ‌شده‌است. چهار مؤلفۀ اصلی این آزمون، درون‌گرا یا برون‌گرابودن، شهودی یا حسی‌بودن، احساسی یا منطقی‌بودن و قضاوتی یا ادراکی‌بودن است. با توجه به چنین الگویی، می‌توان یک کاراکتر را به‌راحتی با توجه به معیارهای فکری، احساسی، رفتاری و اجتماعی مورد نقد قرار داد. یکی از شخصیت‌هایی که همیشه مورد توجه فیلم‌نامه‌نویسان بوده، شخصیت شرور و ناقهرمان2 است. بیان مسئله مربوط به چگونگی طراحی کاراکتر و کنش او در داستان بر اساس طرح‌ریزی استوری‌بورد است، تا تغییراتی کلی در داستان ایجاد کند. به همین سبب، این شخصیت می‌تواند در استوری‌بورد‌ به مانند شخصیت قهرمان مهم انگاشته شود. هدف مقاله حاضر، شناخت یکی از مهمترین مراحل فنی و راهنمای تولید انیمیشن یعنی طراحی استوری‌بورد است؛ همچنین نگارش متنی پژوهشی درباره استوری‌بورد که می‌تواند برای دانشجویان و پژوهشگران مفید باشد. روش پژوهش کیفی است. داده‌های پژوهش به روش اسنادی گردآوری شده‌ و مقاله‌ها در پایگاه‌های علمی بررسی شده‌اند که با دیدن انیمیشن مربوطه و مطالعه بصری استوری‌بورد آن شکل گرفته‌است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که استوری‌بورد‌هایی که برای شخصیت گبی‌گبی یا ناقهرمان داستان ترسیم شده، برای او شخصیت قدرتمندی خلق نموده و تغییر کاراکترش نسبت به دیگر شخصیت‌ها را برنامه‌ریزی می‌کند. مهم این است که طراح استوری‌بورد تغییر شخصیت و رستگاری ناقهرمان را بر مبنای داستان در طرح های خود با همه جزئیات باز نمایانده‌است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Key Role of the Storyboard in the Animation Production Process (A case study of the antihero of Toy Story 4)

نویسندگان [English]

  • Ahad Ravanjoo 1
  • Mina Behmanesh 2
1 Assistant Professor,Department of Graphics, Shushtar Faculty of Arts, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran, Corresponding Author.
2 MA Student of Art Research, Shushtar Faculty of Arts, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

 
Introduction:
The storyboard is one of the most fascinating parts of animation. Storyboard artists are great designers who use their imagination and sense of direction to create the best scene for the viewers' eyes. These scenes should be attractive and exciting for the audience in every aspect, be it from the esthetic aspect or from the composition and characterization. The Toy Story 4 Animation is no exception in this regard. The storyboard of this animated film was created with storytelling, characterization and the hero's journey in mind so that he can incorporate them into his acting and show them according to the characters' traits and social status. One of the characters in the story, according to how he is placed in the hero's journey and turns from a negative character to a positive one and finally achieves redemption is Gabby Gabby the "antihero" (Mireshkari, 2018) character of the story, that the storyboards are designed according to who he is and the change in his personality.
Problem Statement: In this article, an attempt is made to examine the way of designing to change the character of the antihero, considering the knowledge of the storyboard in the animated film Toy Story 4 and how the antihero character is formed.
Research Method: A qualitative research was conducted in this article. The results were obtained by studying library sources, reading articles and authoritative journals, and investigating the animated sequences of Toy Story 4.
Research background:
Storyboard is considered the most important and integral part of the production of any animation movie. In this article, we present the background to the discussion, taking into account the most important books and sources on the role of the storyboard in animation production. In the book "Storyboard" by Asghar Fahimifar and Seyed Javad Shabani (2006), an attempt was made to explain the important role and position of storyboard by collecting foreign sources and quotes from the greats film and animation. Also, in the book "Elements of attraction in animation cinema" (2009) by Mohammad Hadi Irandoost, an attempt was made to define the storyboard and offer solutions to make it more attractive. In the book "Ideas for Short Animation" (1390), Gary Schumer, Keith Alexander and Karen Sullivan discussed how to draw a storyboard and which rules are used and necessary. "The Art of Knowing People" is a book by Barbara Barron-Tieger and Paul DeTiger about the Myers-Briggs Personality Types or MBTI. The authors explain the true cause of people's behavior based on their personality. "Camera Movement in Relation to Narration in Animation: a study to extract practical patterns" (2013) is an article by Mohammad Reza Hasnaei and Fateme Maleki that examines camera angles and provides a sense of genre through camera movement, in addition to the use of exaggeration.
