رده‌بندی فرمالیستی سیمامعنایی در تایپوگرافی عناوین کتاب‌های تصویری کودک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، ادبیات کودک و نوجوان، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

10.22051/pgr.2024.45973.1240

چکیده

 
 
غریب‌سازی و نامعمول‌نمایی از شگردهای مورد توجه نظریه‌پردازان فرمالیست است. از آن‌جا که تایپوگرافی ماهیتاً کارکرد برجسته‌سازی و آشنایی‌زدایی دارد، رویکرد فرمالیست برای مطالعۀ موضوع موردِ اشاره اختیار شده‌است. با توجه به اینکه هنر تایپوگرافی افزون بر کارکرد تزئینی می‌تواند محملی برای معنای متنِ نوشتاری نیز باشد، هدف پژوهش حاضر رده‌بندی آن دسته از شگردهای گرافیکی است که بین وجه بصریِ واژه‌ها و وجه زبان‌شناختی آن‌ها پیوند معنایی برقرار می‌کنند. مقالۀ پیش‌ِرو به روش تحلیلی-‌توصیفی و با رهیافتی فرمالیستی در پی پاسخ به چگونگی کارکرد تمهیدات گرافیکی غالبی است که موجد آشنایی‌زدایی بصری می‌شود. شکلوفسکی اصطلاح «تمهید» را برای اشاره به شگردهای شکل‌بندی زیبایی‌شناختی متن به کار می‌برد. جامعۀ آماری این پژوهش کتاب‌های تصویری گروه سنی «الف» و «ب» است. لزوم پژوهش از آن‌جا ناشی می‌شود که با وجود اینکه کودک با زبان دیداری بیش از زبان خوانداری ارتباط برقرار می‌کند و دیداری کردن نوشتار در کتاب‌های کودک یک موتیف رایج است؛ ولی مطالعاتی بسنده در این باره انجام نگرفته‌است. نتیجۀ پژوهش نشان می‌دهد تایپوگرافی را به‌لحاظ شگردهای صوری می‌توان از زوایای مختلفی مورد توجه قرار داد. مقالۀ حاضر شگردهای صوری تایپوگرافی را از نظر سطح آشنایی‌زدایی، کارکرد محورهای جانشینی و همنشینی، درجۀ بینامتنیت و استقلال، چگالی فضای صوری بین حروف و همچنین بافت-زمینگیِ حروف دسته‌بندی می‌کند. دسته‌بندی موردِ اشاره می‌تواند آموزش تایپوگرافی را برای هنرجویان و مقایسۀ آثار هنری را برای پژوهشگران هنرهای تطبیقی تسهیل کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Classification of Calligrams from a Formalist Perspective in the Typography of Titles for Children's Illustrated Books

نویسنده [English]

  • Amir hossein Zanjanbar
MA of Children ̓s and Young Adults ̓ Literature, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
 
 
 
Letters serve as symbols within both linguistic and visual sign systems, yet their visual characteristics often become overshadowed by their linguistic functions during the reading process. A key role of typography is to rejuvenate the visual essence of written text. Typography not only enhances the aesthetic appeal but also contributes to the interpretive understanding of the text. This study aims to categorise graphic techniques that forge a meaningful connection between the visual presentation of words and their linguistic meanings. Techniques such as estrangement and defamiliarization are of particular interest to formalist scholars. Typography naturally emphasises these techniques through its ability to highlight and make the familiar unfamiliar, thus a formalist perspective has been utilised to explore this topic. This paper investigates how prevalent graphic elements in typography can induce visual defamiliarization, employing the concept of "device" as defined by Shklovsky to denote methods of aesthetic creation within texts. Employing an analytical-descriptive methodology, this research focuses on picture books for specific age categories "A" and "B," selected intentionally. Consequently, books selected for analysis have titles on their covers or title pages that rely heavily on typographic design, either in Persian or other languages, from a collection of one hundred and ten titles for the specified age groups. From this, ninety-seven titles were chosen, and the typographic formalist techniques of eighteen titles are scrutinized within this paper. The study seeks to address two primary questions regarding the typography of children's book titles: 1) What formal devices are employed to generate calligram meanings within the text? 2) How are these formal devices further categorized?
The motivation for this research stems from the observation that children have a stronger connection with visual language than with written language, and while the incorporation of visual elements in children's literature is widespread, there is still a notable deficiency in comprehensive research within this domain. The findings of this study indicate that the typography in children's literature can be dissected through an array of formal aspects. This document categorises these formal aspects of typography based on various criteria: the degree of defamiliarization, the functions of the paradigmatic and syntagmatic axes, the levels of intertextuality and independence, the density of visual spacing between characters, and the contextual relevance of letters. This classification aims to streamline the teaching of typography to students and assist researchers in the comparative art fields with their analysis of artistic works.
Fundamentally, typography is predicated on the concept of defamiliarization. This research delineates three principal forms of defamiliarization encountered in the typographic titles of children's books: "local," "global gestalt," and "global distributive." a) Local defamiliarization entails the visual alteration of a specific part of the text, endowing it with an iconic function without altering all components of the text. b) Global gestalt defamiliarization converts the overall gestalt, or the entire typographic representation, into an iconic signifier, rather than merely a portion. For example, in "A Crow Like a Crow" (Khodaei, 2009), the full typographic depiction of the word "crow" visually represents a crow.
 