In an article titled "Storyboard" (2009), Manijeh Hatmian writes a brief history of storyboards, the use of storyboards, it's creation and impact in business. Studying the background of the article on the nature and quality of visual story (storyboard), there are few articles or books that have analysed and explored the place of storyboard in changing the character and hero's journey in the story, body language and plot of the portrait in terms of changing the character and redemption. But the upcoming article follows this theme.
Storyboard Review of Gabby Gabby; the Villain of Toy Story 4
The opening sequence with Gabby Gabby is the one in which she meets Woody while sitting in a carriage and being looked at by one of his servant dolls in an antique store. The camera angle in this sequence is low, giving Gabby an advantage over Woody in terms of power. Gabby Gabby is in the centre of the frame and in focus. The light shines directly on her and his facial expression is very friendly. 
Conclusion
Storyboard is one of the important visual stages and a basic guide for film production. Therefore, the filmmakers put all the scenes, the arrangement and the position of the characters, and the objects of the scene on the storyboard in the form of a picture, their road map, and imagine a unified visual narration of the entire film frame by frame. The director supervises the storyboard drawn by the designers from the script and after the approval of the producers, he enters the production stage. In addition to arranging the sequences, the storyboard pays attention to the placement of the objects and the arrangement of the characters concerning the subject and the background environment. The angle of the camera and the determination of the shot are carefully considered at this stage, all the sequences in the animation are first drawn in the storyboard, then they are entrusted to the hands of animators, artists and creators and background designers, etc., to make the work more realistic and with more details. Storyboard designers to depict it according to the subject and characters and draw it on paper depending on the character, social status, and timing of the film. This makes the scene look more realistic. The example that was examined in the upcoming article, the sequences of the Toy Story 4 animation are considered for the character of Gabby Gabby, or the protagonist of the story. And it pays more attention to him in terms of creating his character and changing his character compared to other characters. The camera angle for Gabby Gabby is adjusted to give him the upper hand and show the world from his point of view. Especially in the last scenes that lead to salvation. Redemption can be seen in his character and figure in terms of personality, and she approaches the type of typology of Myers Briggs in the character of Gabby Gabby, which according to this model is one of the goals of this supporting personality type, and finally achieves it.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword:Toy Story 4 Animation
  • Storyboard
  • Sequence
  • Antihero
  • Villain
  • Story Stereo Types from the Point of View of Myers Briggs
منابع
ایراندوست، محمد هادی(1389) عناصر جذابیت در سینمای انیمیشن، تهران، نشر سوره مهر
امرایی، حامد(1394) خلاقیت نمایشی، تهران، نشر شباهنگ
بگلیتر، مارسی و تیموریان، میترا(1389) از کلمه تا تصویر: استوری بورد و فراگرد فیلم سازی، مترجم مسعود مددی، تهران، انتشارات سمت
تیگر، پل دی و تیگر، باربارا بارون(1388) هنر شناخت مردم، تهران، نشر هرمس