Pic 1. A Crow Like a Crow (Khodaei, 2009)
 

c) In global distributive defamiliarization, calligram elements are not confined to a specific location (such as a single letter or word); instead, they are dispersed across the entirety or most of the letters in the typographic composition. Another method for producing iconic representations of symbolic elements in language utilises both the paradigmatic and syntagmatic axes. For generating calligram significance, typography adopts three approaches involving these axes: substituting a paradigmatic iconic signifier for a symbolic one, replacing a paradigmatic symbolic signifier with an iconic one, and integrating a syntagmatic iconic signifier with a symbolic signifier.
a) Replacing a symbolic signifier with a paradigmatic iconic signifier: According to Saussure, the paradigmatic relationship is characterized by the ability to interchange linguistic elements. For example, replacing the letter "O" in "love" with an "I" transforms the word into a new linguistic entity, "live." This principle of paradigmatic substitution is also applicable in typography through the exchange of linguistic-artistic elements. For instance, instead of the letter "O," which is a symbolic (linguistic) signifier, one can employ the image of a heart, which acts as an iconic (visual) signifier (pic 2). Consequently, this linguistic-artistic signifier assumes both iconic and linguistic roles. It visually represents the concept of the heart (as a symbol of love), while linguistically, it stands in for the letter "O."

 
Pic 2. 1ove Can Come in Many Ways (Pierce, 2020)
 

b) Replacing an iconic signifier with a paradigmatic symbolic signifier: In this instance, a sequence of letters replaces a portion of the illustration. Often in iconography, letters assume the role of the entire image. For example, the cover of Das ABC-Spielebuch (Berner, 2010) showcases a cat illustration, wherein its abdomen is ingeniously substituted with a series of alphabet letters (pic 3).

 
Pic 3. Das ABC-Spielebuch (Berner, 2010)
 

c) In typographies that utilise the syntagmatic axis, introducing an iconic signifier does not remove the symbolic signifier; rather, they both exist adjacent to each other, jointly conveying meaning.

Regarding intertextuality, the calligrams of the typographic title are classified into three types: image-adjacent inadequacy, image-intertwined inadequacy, and self-sufficient calligrams.

a) In image-adjacent calligrams, the image is affixed to the text.
b) In image-intertwined calligrams, the typography integrates into a larger image and is interlaced throughout the image's structure.
c) In self-sufficient calligrams, the calligram may be mono-media, meaning it exclusively employs the writing system without relying on visual media for its typography.

Typographers occasionally craft calligrams by modifying the ratio of letter density to texture. This ratio of letter density to texture is categorised into three types: positive density dominance, negative density dominance, and non-dominance.

a) Positive density dominance: The existence of textual content necessitates a backdrop or context. Adhering to the gestalt principle (the figure-ground perception), the dominance of positive space can be observed in two primary areas: within the text characters themselves and their surrounding background. This dominance of positive space within the characters serves to enhance the visibility of the typographic design. In (Karsten, 2019) AaaHHH, the positive density of the letters is achieved through a diverse and varied selection of fonts, thereby highlighting the typography. The book delves into environmental concerns, with a particular focus on the issue of noise pollution in urban settings. Consequently, the typographer has depicted the concept of sound pressure throughout the book by employing the density and variety of fonts for the letters A and H. Moreover, italicizing these letters symbolically represents the direction of the sound pressure (emanating outward from the book).

 
Pic 4. AaaHHH (Karsten, 2019) 
 
In instances where there is a dominance of positive density at the background level, the contrast created between a cluttered texture and a sparsely written phrase can result in the typographic expression becoming prominent.

b) Negative Density Dominance: Negative space effectively emphasises typography across two dimensions: at the level of the letters (figure) and the background level (ground). The emphasis at the letter level is achieved by creating a sense of openness and increasing tracking (the overall spacing between letters). When negative density dominates the background, a sparse texture or a contrasting colour tone to the typographic phrase highlights the text.
c) Non-dominance: In this context, neither positive nor negative spaces take precedence. This lack of dominance presents itself in two variations: bipolar absence and uniform absence. In the case of bipolar absence, the typographic phrase is divided into two parts. Each segment exhibits localized dominance of either positive or negative space; however, from a gestalt perspective, no dominance prevails. In "How Big Is the World?" (Teckentrup, 2012), the title spans two lines. "World" stands alone on the upper line, with the rest of the words positioned below. The expansive open space surrounding the single word "World" in the title's first line, juxtaposed with the dense arrangement of words in the second line, creates a bipolar density of space. The objective of this bipolar spatial configuration is to visually convey the attribute of "largeness" for the word "world."

 
Pic 5. How Big Is the World? (Teckentrup, 2012)
 