حاتمیان، منیژه(1389) استوری برد، مجله رشد آموزش هنر، 1389تابستان، دوره هفتم، شماره 4، صفحات 17تا 19
حسنائی، محمدرضا و ملکی، فاطمه(1393) حرکت دوربین در رابطه با روایت در انیمیشن: مطالعه‌ای در جهت استخراج 3 الگوهای کاربردی، دوفصلنامة علمی-پژوهشی دانشگاه هنر، پاییز و زمستان 94، شماره11، صفحات 81 تا 95
شومر، گری؛ الکساندر و کیت؛ سالیوان، کارن(1390) ایده هایی برای انیمیشن کوتاه، ترجمه تورج سلحشور، تهران، نشر آبان، چاپ سوم
فهیمی فر، اصغر و شبانی، سید جواد(1386) استوری برد، تهران، نشر مارلیک
کشاورز، اردشیر(1380) فیلمنامه نویسی برای فیلمهای انیمیشن، تهران، نشر دانشکده صدا و سیما
کریر، ژان کلود(1383) فیلمنامه مثل پیله ابریشم است، ماهنامه سینمایی فیلم، شماره 317، صفحه 40
نان، جانت و گارساید، گراهام(1390)، آموزش شخصیت‌سازی و مرجع حرکت‌شناسی، تهران، نشرخانه هنرمندان
میرشکاری، جواد (1398) فرهنگ واژه‌گزینی، ویراستار جواد میرشکاری، دفتر سوم، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ۹۶۴-۷۵۳۱-۵۰-۸ (ذیل سرواژه ناقهرمان)
ویتاگر، هاروارد و هالاس، جان و سیتو، تام(1396) زمان بندی در انیمیشن، ترجمه سید جواد شبانی و مصطفی خادمی، تهران، نشر مارلیک
ویندر، کاترین و دولت آبادی(1388) تهیه کنندگی انیمیشن، ترجمه فاطمه نصیری فرد، تهران، نشر سوره مهر
ویلیامز، ریچارد(1390) راهنمای جامع انیمیشن: آنچه درباره انیمیشن باید بدانیم، ترجمه فریده خوشرو، تهران، نشر کتاب آبان
ویلیامز، ریچارد(1388) دانستنی‌های نجات‌بخش انیمیشن، مترجم فرناز خوشبخت، تهران، نشر بنیاد سینمایی فارابی
References
Amrai, H., (2014), Dramatic creativity , Tehran:Shabahang Publication, (Text in Persian).
Begleiter, M., (2010), From word to image: storyboard and filmmaking process , Translated by Masoud Madadi, Mitra Teimurian , Tehran:Samt publication,  (Text in Persian).
Carrier ، J.,  (2004), “The script is like a silk cocoon” , Monthly movie magazine, 22(317), 40, (Text in Persian).
Fahimifar, A., Shabani, J., (2007)، Story board، Tehran:Marlik publication.(Text in Persian).
Glebas, F., (2009), Directing the Story, Massachusetts: Focal Press Publication.
Hasnaei, M., Maleki, F., (2012), “Camera movement in relation to narration in animation: a study to extract 3 applied patterns”. Biannual journal of the University of Arts, 94(11),81-95.  ( Text in Persian).
Hatmian, M., (2010), “Storyboard”, Art Education Growth Journal ، 7(4), 17-19. ( Text in Persian).
Irandoost، M.,  (2010), Elements of attraction in animation cinema, Tehran:Sooremehr publication. (Text in Persian).
Keshavarz , A., (1380) Script writing for animated films , Tehran:IRIB university.(Text in Persian).
Mirshekari,B., (2019). Vocabulary culture, (1st ed), Tehran: The Academy of Persian Language and Literature Publication, ( Text in Persian).
Schumer, G., Alexander, K.,  Sullivan, K., (2011)، Ideas for the Animated Short, Translated by: Toraj Selahshor، Tehran:Aban publication. (Text in Persian).
Tieger, P., Barron-Tieger, B., (2009)، The art of speed reading people: how to size people up and speak, Tehran: Hermes Publication. (Text in Persian).
Whitaker, H., Halas, J., (2017),  Timing for Animation , translated by: Seyed Javad Shabani, Tehran:Marlik Publication, (Text in Persian).
Winder, C., (2009), Producing Animation , translated by: Fatemeh Nasiri Fard, Tehran:Sooremehr Publication, (Text in Persian).
Williams, R. (2009) Lifesaving knowledge of animation, Translated by: Farnaz Khokhbat, Tehran: Publication of Farabi Cinema Foundation. (Text in Persian).
Williams, R., (2011) The Complete Guide to Animation: What You Need to Know About Animation, Translated by: Farida Khoshrou, Tehran:Aban publication. (Text in Persian).
Wright, J., (2005), Animation Writing and Development, Massachusetts: Focal Press Publication.
 
URLs