In the context of homogeneous non-dominance, there is a balance between positive and negative spaces around letters, visible in segments and throughout the text. This differs from bipolar non-dominance, where local dominance doesn't affect the overall composition. Homogeneous non-dominance lacks both local and global dominance. As per the figure-ground principle, written content can be both foreground and background. Typography may serve as a backdrop rather than just text, with legible or illegible textures. In "I am the Eighth of Those Seven" (Nazar Ahari, 2012), typography is crucial for texture and spatial dynamics. Children's book covers showcase graphic arts and typography, serving as marketing tools and artworks connecting readers to the narrative. This study suggests that innovative typography results from changing textual structures based on visual elements.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Picture book
  • Book title
  • Typography
  • Formalism
  • Defamiliarization
منابع
آینسلی، جرمی (1389). یک قرن طراحی گرافیک، ترجمۀ محبوبه توتونچی و آزاده اعتصام، تهران: یساولی.
اعرابی، جعفر (1389). آفرینش فرم، تهران: هنرمند.
افشارمهاجر، کامران (1393). تحلیل آثار گرافیکی، تهران: فاطمی.
امامی‌فر، نظام‌الدین؛ حسینی ولمی، سیده زهرا؛ آرزوفر، سمیه (1402). «بررسی ارتباط هنر بازیافت با تایپوگرافی در حفاظت از محیط زیست»، پژوهشنامۀ گرافیک و نقاشی، 6(10)، 4-16.https://doi.org/10.22051/pgr.2023.41970.1205
امبروز، گوین؛ هریس، پل (1396). اصول پایۀ طراحی گرافیک، ترجمۀ شروین شهامی‌پور، تهران: نظر.
بتو، اریک (1397). راز، ترجمۀ مرجان حجازی‌فر، تهران: راز بارش.
باتو. اریک. (1394). راز، ترجمۀ شراره وظیفه‌شناس، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
بنجامین، ای. اچ (1400). اسکار لنگه‌جورابی، با تصویرگری مرتضی رخصت‌پناه، ترجمۀ آناهیتا حضرتی، تهران: پرتقال.
بهاری سعدی، هاجر (1396). کاراگاه آفتابی، با تصویرگری ریحانه شیران، تهران: علمی و فرهنگی.
تسلیمی، علی (1395). نقد ادبی (نظریه­های ادبی و کاربرد آ‌ن‌ها در ادبیات فارسی)، تهران: کتاب آمه.
تکنت‌راپ، بریتا (1391). دنیـــا چه‌قدر بزرگ است؟، ترجمۀ نورا حق‌پرست، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
چارئی، عبدالرضا (1398). خلاقیت در تایپوگرافی، تهران: فرهنگسرای میردشتی.
چیرائولو، سیمونا (1398). بغلم کن، ترجمۀ رامتین فرزاد، تهران: زعفران.
حسنی، پیمان (1394). تایپوگرافی (سبک‌ها و اصطلاحات)، تهران: ساکو.
خانجانی، علی (1402). حرف‌آباد، با تصویرگری علی خدایی، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
خدایی، علی (1388). کلاغ مثل کلاغ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
دمیرچیلو، هدی؛ سجودی، فرزان (1390). «تحلیل نشانه‌شناختی تایپوگرافی فارسی»، کتاب ماه هنر. 152، 90-101.
دیویس، نیکولا (1401). از مارها خوشم نمی‌آید، با تصویرگری لوچیانو لوزالو، ترجمۀ محبوبه نجف‌خانی. تهران: زعفران.
رضوی، سیده‌طاهره (1397). نقش تایپوگرافی در طراحی جلد کتاب کودکان گروه سنی ب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشتۀ گرافیک، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.
رهنما، مژده (1392). کاربرد تایپوگرافی در بیان مفهوم ضرب‌المثل‌های ایرانی، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ ارتباط تصویری. دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.
رید، هربرت (1380). معنی هنر، ترجمۀ نجف دریابندری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
زنجانبر، امیرحسین (1402). «برهم‌کنش دو وجه خوانداری و دیداری «عناوین تایپوگرافیک» در تیتراژ و پوستر هفت فیلم کودک و نوجوان: بر اساس نظریۀ اسکات- نیکولایوا». نامه هنرهای نمایشی و موسیقی، 14(35)، 129-144. https://doi.org/10.30480/dam.2024.5160.1861
شکلوفسکی، ویکتور (1392). «هنر همچون فرایند». نظریۀ ادبیات: متن هایی از فرمالیست های روس. به کوشش تزوتان تودوروف، ترجمۀ عاطفه طاهایی، تهران: اختران. صص 81-107.
شوارتس، بریتا (1397). عینک جادویی، با تصویرگری کارستن مرتین، ترجمۀ منیژه نصیری. تهران: زعفران.
شهرجردی، شهرزاد (1400). تو یک جهانگردی، با تصویرگری غزل فتح‌الهی، تهران: طوطی.
صفوی، کوروش (1383). از زبان‌شناسی به ادبیات. جلد2. تهران: سورۀ مهر.
طالب‌زاده، رضوان. (1393). بررسی نام‌نوشته‌های کتاب‌های انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته ارتباط تصویری، دانشکده پردیس البرز، دانشگاه تهران.
علی‌بیگی، ریحانه (1400). ویژگی‌های شاخص دیداری آثار سینمایی انیمیشن ایسائو تاکاها با تمرکز بر فیلم‌های همین دیروز، همسایه من یامادا، و افسانۀ شاهدخت کاگویا بر اساس نظریۀ فرمالیسم نوین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشتة انیمیشن، دانشکده هنری و معماری، دانشگاه تربیت مدرس.
لیندگرن، آسترید (1400). پی‌پی جوراب‌بلند، ترجمۀ جمال اکرمی، تهران: محراب قلم.
مبیت، ویل (1398). این که یک افسانه نیست، با تصویرگری فرد بلانت، ترجمۀ اعظم مهدوی، تهران: زعفران.
متز، کریستین (1395). «بررسی نظرات ژان میتری دربارۀ استعاره و نماد و زبان در سینما» در ساخت‌گرایی، نشانه‌شناسی سینما. به کوشش بیل نیکولز. ترجمۀ علاءالدین طباطبایی. تهران: هرمس. صص 95-192.
مثقالی، فرشید (1396)، تایپوگرافی، تهران: نظر.
مقصودلو، مریم؛ نورانی، سیدمهدی (1398). «سبک فرمالیسم و کاربرد آن در مکتب (باهاوس) آلمان»، پژوهشنامه گرافیک و نقاشی، 2 (3)، 219-228. https://doi.org/10.22051/pgr.2019.24277.1023
نظرآهاری، عرفان (1391). من هشتمین آن هفت نفرم، با تصویرگری سحر بردایی، تهران: صابرین.
وایت، الکس (1393 الف). تأملی در طراحی حروف، ایدئولوژی کاربردی در تایپوگرافی، ترجمۀ عاطفه متقی، تهران: هنر نو.
وایت، الکس (1393 ب). عناصر طراحی گرافیک، ترجمۀ الهه بور، تهران: آبان.
های‌اسمیت، سایرس (1395). درون پاراگراف چه می‌گذرد؟، ترجمۀ فرزانه آرین‌نژاد، تهران: مشکی.
هیلنر، ماتیاس (1395). تایپوگرافی مجازی، ترجمۀ جمشید آراسته، تهران: آبان.
 
References
Afshar mohajer, K. (2014). Analysis of Graphic Works (Tahlil-e Āsār-e Grāfiki). Tehran: Fatemi,(Text in Persian).
Alibeygi, R. (2022). "The Visual Characteristics of Isao Takahata′s Animated Movies, Only Yesterday, My Neighbors The yamada and The Tale of The Princess Kaguya Based on Neoformalism Film Theory". For the Degree of M.A in Animation. Department of Animation, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modarres University,(Text in Persian).
Ambrose, G. & Harris, P. (2017). The Foundamentals of Graphic Design. Translated by Shervin. Shahamipour. Tehran: Nazar,(Text in Persian).
′Arabi, J. (2010). Form Creation. Tehran: Hirmand,(Text in Persian).
Aynsley, J. (2010). A Century of Graphic Design. Translated by Mahboube Toutounchi and Azade E′etesam,Tehran: Yasavoli,(Text in Persian).
Bahari S′adi, H. (2017). Sunny Detective (Kārāgāh Āftābi). Illustrated by: Reyhane Shiran. Tehran: Scientific and Cultural Publishing Company,(Text in Persian).
Battut, E. (2018). Secret (Rāz), Translated by Marjan Hejazifar, Tehran: Raze Baresh,(Text in Persian).
Battut, E. (2018).  Le Secret (Rāz), Translated by Sharareh Vazifeh-shenas, Tehran: Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults,(Text in Persian).
Battut, E. (2011). Little Mouse and Big Secret. NewYork: Union Square Kids Publisher,(Text in Persian).
Benjamin, A. H. (2021). One Sock Oscar (Oskār-e Lenge-Jūrābi). Illustrated by: Morteza Rokhsatpanah. Translated by: Anahita Hazrati. Tehran: Poteghal,(Text in Persian).
Berner, R. S. (2010). Das ABC-Spielebuch. Berlin: Jacoby & Stuart, (in German).
Chare′ei, A. R. (2019). Creativity in Typography (Khallāqiyyat dar Tāypografi). Tehran: Farhang-sarā-ye Mirdashti. [Text in Persian].
Ciaolo, S. (2019). Hug me (Baqal-am Kon), Translated by Ramtin Farzad, Tehran: Z′aferan,(Text in Persian).
Davies, N. (2022). I do′nt Like Snakes (Az mār-hā Xošam Nemiāyad). Illustrated by: Luciano Lozano. Translated by: Mahboube Najafkhani. Tehran: Z′aferan,(Text in Persian).
Demircillo, Hedi; Sojudi, Farzan (2018). "Semiotic Analysis of Persian Typography", Book of Art Month. 152, 90-101, (Text in Persian).
Emamifar, S. N.; Hossini Valami, S. Z. & Arezoofar, S. (2023). A Study of the Ralationship between Recycled art and Typography in Environmental Protection, Painting Graphic Research, 6(10), 4-16,(Text in Persian). https://doi.org/10.22051/pgr.2023.41970.1205
Erlich, V. (1955). The Russian Formalist. Holland: The Hague.
Hall, M. (2017). Ittle i. New York. Greenwillow Books.
Hasani, P. (2015). Typography, Styles and Terms. Tehran: Sako,(Text in Persian).
Highsmith, C. (2016). Inside Paragraphs: Typographic Fundamentals? (Darūn-e Pārāgrāf če Migozarad?), Translated by Farzane Aryannezhad, Tehran: Meshki. Saberin,(Text in Persian).
Hilner, M. (2016). Virtual Typography (Tāypogrāfi-ye Majāzi), Translated by Jamshid Araste, Tehran: Aban,(Text in Persian).
Kanjani, Ali (2023). Village of Words (Harf-ābā). Illustrated by: Ali Khoda′ei. Tehran: Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults,(Text in Persian).
Karsten, G. (2019)  AaaHHH. NewYork: harpercollins,(Text in Persian).
Khoda′ei, A. (2009). A Crow like Crow (Kalāq Mesl-e Kalāq). Tehran: Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults,(Text in Persian).
Lindgren, A. (2021). Pippi Langstrump. Translated by Jamal Akrami, Tehran: Mehrab-e-Ghalam,(Text in Persian).
Mabbit, W. (2019). This Is not a Fairy Tell (In ke Yek Afsāne Nist). Illustrated by: Fred Blunt. Translated by: ′Azam Mahdavi. Tehran: Z′aferan,(Text in Persian).
Maghsoudlou, M. & Nourani, S. M. (1919). The Formalism Style and Its Application in Bauhaus School of Germany, Painting Graphic Research, 2(3), 219-228,(Text in Persian). https://doi.org/10.22051/pgr.2019.24277.1023
Mesghali, F. (2017). Typography (Tāypogrāfi). Tehran: Nazar,(Text in Persian).
Metz, Ch. (2016). "Studying Jean Mitry's comments about metaphor, symbol and language in cinema". In Structuralism and semiotics of cinema (Sāxtgarāyi, Nešāe-šenāsi-ye Sinemā). Edd: Bill Nichols. Translated by ′Allaoddin Tabatabayi. Tehran: Hermes. 95-192,(Text in Persian).
Mirsadeghi, j. & M. (1998). Glossary of the Art of Story Writing (Vāǯe-nāme-ye Honar-e Dāstā-nevisi). Tehran: Ketabe Mahnaz,(Text in Persian).
Pierce, T. (2020). Love Can Come in Many Ways. (Ultman, S.; Illus). California. Chronicle Books.
Nazarahari, E. (2012). I Am The Eighth of the Seven (Man Hašt-omin-e Ān Haft Nafar-am). Illustrated by: Sahar Bardaei. Tehran: Saberin,(Text in Persian).
Rahnama, M. (2013). "The Use of Typography in Expressing the Consept of Iranian Proverbs". For the Degree of M.A in Viual Communication. Facualty of Arts and Architecture, Islamic Azad University. Yazd Unit,(Text in Persian). Razavi, S. T. (2018). "The Role of Typography in Designing the Cover of Children′s Book Age Group B". For the Degree of M.A in Grphic. Facualty of Arts and Architecture, Islamic Azad University. Yazd Unit,(Text in Persian). Read, H. E. (2001). The Meaning of Art (M′ani-ye Honar), Translated by Najaf Daryabandari, Tehran: Elmi-va-Farhanghi,(Text in Persian).
Safavi, K. (2004). From Linguistics to Literature. Second Volume. Tehran: Soure Mehr,(Text in Persian).
Schwarz, B. (2018). Meine Brille Kann Zaubern (′Einak-e Jādū-yi), Illustrated by Carsten Martin, Translated by Manizhe Nasiri, Tehran: Zaferan,(Text in Persian).
Shafi′ei, Sh. (2006). The Adventures of Mouchoul And Kouchoul (Mājarā-hā-ye Mūčūl va Kūčūl). Illustrated by: Golmohammad Khodaverdi.Tehran: Peydayesh,(Text in Persian).
Shahrjerdi, Sh. (2021). You Are a Tourist (To Yek Jahān-gardi). Illustrated by: Ghazal Fathi. Tehran: Touti,(Text in Persian).
Shklovski, V. (1998). "Art as Technique" in Literary Theory: An Anthology (pp. 81-107), Julie Rivkin & Michael Ryan (eds.), Malden: Blackwell.
Shklovski, V. (2013). "Art as Artifice" in Literary Theory: Texts of Russian Formalists. In Tzvetan Todorov (Ed.), Translated by Atefe Taha′ei, Tehran: Akhtaran,(Text in Persian).
Talebzade, R. (2014). "A Survey of Logotypes of the books of Intellectual Development of Children and Young Adults Publication". For the Degree of M.A in Viual Communication. Faculty of Art and Architecture Pardis Alborz. University of Tehran,(Text in Persian).
Taslimi, A. (2016). Literary Criticism (Naqd-e Adabi: Nazariye-hā-ye Adabi va Kārbord-hā-ye Ān-hā dar Adabiyyāt-e Fārsi). Tehran: Ketabe Ammeh,(Text in Persian).
Teckentrup, B. (2012). How Big Is the World? (Donyā Čeqadr Bozorg Ast), Translated by  Noura Haghparast, Tehran: Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults,(Text in Persian).
Will, M. (2018). This is not a fairy tale (In ke Yek afsāne Nist), Translated by Azam Mahdavi, Tehran: Zaferan,(Text in Persian).
White, A. W. (2014a). Thinking in Type: the Practical Philosophy of Typography (T′ammol-i dar Tarrāhi-ye Horuf), Translated by: Ātefe Mottaghi. Tehran: Honar-e-No,(Text in Persian).
 White, A. W. (2014b). The Elements of Graphic Design: Space, Unity, Page, Architecture, and Type (Anāser-e Tarrāhi-ye Grāfik), Translated by Elāhe Bour, Tehran: Aban, (Text in Persian).
Zanjanbar, A. H. (2023). Interaction of Reading and Visualizing “Typographic Titlesˮ in the Opening Sequence and Posters of Seven Children and Youth Films: Based on the Scott-Nikolajeva Theory, Dramatic Arts and Music, 14(35), 129-144.9,(Text in Persian). https://doi.org/10.30480/dam.2024.5160.1861.